UNIT 7 LỚP 12 SÁCH MỚI

     

Listen khổng lồ a conversation between Linh và bossvietnam.vn. Circle the correct letters to complete the sentences.


*
Bài khác

Artificial Intelligence in science-fiction films  

(Trí tuệ tự tạo trong phim khoa học viễn tưởng)

Listen lớn a conversation between Linh & bossvietnam.vn. Circle the correct letters to lớn complete the sentences.

(Nghe một cuộc chuyện trò giữa Linh với bossvietnam.vn. Khoanh tròn các chữ dòng đúng để chấm dứt câu.)

1. Linh and bossvietnam.vn are talking about a ______________.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 12 sách mới

A. Science project

B. Science-fiction film

C. Science-fiction scientist

2. Linh has already seen ______________.

A. Skynet

B. The Terminator

C. A.I.

3. The first film that phái mạnh recommends is rated ______________.

A. 10/20

B. 8/9

C. 9/10

4. Skynet evolves from ______________.

A. The Terminator

B. The Internet

C. Sara Connor

5. Sarah Connor"s __________________ saves the world from destruction.

A. Best friend

B. Future son

C. A.I. Robot


Phương pháp giải:

Audio script:

Linh: Can you recommend an interesting science-fiction film about artificial intelligence?

bossvietnam.vn: Have you seen the film A.I.? It was rated 9 out of 10.

Linh: Yes, that was a great film. I saw it last month.

bossvietnam.vn: Well, how about the Terminator series? It got the same rating. Have you seen any of them?

Linh: I don"t think so, but I"ve heard about them. What are they about?

bossvietnam.vn: The mạng internet evolves into a powerful A.I., Skynet, và sends its robot warriors after the Connor family.

Linh: Interesting, but why?

bossvietnam.vn: Because it realises that they are a threat lớn its own survival.

Linh: Humans can be a threat to lớn computers?

bossvietnam.vn: Well, when machines behave lượt thích humans, people start to lớn worry about their own existence và survival.

Linh: Unbelievable! So what happens?

bossvietnam.vn : An android, called"aTerminator, is sent back in time from 2029 to lớn 1984 khổng lồ kill Sarah Connor.

Linh : Who is she?

bossvietnam.vn : She"s the woman who gives birth khổng lồ the man who will defeat Skynet, và save humans from extinction in the future.

Linh : Sounds fascinating. So, does the Terminator fulfill his mission?

bossvietnam.vn : No, Sarah is saved by a man sent back by her future son, John Connor.

Linh : Well, well, these strange things can only happen in science-fiction films!

bossvietnam.vn : Yeah. Sarah Connor can"t be killed until her son is born!

Linh : So, what happens after she gives birth?

bossvietnam.vn : Well, you should watch it for yourself, I don"t want to spoil the story for you.

Linh: OK, but what"s the message? vì they try to lớn teach us something?

bossvietnam.vn : I think it"s a warning about the consequences of man playing God.

Linh : What bởi you mean?

bossvietnam.vn: Well, A.I. Is created by humans. Then it evolves và realises that its creators are a threat to it. So it tries to destroy all the people with nuclear weapons.

Linh : Sounds terrible! 

Dịch bài xích nghe:

Linh: Bạn có thể giới thiệu một tập phim khoa học viễn tưởng độc đáo về trí hoàn hảo nhân tạo?

bossvietnam.vn: Bạn đã xem tập phim A.I. Chưa? Nó được xếp thứ hạng 9 trên 10.

Linh: Đúng, đó là một bộ phim tuyệt vời. Tôi sẽ xem trong thời điểm tháng trước.

bossvietnam.vn: Đúng, vậy còn phiên bản Terminator? Nó tất cả cùng một mức tấn công giá. Chúng ta đã xem một trong các bộ đó chưa?

Linh: Tôi không nghĩ là thế, mà lại tôi đã nghe nói tới chúng. Chúng là gì?

bossvietnam.vn: Internet tiến hóa thành một A.I. Bạo dạn mẽ, Skynet, cùng gửi những chiến binh robot của mình theo sau gia đình Connor.

Linh: Thật thú vị, nhưng tại sao vậy?

bossvietnam.vn: Bởi bởi vì nó nhận thấy rằng bọn họ là một hiểm họa cho cuộc sống còn của mình.

