Viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp

     
một trong những phần của tài liệu TÀI LIỆU BÀI 1: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PASCAL VÀ CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN PPT (Trang 76 -76 )

III. Các làm việc trên tệp

d. Đọc tài liệu từ tệp văn bản

Ta có thể đọc không những những ký tự từ tệp văn bản mà còn có thể đọc lại những số nguyên, thực, lô ghích từ tệp văn phiên bản thông qua các thủ tục:

Read(FileVar, Var1, Var2,...,VarN); (1)Readln(FileVar, Var1, Var2,...,VarN); (2)

Readln(FileVar); (3)

Trong đó, Var1, Var2,...,VarN là các biến trực thuộc kiểu ký tự, nguyên, thực, logic, chuỗi. Lệnh (1) đang đọc câu chữ một tốt nhiều thành phần mà ko chuyển cửa sổ tệp xuống dòng. Lệnh (2) phát âm như lệnh (1) mà lại sẽ dịch rời cửa sổ tệp sang trọng đầu loại tiếp theo sau thời điểm đã theo thứ tự đọc các biến tương ứng. Lệnh (3) đưa cửa sổ tệp quý phái đầu dòng tiếp theo mà không đọc gì cả.

4 Ví dụ: chương trình sau đọc và in ra văn bản tệp văn bản VanBan.txt đã được tạo nên từ chương trình trên.

Program Doc_File_Text; Uses CRT; Var F: Text; Line:String<80>; Begin ClrScr; Assign(F,’VanBan.txt’); Reset(F);

While Not EOF(F) do Begin

Trang 77 Readln(F, Line); Writeln(Line); End; Close(F); Readln; End. e. Giấy tờ thủ tục thêm dòng: Cú pháp: Append(Var F: Text);

Lệnh Append mở tệp văn phiên bản để ghi bổ sung cập nhật các dòng, xác định cửa sổ tệp vào thời gian cuối tệp. Lần sử dụng sau đó với thủ tục Write xuất xắc Writeln vẫn thêm văn bạn dạng vào cuối tệp.

4 Ví dụ: Chương trình tiếp sau đây thêm nhị dòng vào thời gian cuối tệp VanBan.txt. Var F: Text;

Begin

Assign(F,’Vanban.txt’); Append(F);

Writeln(F,’Day la dong thu nhat them vao.’); Writeln(F,’Day la dong thu hai them vao.’); Close(F);

End.

Trang 7 8

PHẦN BÀI TÂÛP THỰC HÀNH

: 1. Rèn luyện căn bản: Khởi động chương trình Pascal và thực hiện:

1.1. Viết công tác hiển thị lên screen nội dung sau : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* Trung tam Cong nghe AVnet *

* 74 - Tran Quoc Toan *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1.2. Viết lịch trình hiển thị lên màn hình tam giác sau :

* * * * * * * * * * * * * * * *

1.3. Viết công tác hiển thị lên màn hình hiển thị các biểu thức sau :

a. 5000 + 100 + 200 b. 645 + 350 - 345 c. 45 + 45 - 32

1.4. Viết chương trình để tính hiệu quả các biểu thức sau :

a. 5000 + 100 + 200 b. 645 + 350 - 345 c. 45 + 45 - 32

1.5. Kiểm tra chương trình sau để tự rút ra nhấn xét :

Program BieuThuc; Begin Write ( ‘ 45 + 756 + 16 = ‘ ); Writeln (45 + 756 + 16 ); Write ( ‘ 36 - 56 + 3 = ‘ ); Writeln ( 36 - 56 + 3 ); Readln; End.

: 2. Bài tập dễ dàng và đơn giản làm quen thuộc với các kiểu tài liệu và một trong những hàm chuẩn chỉnh của Pascal Pascal

Trang 79

2.1. Tìm nơi sai trong lịch trình sau:

Var i, n : Integer; b : Byte; Begin n : =3; b := 278; i := b +n; Writeln(i); End.

2.2. Viết lịch trình nhập giá chỉ trị cho những biến từ bàn phím với kiểu của các biến là

các kiểu tài liệu đã được học, sau đó hiển thị mỗi quý giá của mỗi thay đổi trên một dòng.

2.3. Viết chương trình đọc ký kết tự tự bàn phím, sau đó cho thấy mã số của ký kết tự vừa

nhập trong bảng mã ASCII.

