UNIT 12 LỚP 12 LISTENING

     

Look at die picture & discuss in groups whether this water sport is played: (Nhìn vào hình và bàn luận từng nhóm xem môn thể thao dưới nước này được chơi)

LISTENING

I. BEFORE YOU LISTEN (trước lúc nghe)

Look at the picture and discuss in groups whether this water thể thao is played

(Nhìn vào bức ảnh và thảo luận theo nhóm coi là môn thể dục thể thao này được chơi...)

- in a swimming pool or in the sea. (ở hồ bơi lội hay sinh hoạt biển)

- with or without equipment (sử dụng pháp luật hay không)

- individually or in a team (chơi cá nhân hay theo nhóm)


*

Hướng dẫn giải:

A: do you know synchronized swimming?

B: Sorry, I don"t. What about you?

C: Oh, I know it. I read about this thể thao in a magazine.Bạn vẫn xem: Unit 12 lớp 12 listening

D: What’s about it?

C: First this sport is only played in a swimming pool. It’s a complicated thể thao because it requires the players to practise a lot beside being a good swimmer.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 12 listening

A: This thể thao is played with music and die swimmer must wear a nose clip.

C: & it can be played either individually or in a team.

Tạm dịch:

A: chúng ta có biết bơi nhất quán không?

B: Xin lỗi, mình không biết. Rứa còn bạn?

C: Oh, mình biết nó. Tôi đã đọc về môn thể thao này vào một tạp chí.

D: tất cả gì về nó?

C: thứ nhất, môn thể dục thể thao này chỉ được đùa trong một bể bơi. Đó là một trong môn thể thao phức tạp vì nó yên cầu các mong thủ rèn luyện rất nhiều sát bên là một tải viên giỏi.

A: Môn thể dục thể thao này được nghịch với music và người bơi lội phải vẽ lên mũi.

C: và nó có thể được chơi cô quạnh hoặc trong một đội.

Listen & repeat

(Nghe và nhắc lại)

Click tại trên đây để nghe:

 

synchronized swimming

Annette Kellerman

Katherine Curtis

Chicago Teacher’s College

Wright Junior College

Amateur Athletic Union

 

II. WHILE YOU LISTEN (Trong lúc nghe)

Task 1: Listen to lớn a woman talking about synchronized swimmine and circle the most appropriate option (A, B or C) khổng lồ complete each of the following sentences.

(Nghe một phụ nữ nói về môn bơi thẩm mỹ và nghệ thuật và khoanh câu chọn phù hợp nhất (A, B hoặc C) nhằm điền vào từng câu sau.)

Click tại phía trên để nghe:

 

Questions

1. Synchronized swimming was first performed ……….

A. In a swimming pool

B. In a glass tank

C. In a lake

=> B. In a glass tank

Audio: Annette Lellerman planted the first seed of what was to become synchronized swimming when she perfomed water ballet in a glass tank in new york in 1907.

Tạm dịch: Môn bơi thẩm mỹ và nghệ thuật lần đầu tiên được tiến hành ..........

A. Vào bể bơi

B. Trong bể thủy tinh

C. Trong hồ nước nước

 

2. Curtis’s water ballet club attracted…………

A. National publicity

B. International publicity

C. Both national & international publicity

=> C. Both national and international publicity

Audio: In 1923, she founded a water ballet club and sixty of her swimmers attracted national and international publicity.

Tạm dịch: Câu lạc bộ ballet nước của Curtis si ............

A. Sự chú ý quốc gia

B. Sự chăm chú quốc tế

C. sự chú ý trong nước với quốc tế

 

3. Rules for synchronized swimming competition are based mainly on scoring methods used in…………

A. Gymnastics & diving

B. Diving and skating

C. Gymnastics and skating

=> A. Gymnastics & diving

Audio: “...based essentially on the scoring methods used in gymnastics và diving.

Tạm dịch: những quy tắc đối với đối đầu và cạnh tranh bơi đồng hóa chủ yếu dựa trên các cách thức tính điểm được thực hiện trong ............

