TIẾNG ANH LỚP 12

     

Bài viết hướng dẫn phương pháp học và bí quyết giải bài xích tập của phần reading về chủ đề phong phú và đa dạng văn hóa, một công ty điểm thú vui trong chương trình tiếng Anh 12. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, kết cấu cần nhớ với tham khảo gợi nhắc giải bài tập dưới đây.


*

I. Từ vựng

cultural (adj): -thuộc) văn hóaprecede (v): cho trước, đi trướcdetermine (v): quyết định, xác địnhsacrifice<"sækrifais> (v) hy sinhdiversity (n): tính nhiều dạngfactor<"fæktə> (n): nhân tốtraditional (adj): theo truyền thốngmarriage<"mæridʒ>: hôn nhânbride (n)
: cô dâugroom < grum>: chú rể

II. Kết cấu cần lưu lại ý

to confide in sb: tin tưởng, giao phóoblige to bởi vì sth<ə"blaidʒ>-v) bắt buộc, chống báchto be attracted to: bị thu hútto fall in love with: bị rung động aito be supposed : được mang đến làOn the other hand : phương diện khác

III. Trả lời giải bài xích tập

1. Before you read

Work in pairs.Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?

(Thảo luận về câu hỏi: yếu tố làm sao là quan trọng nhất mang lại một cuộc sống đời thường hạnh phúc? tại sao?)

love: tình thân a nice house / flat: Một ngôi nhà/ căn hộ cao cấp đẹp money: chi phí bạcparents’approval: sự đống ý của tía mẹa good job: Một công việc tốtgood health: Một sức khỏe tốt

Gợi ý thảo luận:

1.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 12

A: What is the most important factor for a happy like?B: In my opinion, having a good job is the most important factor.A: why is that?B: Because we spend most of our time for our job. If we vì not have a good job, it"s really hard for us khổng lồ have a happy life. Sometimes money is not everything, we should find a job that suitable for us and bring back happiness and support. What about you?

2.

A: For me, having a good health is the most important factor because if we don"t have a good health, we can not vị anything in your life. And so on you can"t have a happy life with bad health.B: yes, is so true.

2. While you read:

Đây là bài bác đọc của unit trong sách giáo khoa:

Traditionally, Americans và Asias have very different ideas about love và marriage. Americans believe in “ romantic “ – marrige -- a boy & girl are attracted to each other, fall in love , và decide lớn marry each other. Asians , on the other hand , believe in “ contractual “ marrige – the parents og the bride and groom decide on the marriage : and love – if it ever developes – is supposed to lớn follow marriage, no precede it. Lớn help prove these ideas , a survey was conducted among American , Chinese và Indian students to determine their attitudes toward love & marriage . Followwing is a summary of each other group’s reponses lớn the four key values. Physicak attractiveness: The Americans wewe much more concerned than the Indian & Chiese with pjysicak attractiveness when choosing a wife or hisband . They also agreed that a wife should maintain her beaty và appearance after marriage. Confiding: Few Asian students agreed with American students; view that wives & husbands should giới thiệu all thouths . In fact , a majorority of Indians & Chiese actually thought it was better and wiser for a couple not lớn diccuss certain matters or chia sẻ certain thought . A particularly large number of Indian men agreed that it was inwise lớn confide in their wives . Parnership of equals: The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals , demanding no more or no less from each other. A majority of the Indian students agreed that “ a woman has lớn sacrifice more in a marriage than a man “ . Trust built on love: Significantly , more Asian students than American students agreed that “ a husband is obliged to tell his wife where he has been f he comes trang chủ lare “ . The Asian wife can demand a record of her hudband ;s activeties. The American wife , for example , trusts her husband to : bởi the right thing “ because “ he loves her “ not because “ he has to lớn ‘ . By any measurement of the four values of romanticsm : physical attractiveness before and after marriage , confiding , equal partnership & trust buil on love , yuong Asian are far from being as thắm thiết as their Amaerican counterparts , even today.

Task 1:Explain the meaning of the italicized words / phrases in the following sentences. (Giải thich nghĩa của các từ/cụm trường đoản cú in nghiêng ởnhững câu sau.)

precede : happen or exist beforedetermine : find outconfide: tell someone about somethine very private or secret.sacrifice: willingly stop having something you want.obliged: having a duty to bởi something.

Xem thêm: Đề Toán Có Lời Văn Lớp 1 Bài Toán Có Lời Văn Môn Toán Lớp 1 Có Đáp Án, Chọn Lọc

Task 2:Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What are the four keys value in the survey?

They arc “trust built on love, physical attractiveness, confiding & partnership of equals.”

2. Who are much more concerned with physical attractiveness when choosing a wife or a husband, the young Americans or the young Asian?

The Americans are much more concerned with it than the Indians và the Chinese when choosing a wife or a husband.

3.What are the Indian student"s attitudes on a partnership of equals?

The Indian students agree lhal a woman has lo sacrifice more in a marriage than a man.

4. Why does the American"s wife trust her husband to bởi vì the right thing?

The American wife trusts her husband to vày the right thing because he loves her not because he has to.

5. What is the main finding of the survey?

The main finding of the survey is young Asians are not as thắm thiết as their American counterparts.

Xem thêm: Tổng Hợp 11 Cách Làm Gà Nướng Nồi Chiên Không Dầu Siêu Ngon, Gà Nướng Bằng Nồi Chiên Không Dầu

3. After you read

Work in groups. Discuss the question: “What are the differences between a traditional, Vietnamese family và a modem Vietnamese family?”

(Là việc từng nhóm. Luận bàn câu hỏi:" Sự khác hoàn toàn giữa gia đình Việt Nam truyền thống cuội nguồn và gia đình Việt Nam hiện đại?”)

Gợi ý câu trả lời:

There are many vast differences between traditional family và modern family in Vietnam. Firstly, there is a difference about the size. Traditional family often have a large kích thước with three or four generations live in the same house. In contrast, modern family only have two generations including parents & children. Secondly, there is a reduction in number of children in each family. Traditional family tense khổng lồ have more kids than morden family with one or two children. Thirdly, there is a change in role between traditional family và modern family. The father often has the responsibility khổng lồ go to work, earn money and tư vấn for the whole family & the mother will take care of children and do the household chores. Role is different now in the modern family. Generally both parents will go to work và all members in the family will nội dung housework together. Finally, the gender equality in modern family is more clearly than in traditional family. The wife will have more opportunites khổng lồ develop her own career and social relationships.