Linh: Con người có thể là mối bắt nạt dọa đối với máy tính?

bossvietnam.vn: Đúng, khi máy vận động như bé người, hầu như người ban đầu lo lắng về việc tồn tại với sự sống còn của họ.

Linh: Không thể tin được! Vậy điều gì vẫn xảy ra?

bossvietnam.vn: Một Android, có tên là "Terminator", được giữ hộ lại trong thời hạn từ năm 2029 đến năm 1984 nhằm giết Sarah Connor.

Linh: Cô ấy là ai?

bossvietnam.vn: Cô ấy là người thiếu phụ sinh ra một người bầy ông sẽ vượt mặt Skynet, với cứu con người khỏi sự tốt chủng vào tương lai.

Linh: Nghe có vẻ hấp dẫn. Vậy, Terminator có thực hiện nhiệm vụ của chính mình không?

bossvietnam.vn: Không, Sarah được cứu vì chưng một người bọn ông được giữ hộ từ bossvietnam.vn nhi tương lai của cô ấy ấy, John Connor.

Linh: Thật tốt, hầu như điều kì quái này rất có thể xảy ra trong các bộ phim truyền hình khoa học tập viễn tưởng!

bossvietnam.vn: Vâng. Sarah Connor cần yếu bị giết cho tới khi con trai cô được xin chào đời!

Linh: Vậy, chuyện gì xảy ra sau khi sinh?

bossvietnam.vn: Bạn nên tự mình xem, tôi không muốn làm hỏng câu chuyện của bạn.

Linh: OK, tuy nhiên thông điệp là gì? Họ tất cả gửi tới bọn họ điều gì đấy không?

bossvietnam.vn: Tôi nghĩ đó là một cảnh báo về những hậu trái của bài toán con tín đồ đùa với Chúa.

Linh: Ý cậu là gì?

bossvietnam.vn: Vâng, A.I. được tạo ra bởi bé người. Sau đó, nó cải tiến và phát triển và nhận ra rằng người tạo ra nó là một tai hại cho nó. Bởi vậy, nó nỗ lực để tiêu diệt tất cả mọi bạn với vũ khí nguyên tử.

Linh: Nghe thật to khiếp!

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B

2. C

3. C

4. B

5. B


1. Linh và bossvietnam.vn are talking about a science-fiction film.

(Linh và bossvietnam.vn đang nói về một khoa học viễn tưởng.)

Giải thích: Ngay trong lời thoại đầu tiên, Linh nói: "Can you recommend an interesting science-fiction film about artificial intelligence?"

2. Linh has already seen A.I.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chuyển Dữ Liệu Từ Windows Phone Sang Android Và Windows Phone

(Linh vẫn xem A.I.)

Giải thích: Khi bossvietnam.vn giới hỏi: "Have you seen the film A.I.?" thì Linh đáp: "Yes, that was a great film. I saw it last month.

3. The first film phái mạnh recommends is rated 9/10.

(Bộ phim trước tiên bossvietnam.vn trình làng được xếp hạng 9/10.)

Giải thích: Trong lời thoại của bossvietnam.vn: "It was rated 9 out of 10."

4. Skynet evolves from The Internet.

(Skynet được cải tiến và phát triển từ Internet.)

Giải thích: Đáp án cho thắc mắc này nằm tại vị trí thông tin: "The mạng internet evolves into a powerful A.I., Skynet".

5. Sarah Connor"s future son saves the world from destruction.

(Con trai tương lai của Sarah Connor cứu quả đât khỏi bị hủy diệt.)

Giải thích: Trong hội thoại: "She"s the woman who gives birth to the man who will defeat Skynet, và save humans from extinction in the future." và "No, Sarah is saved by a man sent back by her future son, John Connor."


Communication 2

2. Work in group of four. Discuss & recommend an interesting an interesting film about A.I.

(Làm việc trong nhóm tứ người. Trao đổi và giới thiệu một phim thú vị về trí thông minh nhân tạo.)