2.4. Viết lịch trình tính Sin(x), Cos(x). Vào đó, góc x được nhập từ bàn phím

và được đo theo đơn vị Radian. (ta bao gồm thể chuyển đổi bằng cách: Cos(x * Pi / 180))

2.5. Viết chương trình bao gồm sử dụng những hàm chuẩn của Turbo Pascal để tính giá bán trị:

- bình phương - trị tuyệt đối hoàn hảo - căn bậc nhị

- logric cơ số e (e = 2.718)

- hàm e nón x (ex )

- sau khi cắt cho chỗ thập phân - làm cho tròn số

của x. Vào đó, x là 1 trong giá trị kiểu thực được nhập tự bàn phím.

2.6. Viết chương trình cho biết thêm giá trị đứng trước, che khuất của một quý giá x kiểu cam kết

tự (Char) cùng y kiểu ngắn gọn xúc tích (Boolean), trong đó, x với y được nhập từ bàn phím. : 3. Áp dụng các lệnh đơn giản và dễ dàng

3.1. Chương trình sau cho hiệu quả gì?

Begin

Trang 80 Writeln( ‘1’ > ‘2’ );

Readln; End.

Thử lại bên trên máy để kiểm tra.

3.2. Cho biết thêm kết quả với kiểu dữ liệu của những biểu thức sau:

a) 5 + 3.0 b) 6/3 + 2 div 3

c) (10(hiển thị kết quả ở dạng gồm định quy cách).

Bạn đang xem: Viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp

3.3. Viết chương trình tạo ra một thiệp mời dự sinh nhật. Trong đó, những giá trị rước từ

bàn phím gồm: họ tên tín đồ được mời, Ngày tổ chức triển khai tiệc, Địa điểm, họ tên tín đồ mời.

3.4. Viết lịch trình tính tổng những chữ số của một số trong những có 2 chữ số (Hướng dâùn: sử

dụng phép chia Div và Mod).

3.5. Áp dụng cách thức trên, viết chương trình tính tổng các chữ số của một số trong những

có 3, 4chữ số.

3.6. Viết lịch trình đổi một trong những nguyên được đem từ bàn phím trình diễn số giây

thành giờ, phút, giây cùng hiển thị ở dạng giờ : phút : giây

3.7. Trong môi trường Turbo Pascal, nhằm tạo ký tự chỉ cần ấn Alt - 219 (các số 2,

1, 9 với gõ tại quanh vùng phím số). Viết công tác in lên màn hình từ da NANG bằng ký trường đoản cú

3.8. Viết lịch trình tính quý giá biểu thức sau:

: 4. Bài bác tập cho những loại lệnh có cấu tạo

4.1. Bài bác tập cho kết cấu lệnh If:

a. Viết chương trình để giải phương trình bậc nhì ax2 + bx + c = 0.

bxxceebSinxb + + − ++−+)256.0(5)( 0.00023453

Trang 81

b. Viết chương trình biểu đạt sự buổi giao lưu của mạch năng lượng điện (hình dưới) khi bao gồm hai công

tắc mắc song song với nhau, tức là cho biết trạng thái sáng hay tối của bóng đèn khi hai công tắc nguồn đóng hoặc ngắt. (Hướng dâùn: Sử dụng các biến xúc tích với phép toán OR).

c. Nhập 3 số a, b, c tương ứng với 3 cạnh của một tam giác. Tính diện tích s hình tam

giác theo công thức:

d. Tính chi phí thực lĩnh cho từng nhân viên trong xí nghiệp x theo phương pháp sau:

Với quy định: ngủ quá 5 ngày sẽ bị trừ 20% tổng thực lĩnh, làm thêm qá 3 ngày được tăng 10% tổng thực lĩnh.

4.2. Bài bác tập cho cấu tạo lệnh Case:

a. Viết lịch trình nhập một ký kết tự từ bỏ bàn phím, soát sổ nó và:

- hiển thị la so trường hợp nó là số.

- hiển thị la chu hoa ví như nó là chữ hoa. - hiển thị la chu thuong nếu nó là chữ thường. - xung quanh ra, hiển thị Khong phai la so hoac chu cai.

b. Viết công tác đổi năm dương định kỳ (dạng số) thành năm âm định kỳ (dạng chữ).