A. Thể dục khí cụ và lặn

B. Lặn với trượt băng

C. Thể dục phương tiện và trượt băng

 

4. The first recorded competition was held in………

A. 1907

B. 1939

C. 1940

=> B. 1939

Audio: “The first recorded competition was held on May 27.1939

Tạm dịch: Cuộc thi được ghi nhận đầu tiên được tổ chức triển khai vào 1939.

 

5. The Amateur Athletic Union (AAU) staged the first multi-team competition on……………

A. March 1, 1940

B. May 1, 1940

C. March 10 , 1940

=> A. March 1, 1940

Audio: Shortly afterwards, synchronized swimming received another major publicity when the Association of the Amateur Athletic Union (AAU) was founded on March 1,1940.

Tạm dịch: Liên đoàn Thể thao bạn nghiệp dư (AAU) đã tổ chức triển khai cuộc thi nhiều đội thứ nhất vào ngày 1 tháng 3 năm 1940.

 

Task 2: Listen again và answer the questions.

(Nghe lại và vấn đáp câu hỏi.)

Click tại phía trên để nghe:

 

Questions

1. Who invented synchronized swimming?

Trả lời: The great Australian swimmer, Annette Leilerman did.

Audio: The great Australian swimmer, Annette Leilerman planted the first seed of what was lớn become synchronized swimming...”

Tạm dịch: ai đã tạo ra môn thể thao bơi đồng bộ?

=> Vận hễ viên bơi lội xuất dung nhan của Úc, Annette Leilerman.

 

2.

Xem thêm: Tim Người: Vị Trí Tim Trong Cơ Thể, Hiểu Ngay Về Tim Và Mạch Máu

When did Katherine Curtis found a water ballet club?

Audio: In 1923, she founded a water ballet club

Tạm dịch: Katherine Curtis đã thành lập và hoạt động câu lạc cỗ ballet nước lúc nào?

=> Cô ấy thành lập nó vào thời điểm năm 1923.

 

3. Who developed the competition rules of synchronized swimming?

Trả lời: Curtis did.

Audio: The sport quickly became popular among young women in the Chicago area and Curtis developed rules for competition,..”

Tạm dịch: ai đó đã xây dựng luật về bơi lội đồng bộ? => Curtis 

 

4. When were the first formal national championships conducted?

Trả lời: It was in 1946.

Audio: In 1946, the first formal national championships were conducted by the AAU.

Tạm dịch: hội thi vô địch đất nước đầu tiên ra mắt khi nào?

=> Đó là vào thời điểm năm 1946.

 

5. When did synchronized swimming become an Olympic event?

Trả lời: It became an Olympic event at the Los Angeles Games in 1984.

Audio: Synchronized swimming became an Olympic event at the Los Angeles Games in 1984.

Tạm dịch: Bơi đồng điệu trở thành một sự khiếu nại Olympic lúc nào?

=> Nó đã trở thành một sự kiện Olympic trên Los Angeles Games năm 1984. 

 

Tapescript

Synchronized swimming

The great Australian swimmer, Annette Lellerman planted the first seed of what was to become synchronized swimming when she perfomed water ballet in a glass tank in thành phố new york in 1907.

Katherine Curtis, an American woman, was very inspired by the new water thể thao and tried khổng lồ seek for the addition of the synchronized swimming to the school’s physical education for women. In 1923, she founded a water ballet club & sixty of her swimmers attracted national & international publicity.

The sport quickly became popular among young women in the Chicago area & Curtis developed rules for competition, based essentially on the scoring methods used in gymnastics and diving.

The first recorded competition was held on May 27.1939, between Chicago Teacher’s College coached by Curtis & Wright Junior College, also in Chicago.

Shortly afterwards, synchronized swimming received another major publicity when the Association of the Amateur Athletic Union (AAU) was founded on March 1,1940. The following year, the AAU officially accepted synchronized swimming as a competitive thể thao for team events. In 1946, the first formal national championships were conducted by the AAU.

Synchronized swimming became an Olympic sự kiện at the Los Angeles Games in 1984.