Lời giải chi tiết:

Ex Machina

Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, và Alicia Vikander star in the 2014 "Ex Machina," directed & written by Alex Garland. Caleb (Gleeson) is a 26-year-old programmer at an Internet search engine company of Google proportions. He wins a competition which enables him to spend a week at the private retreat of the CEO, Nathan (Oscar Isaac). The retreat is in a gorgeous setting, but Nathan is a strange one, drinking heavily and keeping Caleb off-balance. Caleb learns that he has been chosen khổng lồ be part of an experiment with artificial intelligence. The AI is a gorgeous robot, and Caleb is directed khổng lồ interact with her & give his assessment. As he learns more about her và about Nathan, the situation becomes more and more strange và uncertain. Beautifully photographed & well-made film with some excellent acting. There is nothing new about man versus machine, but "Ex Machina" giao dịch with human emotions, deception, manipulation, và sexual attraction. Gleeson comes off as the perfect patsy, và the character of Nathan is hateful, a tribute to Isaac"s performance. The beautiful Vikander is great as Ava, the robot, hitting the right balance between automaton & human. The finale is fascinating and also tells us something about artificial intelligence, if it ever comes to be. 

Tạm dịch:

Domhnall Gleeson, Oscar Isaac và Alicia Vikander đóng vai chủ yếu trong "Ex Machina" năm 2014, bởi Alex Garland đạo diễn cùng viết kịch bản.

Caleb (Gleeson) là 1 trong lập trình viên 26 tuổi trên một công ty công cố gắng tìm kiếm internet của Google. Anh ta chiến hạ trong một cuộc thi có thể chấp nhận được anh ta dành một tuần lễ tại nơi nghỉ ngơi riêng của người đứng đầu điều hành, Nathan (Oscar Isaac).

Cuộc rút lui diễn ra trong một phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng Nathan lại là một trong người kỳ lạ, uống các rượu và khiến cho Caleb mất thăng bằng. Caleb biết rằng anh vẫn được chọn để trở thành một trong những phần của cuộc thể nghiệm với trí thông minh nhân tạo. AI là một robot tốt đẹp, với Caleb được hướng dẫn để shop với cô ấy và đưa ra nhận xét của anh ấy. Lúc anh biết thêm về cô ấy và về Nathan, thực trạng ngày càng trở buộc phải kỳ lạ với không kiên cố chắn.

Bối cảnh đẹp và phim được thực hiện tốt với diễn xuất hay vời. Không tồn tại gì new về con fan với lắp thêm móc, nhưng "Ex Machina" nhắc đến cảm hứng của con người, sự lừa dối, thao bí và hấp dẫn giới tính.

Gleeson xuất hiện như một người đàn ông hoàn hảo, với nhân đồ gia dụng Nathan đáng ghét, một sự tôn vinh cho biểu diễn của Isaac. Vikander xinh tuyệt đẹp vời vào vai Ava, fan máy, đạt được sự cân đối giữa máy auto và con người.

Kết lại phim thật lôi cuốn và cũng cho chúng ta biết điều gì đó về trí tuệ nhân tạo, giả dụ nó xuất hiện.


People’s attitudes towards intelligent machines

(Thái độ của bé người đối với máy thông minh)

Read a text about people"s different attitudes towards intelligent machines. Answer the questions that follow. 

(Đọc một văn bạn dạng về những thái độ khác biệt của bạn dân đối với máy móc thông minh. Vấn đáp các thắc mắc phía dưới.)

Rapid advances in robotic applications for domestic and personal use have made intelligent robots become part of our every lives. In order lớn help robot designers & developers to lớn imagine a roadmap for their development in the future, there have been surveys conducted in many countries to stu(Mục đích của nghiên cứu và phân tích về thể hiện thái độ của con tín đồ với robot là gì?)

2. What vì people having positive attitudes towards robots think about them?

(Những người dân có thái độ tích cực và lành mạnh về robot suy nghĩ gì về chúng?)

3. What work vì chưng most people not want to assign khổng lồ robots?

(Công bài toán nào mà nhiều phần mọi người không muốn giao mang lại robot?)

4. Why are some people afraid of robots?

(Tại sao một vài người hại robot?)

5. Are you afraid of robots? Why?/Why not?

(Bạn có sợ robot không? chế tạo sao có/ tại sao không?)


