Viết chương trình nhập vào n số nguyên tìm số lớn nhất số nhỏ nhất pascal

     

I. Các bài tập viết công tác tìm giá chỉ trị nhỏ nhất, giá bán trị khủng nhất.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào n số nguyên tìm số lớn nhất số nhỏ nhất pascal

1. Viết công tác tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bỏ bàn phím).

*
Viết lịch trình pascal search số lớn nhất và bé dại nhất" width="594">

2. Viết lịch trình tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bỏ bàn phím).

*
Viết lịch trình pascal tra cứu số lớn nhất và nhỏ nhất (ảnh 2)" width="600">

3. Viết công tác tìm giá bán trị mập nhất, bé dại nhất trong 4 số a, b, c, d.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

15

16

17

18

Program Max_Min;

Uses crt;

Var a,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu nhì :"); readln(b);

ifmaxb thenmin:=b;

write("nhap so thu cha :"); readln(c);

ifmaxc then min:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

ifmaxd then min:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln;

End.

Xem thêm: Số Phận Người Phụ Nữ Trong Xã Hội Phong Kiến Qua Nhân Vật Vũ Nương Và Thúy Kiều

4. Viết công tác nhập vào một trong những dãy số nguyên có n phần tử. In ra screen phần tử bé dại nhất, thành phần lớn duy nhất và quý hiếm trung bình của danh sách ra màn hình

*
Viết chương trình pascal search số lớn nhất và nhỏ nhất (ảnh 3)" width="597">

II. Các dạng câu lệnh trong lịch trình Pascal 

1. Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu đk true thì biểu thức sẽ được thực hiện, còn nếu đk false thì biểu thức sẽ không còn được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được sử dụng trong trường hợp nhằm so sánh các phép toán hoặc các phép toán gồm điều kiện.

Ví dụ: So sánh nhì số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. Tức là lặp với mốc giới hạn biết trước, ví như ta hiểu rằng số lần tái diễn của một dãy số, một tổng,… thì ta sẽ thực hiện for…do….

For := lớn vì

Trong đó: 

Biến tất cả kiểu số nguyên integerGiá trị cuối phải to hơn giá trị đầu và là dạng hình số nguyên.Câu lệnh rất có thể là câu lệnh đối chọi (một lệnh) hay lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ là 1 tới 10 bằng Pascal

*
Viết lịch trình pascal tìm kiếm số lớn nhất và nhỏ dại nhất (ảnh 4)" width="468">

3. Câu lệnh while…do…

Câu lệnh while… do… nghĩa là lặp cùng với số lần chưa chắc chắn trước và phụ thuộc vào vào một điều kiện ví dụ và chỉ dừng lại khi điều kiện đó sai.

Xem thêm: 1 - Star

Trong Pascal câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước là: 

while do ;

Ví dụ: Tính S là tổng những số tự nhiên sao cho số S nhỏ tuổi nhất nhằm S > 1000

*
Viết công tác pascal search số lớn số 1 và nhỏ nhất (ảnh 5)" width="401">

III. Những cấu trúc trong chương trình pascal lớp 11

1. Cấu tạo rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh có dạng: 

- Dạng thiếu: If then (đã được học tập ở lớp 8)

- Dạng đầy đủ If then else

Ở dạng đủ câu lệnh được đọc như sau: giả dụ đúng thì được thực hiện, ngược lại thì được thực hiện.

Ví dụ: giả dụ x := khổng lồ do ;

Ví dụ: 

For i:=1 to 5 bởi writeln(‘i= ’,i);

Ta được kết quả như sau: 

*
Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ tuổi nhất (ảnh 6)" width="267">

- Dạng lặp lùi