Tạm dịch:

Bơi thẩm mỹ

Vận hễ viên lượn lờ bơi lội vĩ đại bạn Úc, Annette Lellerman đang ươm mầm phân tử giống đầu tiên cho bộ môn bơi lội nhất quán khi cô trình diễn múa tía lê trong nước trong một chiếc bể chất thủy tinh ở New York vào thời điểm năm 1907.

Katherine Curtis, một thiếu nữ người Mỹ, lấy cảm giác từ môn thể thao dưới nước new và cố gắng tìm tìm sự bổ sung bơi lội đồng bộ cho việc giáo dục thể chất của trường đối với phụ nữ. Năm 1923, bà thành lập câu lạc bộ ballet nước với sáu mươi người bơi lội thu hút sự chú ý của nước nhà và quốc tế.

Các môn thể thao mau lẹ trở nên phổ cập trong số các thiếu phụ trẻ ở khu vực Chicago và Curtis đã cải cách và phát triển các quy tắc mang lại cạnh tranh, dựa đa phần vào các phương pháp chấm điểm được áp dụng trong thể dục cùng lặn.

Cuộc thi lưu lại đầu tiên được tổ chức vào ngày 27 tháng 5 năm 1939, thân Chicago Teacher"s College cùng với Curtis và Wright Junior College, cũng ngơi nghỉ Chicago.

Ngay sau đó, bơi lội đồng bộ đã nhận được được một sự chú ý lớn khi cộng đồng Liên đoàn Thể thao người nghiệp dư (AAU) được thành lập hồi tháng 1 năm 1940. Năm sau, AAU thiết yếu thức đồng ý bơi lội đồng nhất như một môn thể thao tuyên chiến và cạnh tranh cho những sự khiếu nại của đội. Năm 1946, giải vô địch nước nhà đầu tiên được tiến hành bởi AAU.

Bơi đồng bộ đang trở thành một sự khiếu nại Olympic tại Los Angeles Games năm 1984.

III. AFTER YOU LISTEN

Work in groups. Talk about the history of synchronized swimming, using the cues below.

(Làm việc từng nhóm. Nói về lịch sử dân tộc của môn bơi nghệ thuật, cần sử dụng từ lưu ý dưới đây.)

1907 1946

1923 1984

Hướng dẫn giải:

A: When did the synchronized swimming come into existence?

B: In 1907.

C: Who planted its seed?

B: A great Australian swimmer. Annette Lellerman.

D: Who developed this sport and introduced it khổng lồ school curriculum?

B: Katherine Curtis. Và 1923, she founded a water ballet club in Chicago.

A: When did it become a publicly competition?

C: In 1939 in Chicago.

D: When was the synchronized swimming accepted as a competitive sport?

B: In 1941 by the AAU, which was founded in 1940.

C: & in 1946, this sport was formally played for the first time in the national championships conductcd by the AAU.

A: & in 1984 synchronized swimming becamc an Olympic sự kiện al the Los Angeles Games.

Tạm dịch:

A: Bơi đồng bộ đã thành lập khi nào?

B: Năm 1907.

C: Ai là fan sáng lập ra nó?

B: Một tay bơi tuyệt vời của Úc, Annette Lellerman.

D: ai đã phát triển môn thể dục thể thao này và trình làng nó với công tác học?

B: Katherine Curtis. Và năm 1923, bà ra đời một câu lạc cỗ ballet nước ngơi nghỉ Chicago.

A: khi nào nó biến cuộc tuyên chiến đối đầu công khai?

C: Năm 1939 nghỉ ngơi Chicago.

Xem thêm: Top 20 Bài Văn Tả Người Lớp 5 Hay Nhất, Tổng Hợp 81 Bài Văn Tả Người Lớp 5 Hay Nhất

D: bao giờ bơi đồng hóa được gật đầu như một môn thể thao tran tài?

B: Năm 1941 bởi vì AAU, được ra đời vào năm 1940.

A: với năm 1984, tập bơi đồng bộ đã trở thành một sự kiện Olympic nghỉ ngơi Los Angeles Games.