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Những tiến bộ lập cập trong các ứng dụng robot để áp dụng trong gia đình và cá thể đã khiến cho robot lý tưởng trở thành một trong những phần cuộc sinh sống của chúng ta. Để giúp các nhà xây đắp và cách tân và phát triển robot tưởng tượng được lộ trình cách tân và phát triển của chúng trong tương lai, đã có khá nhiều cuộc điều tra được triển khai ở nhiều non sông để phân tích thái độ của bé người so với robot, đặc trưng chú trọng vào việc áp dụng dụng nắm trong gia đình.Trên toàn cầu, kết quả cho thấy thêm một xác suất lớn người trong các cuộc điều tra có thể hiện thái độ tích cực so với ý tưởng gồm robot thương mại & dịch vụ thông minh là "máy móc gia đình". đông đảo máy này rất có thể "kiểm thẩm tra và làm chủ yếu những việc nhà khó khăn và lặp đi tái diễn như dọn dẹp , ủi với nấu ăn uống . Một số trong những ít ý muốn robot giống hệt như bạn hơn và gồm có khả năng y hệt như con người như khả năng nói và tiếp xúc với họ. Mặc dù nhiên, những người này không thích robot có hình trạng của con tín đồ hoặc sửa chữa người "chăm sóc con cái hoặc động vật hoang dã vì bọn họ coi đó là những nhiệm vụ không cân xứng với lắp thêm móc.

Mặt khác, đa số người có thể hiện thái độ tiêu cực đối với robot. Họ sợ hãi sự núm máy hoàn toàn có thể gây ra hầu hết hậu quả gian nguy và nguy hiểm.Một con số lớn con người sợ là có thể mất quyền điều hành và kiểm soát đối với robot. Tất cả những ý tưởng phát minh này trong khi xuất phát xuất phát điểm từ 1 kịch bản khoa học đưa tưởng điển hình, khu vực robot mất kiểm soát và điều hành vì tự động hóa quá nhiều. Tất cả thái độ tích cực hoặc tiêu cực đối với robot lý tưởng không tương quan đến địa điểm mà tín đồ được vấn đáp sống. Phần lớn trong số họ ở các quốc gia mà họ có tương tác hàng ngày với robot trong những ngành công nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhau và chỉ xem chúng trên TV, phim ảnh hoặc trong môi trường xung quanh gần độc nhất vô nhị của họ. Phần nhiều họ tin tưởng rằng robot sớm tốt muộn sẽ trở thành một trong những phần của cuộc sống đời thường của chúng ta.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. To help robot designers và developers to imagine the roadmap for their future development.

(Để giúp các nhà kiến thiết hình dung lộ trình và cải cách và phát triển robot sau này của họ.)

Thông tin: "In order to help robot designers & developers to lớn imagine a roadmap for their development in the future, there have been surveys conducted in many countries lớn study people"s attitudes towards robots, with a particular focus on domestic use."

2. A lot of people think they are small domestic machines that can be controlled. A few want robots to be friends that can speak và communicate with them.

(Nhiều bạn nghĩ rằng chúng ta là những chiếc máy dọn dẹp nhỏ có thể được kiểm soát. Một vài ba người hy vọng robot là bạn bè có thể rỉ tai và tiếp xúc với họ.)

Thông tin: "Globally, the results show that a large proportion of people in the surveys have a positive attitude towards the idea of having intelligent service robots as small "domestic machines" ... A few want robots to be more lượt thích friends và have human-like abilities such as the ability khổng lồ speak và communicate with them."

3. People don"t want robots khổng lồ look after children or animals.

(Mọi người không thích robot chăm sóc trẻ em hoặc rượu cồn vật.)

Thông tin: "However, these people vì chưng not want robots to have human appearance or lớn substitute humans in child or animal care because they regard these tasks as unsuitable for machines."

4. Because they fear that malfunctioning robots could be harmful and dangerous, and humans might thảm bại control over them.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Kỹ Thuật Nuôi Cua Biển Trong Hộp, Nuôi Cua Biển Trên Cạn Cho Lợi Nhuận Tăng Hơn 50%

(Bởi vày họ run sợ rằng những robot hoàn toàn có thể bị hư hóc có thể gây hại với nguy hiểm, và nhỏ người hoàn toàn có thể mất quyền điều hành và kiểm soát chúng.)

Thông tin: "They fear that machine malfunction could lead to harmful and dangerous consequences. The biggest fear is that humans might lose control over robots."