Ví dụ: nhập năm 2000 dương kế hoạch máy cho thấy thêm năm âm kế hoạch là Canh Thìn. (Hướng dẫn: sử dụng phép hack giữa năm cùng với 10 để mang phần Địa Can và MOD giữa năm

với 12 để đưa phần Địa Chi, số dư khớp ứng sẽ được tác dụng theo bảng sau:

Số dư (MOD 10) Địa Can Số dư (MOD 12) Địa đưa ra

0...Canh 0...Thân 1...Tân 1... Dậu 2... Nhâm 2... Tuất 3... Quý 3...Hợi K1K2))()((: phường p a p. B phường cs = − − −Thực lĩnh = 26

(Luơng chính * Số ngày công)

Trang 82 4... Tiếp giáp 4... Tý 5...Âút 5...Sửu 6... Bính 6... Dần dần 7...Đinh 7... Mẹo 8...Mậu 8... Thìn 9...Kỷ 9... Tỵ 10...Ngọ 11... Hương thơm

c. Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0.

4.3. Bài tập cho cấu tạo vòng lặp For:

a. Viết công tác nhập một trong những tự nhiên N từ keyboard và tính:

e = 1 + 1/1! + 1/2! +... + 1/N!

b. Giải câu hỏi dân gian sau:

Vừa con gà vừa chó. Bó lại cho tròn.

Đếm đủ 100 chân.

Hỏi bao gồm mấy gà, mấy chó ?

c. Viết chương trình kiểm tra bí quyết sau đúng tuyệt sai với mọi N dương được nhập tự bàn phím:

1 + 2 + 3 +... + N = N(N+1) / 2

d. Viết công tác nhập vào chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật và in hình chữ nhật kia ra màn hình hiển thị bằng các dấu *. Ví dụ: nhập nhiều năm = 7, rộng lớn = 3, hình chữ nhật sẽ có được dạng sau:

******** ********

e. Viết công tác tính n! trong đó, n là một số trong những nguyên được nhập từ bàn phím (Hướng dẫn: ta nên khai báo đổi mới để chứa tác dụng là một thay đổi kiểu LongInt).

4.4. Bài xích tập cho cấu trúc vòng lặp Repeat:

a. Viết công tác làm các các bước sau: Tính diện tích s hình chữ nhật, diện tích s

hình tam giác, hình tròn. Cần sử dụng lệnh Repeat... Until nhằm lập một thực đơn lựa chọn các bước theo mẫu:

Trang 83

TINH DIEN TICH CAC HINH

-1. Hinh chu nhat. - 2. Hinh tam giac. - 3. Hinh tron.. - 4. Ket thuc.

Lựa lựa chọn một mục của menu bằng phương pháp ấn số tương ứng, ấn phím số 4 thứ dừng chương trình.

b. Viết lịch trình nhập vào từ bàn phím lần lượt những số nguyên, tín hiệu chấm

dứt là số 0. Tính tổng cùng trung bình cộng của các số đang nhập.

c. Viết chương trình in ra bảng tính căn bậc nhị của một trăm số nguyên dương đầu

tiên.

4.5. Bài bác tập cho kết cấu vòng lặp While:

a. Viết công tác nhập vào từ keyboard lần lượt những số nguyên, dấu hiệu xong xuôi là số 0. Tính tổng với trung bình cộng của các số đã nhập.

b. Viết công tác tìm cùng hiển thị các số nguyên tố bé dại hơn một vài n được nhập

từ keyboard (Số yếu tắc là số chỉ phân chia chăôn cho 1 và chính nó).

Xem thêm: Bài 1 Trang 168 Sgk Toán 5, Một Phòng Học Dạng Hình Hộp, Just A Moment

c. Viết chương trình giả làm trò chơi xổ số kiến thiết như sau: bạn chơi nhập 5 lần, mỗi lần

một số nguyên tùy ý, máy chất vấn nếu trong những số bạn chơi nhập vào tất cả 3 số trở lên trùng với các số thứ lấy thốt nhiên thì bạn đó chiến hạ và trái lại là thua. Nếu thất bại thì đồ vật báo Ban da thua thảm ! trái lại máy báo Ban da thang !

d. Viết công tác nhập vào một trong những ký từ ch bất kỳ, ví như nó là chữ số thì báo ch la chu so, ví như nó là chữ cái thì báo ch la chu cai, ngoài ra, báo ch khong phai la so hoac chu cai và thoát ra khỏi chương trình.

: 5. Bài bác tập cho tài liệu kiểu đoạn con, liệt kê với kiểu mảng (Bài 5 cùng 6)

5.1. Viết chương trình nhập vào một dãy n số a<1>, a<2>,..., a cùng in ra screen các thông tin sau:

- Tổng các phần tử của dãy.

- số lượng số dương cùng tổng của các số dương của dãy. - con số số âm với tổng của các số âm của dãy. - Trung bình cùng của dãy.

Trang 84

5.2. Viết chương trình nhập vào một dãy n số a<1>, a<2>,..., a cùng in ra màn hình hiển thị các tin tức sau:

- Số hạng dương lớn số 1 của dãy và chỉ còn số (vị trí) của nó. - Số hạng dương nhỏ nhất của dãy còn chỉ số (vị trí) của nó. - Số hạng âm lớn số 1 của dãy và chỉ còn số (vị trí) của nó. - Số hạng âm nhỏ nhất của dãy còn chỉ số (vị trí) của nó.

5.3. Viết chương trình nhập vào mảng a gồm 10 thành phần nguyên, sau đó, nhập một

giá trị x. Tìm kiếm trong mảng a ví như có bộ phận nào có mức giá trị băòng với x thì hiển thị lên screen vị trícủa nó trong mảng a.

5.4. Viết chương trình nhập vào trong 1 ma trận vuông, xuất màn ra màn hình hiển thị ma trận

đó và cho biết thêm tổng các bộ phận trên đường chéo cánh chính. : 7. Bài bác tập tạo thủ tục và hàm (Bài 7):

7.1. Viết một thủ tục dùng làm vẽ hình vuông vắn bằng lốt *. Chiều dài của cạnh hình

vuông được nhập tự bàn phím. Gọi tiến hành thủ tục vì chưng chương trình chính.

7.2. Lập cha thủ tục tính diện tích hình tam giác, hình chữ nhật với hình tròn.

7.3. Lập ba hàm tính diện tích hình tam giác, hình chữ nhật cùng hình tròn.

7.4. Lập một hàm nhằm kiểm tra một số có đề nghị là số nguyên tố tốt không. Sau đó,

cho chương trình chạy liên tục và hỏi bạn dùng: bạn có thường xuyên không ?chođến khi người dùng nhập ký tự k hoặc K thì ngừng lại.

7.5. Viết hàm để tính quý giá an. Vào đó, a cùng n là hai quý hiếm kiểu thực. (Hướng dâùn: an = en * ln(a)

).

7.6. Viết một hàm để tính quý hiếm n!.

: 8. Bài bác tập cho chỗ xử lý chuỗi (Bài 8):

8.1. Viết chương trình nhập vào trong 1 chuỗi với đếm vào chuỗi đó có bao nhiêu cam kết

tự ‘a’, ‘b’ và ‘c’ (kể cả ‘A’, ‘B’, ‘C’).

8.2. Viết công tác đếm trong một chuỗi được nhập từ bàn phím có bao nhiêu từ,

giả sử từng từ phương pháp nhau bằng một ký kết tự trắng (tạm đồng ý giữa nhị từ không được nhập quá 1 ký tự trắng).

8.3. Viết công tác nhập vào trong 1 chuỗi s, sau đó, nhập vào một từ ngẫu nhiên và

kiểm tra trong chuỗi s nếu bao gồm từ đó thì xoá đi (tại địa điểm đầu tiên), nếu không tìm kiếm thấy từ đó trong s thì báo Khong teo tu ni trong chuoi vua nhap !

Trang 85

8.4. Tương tự câu bên trên (7.3) mà lại nếu tìm thấy vào chuỗi s bao gồm bao nhiêu từ đó thì

xoá hết.

8.5. Viết lịch trình nhập vào từ bàn phím Họ cùng tên Việt Nam, tiếp đến in phần

tên ra màn hình. Ví dụ: nhập Phan Van Anh Tuan thì in ra Tuan. : BÀI TẬP TỔNG QUÁT

1. Tìm tất cả các số tất cả 3 chữ số a, b, c sao cho tổng các lập phương của các chữ số

bằng thiết yếu số đó.

abc = 100a + 10b + c = a3 + b3 + c3

2. Tìm và in ra những số nguyên tố bé dại hơn một số cho trước n.

3. Viết công tác đếm số lần xuất hiện thêm của từng nhiều loại ký tự từ ‘A’ đến ‘Z’ đựng trong một chuỗi được nhập từ bỏ bàn phím.

4. Nhập mảng hai phía A bao gồm m hàng và n cột.

- Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên từng hàng, từng cột với vị trí (dòng, cột) của quý giá này.

- Tìm phần tử có giá bán trị lớn nhất và nhỏ dại nhất của mảng A cùng rất vị trí (dòng, cột) của hai bộ phận này.

- trong mảng A gồm bao nhiêu thành phần bằng với phần tử lớn duy nhất của mảng.

5. Viết lịch trình nhập vào từ bàn phím một ma trận vuông với in ra màn hình hiển thị

tổng các thành phần trên đường chéo cánh chính.

6*. Viết một chương trình dùng để giải các bài toán bằng phương pháp tổ chức mỗi thủ tục

để giải một việc và tạo thành menu để gọi tiến hành các giấy tờ thủ tục đó theo yêu cầu sau:

1. Giải phương trình bậc nhì (ax2 + bx + c = 0).

2. Tính Sin(x).

Xem thêm: 1 5 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút Bằng Bao Nhiêu Giờ, 1 5 Giờ Bằng Bao Nhiêu Giờ Và Phút

3. Tính Cos(x).

4. Tính x3.

Ö Ghi chú: xung quanh ra, học viên tự tìm kiếm thêm bài tập nhằm thực hành.

Trang 86

MỤC LỤC

BÀI I. Giới thiệu ngôn ngữ pascal và những ví dụ đối chọi giản... 1

I. Xuất xứ ngôn ngữ Pascal ... 1

II. Khởi động ... 1

III. Các phím chức năng cần phải biết của ngôn ngữ Pascal... 2

IV. Cấu tạo một công tác Pascal ... 2

1. Kết cấu cơ bản... 2

2. Phương pháp khai báo và tổ chức cấu tạo một lịch trình Pascal... 2

V. Các ví dụ dễ dàng làm quen thuộc với ngữ điệu Pascal...5

BÀI 2. Các khái niệm cơ bạn dạng của ngữ điệu pascal... 7

I. Những từ khoá (Key word) trong ngôn từ Pascal ...7

II. Những kiểu dữ liệu cơ phiên bản ... 7

1. Những kiểu tài liệu dạng số nguyên ... 7

a. Kiểu Byte ... 7

b. Giao diện Integer ... 7

c. Vẻ bên ngoài Shortint... 7

d. Giao diện Word ... 7

e. đẳng cấp Longint ... 7

2. Những kiểu tài liệu dạng số bao gồm phần biểu diễn thập phân ... 7

a. Kiểu Single ... 7

b. Kiểu dáng Real ... 7

c. Giao diện Double... 7

3. Kiểu dáng Char (ký tự) ... 8

4. Kiểu súc tích ... 8

5. Dạng hình String (chuỗi cam kết tự)... 8

III. Các hàm xử lý tài liệu cơ bạn dạng của ngôn ngữ Pascal ... 8

IV. Thực hiện hàm Random(n) để đưa một quý giá nguyên tự nhiên ... 9

BÀI 3. Hằng số, trở thành số, biểu thức và câu lệnh đơn giản và dễ dàng trong ngôn từ pascal.. 10

I. Hằng số...10

1. Khái niệm...10

2. Cú pháp khai báo...10

II. Trở thành số...11

1. Khái niệm...11

Trang 87

III. Biểu thức ...12

IV. Câu lệnh đối kháng giản...12

1. Lệnh gán ...13

2. Lệnh Xuất ...14 3. Lệnh Nhập...17

BÀI 4. Các lệnh có cấu trúc trong ngôn ngữ pascal...18 I. Lệnh ghép ...18 II. Lệnh chọn lọc ...19 1. Lệnh IF...19 2. Lệnh CASE ...21 III. Các câu lệnh lặp...23 1. Câu lệnh FOR...23 a. Dạng tiến...23 b. Dạng lùi ...24 2. Câu lệnh Repeat ...25 3. Câu lệnh While...27

IV. Những lệnh Goto, Break, Exit và Halt...28 1. Lệnh Goto ...28 2. Lệnh Break...29

3. Lệnh Exit...30

4. Lệnh Halt ...30

Bài 5. Tài liệu kiểu vô hướng liệt kê và kiểu đoạn con...31

I. Dạng hình liệt kê...31

II. Vẻ bên ngoài đoạn con...32

Bài 6. Hình dạng tập hợp và kiểu mảng...33


một phần của tư liệu TÀI LIỆU BÀI 1: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PASCAL VÀ CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN PPT (Trang 76 -76 )