Language focus unit 11 : national parks

     

Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói về về kiểu cách phát âm /t/ với /d/, cũng giống như ôn tập về câu điều kiện loại 3. Bài viết cung cấp các từ vựng và kết cấu cần xem xét cũng như hướng dẫn giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen & repeat(Lắng nghe với nhắc lại)

/t//d/

Topic

Toxic

Contain

Plant

Worked

Contamination

Different

Hoped

Difficulty

Invader

Spend

Lived

Documentary

Dependent

Depend

Played

Practise these sentences.

Bạn đang xem: Language focus unit 11 : national parks

(Thực hành đọc những câu sau.)

1. It’s next to the restaurant on the third floor.2. They’re on the next counter on your left, dear.3. It’s exactly twenty-two minutes lớn ten.4. They stayed at trang chủ and played cards with the children.5. Sidney & I listened to lớn the radio & studied.6. Donald và I had a bad cold, so we decided to stay at home.

GRAMMAR và VOCABULARY(Ngữ pháp với từ vựng)

Exercise 1.Complete the following sentences, using the correct khung of the verbs in brackets.

Xem thêm: Cách Nấu Thịt Bò Kho Khoai Tây Cà Rốt Bằng Nồi Áp Suất Ngon Hấp Dẫn

(Hoàn thành những câu sau, áp dụng dạng đúng của các động từ vào ngoặc.)

1. If I __had known__ that you were ill last week, I would have gone lớn see you. (Nếu tôi biết tuần trước đó bạn nhỏ thì tôi đã đi thăm bạn rồi.)2. I would have bought a new bicycle if I __had had__ enough money. (Tôi sẽ tải một chiếc xe đạp điện mới trường hợp tôi gồm đủ tiền.)3. If I had had a motorbike, I __would have gone__ home immediately. (Nếu tôi tất cả xe máy, tôi đã về đơn vị ngay lập tức rồi.)4. If he had worked hard, he __would have passed__ his examination. (Nếu anh ấy học hành chăm chỉ, anh ấy đang qua kì thi rồi.)5. We __would have enjoyed__ the buổi tiệc ngọt better if it had not been so long. (Chúng ta đã rất có thể tận hưởng buổi tiệc vui hơn nếu như nó ko lâu mang lại vậy.)6. He wouldn’t have begun to learn Russian if he __had known__ the difficulties. (Anh ấy sẽ không học tiếng Nga nếu anh ấy biết những trở ngại của nó.)7. If the rain __had stopped__, I would have gone for a walk. (Nếu trời kết thúc mưa, tôi sẽ đi bộ bộ.)8. If you __had called__ him, he would have come. (Nếu chúng ta gọi anh ấy thì anh ấy đã đi đến rồi.)

Exercise 2.Write a sentence withiffor each situation.

Xem thêm: Cách Xử Lý Khi Bụi Vào Mắt Phải Làm Sao, Xử Lý Khi Có Dị Vật Rơi Vào Mắt

(Viết một câu vớiifcho từng tình huống.)

1.If the driver in front hadn"t stopped suddenly, the accident wouldn"t have happened. (Nếu tài xế sống phía trước không tạm dừng đột ngột thì vụ tai nạn đang không xảy ra.)2.If I had known that Lam had khổng lồ get up early, I would have woken him up. (Nếu tôi biết Lâm yêu cầu dậy nhanh chóng thì tôi đã thức tỉnh anh ấy dậy rồi.)3.If Hoa hadn"t lent me the money, I wouldn"t have been able lớn buy the car. (Nếu Hoa cấm đoán tôi mượn chi phí thì tôi đang không có khả năng để cài đặt ô tô.)4.If Mary hadn"t been wearing a seat belt, she would have been injured. (Nếu Mary không thắt dây an toàn thì cô ấy đã bị thương rồi.)5.If you had had breakfast, you wouldn"t be hungry now. (Nếu ạn đã ăn sáng thì hiện giờ bạn đang không đói.)6.If I had had some money on me, I would have got a taxi. (Nếu tôi gồm một không nhiều tiền với theo, tôi đã bắt tắc-xi.)

Exercise 3.Use the given information to lớn make conditional sentences withif.(Dùng tin tức đã cho để tại vị câu đk vớiif.)

1.If I had been working at the restaurant last night, I would have waited on your table. (Nếu về tối qua tôi làm việc ở nhà hàng thì tôi đã ship hàng bàn của người tiêu dùng rồi.)2.If they had been paying attention, they would have seen the sign marking their exit from the highway. (Nếu họ chăm chú thì họ đã nhận thức thấy biển báo trên đường cao tốc rồi.)3.Carol would have answered the phone if she hadn"t been studying. (Carol đang trả lời điện thoại thông minh nếu cô ấy không học bài.)4.If the sun hadn"t been shining, we wouldn"t have gone khổng lồ the beach yesterday. (Nếu phương diện trời không chiếu nắng, hôm qua họ sẽ không đi tới bến bãi biển.)5.If the music hadn"t been playing loudly at the restaurant, I would have heard everything Mr. Lee said during dinner. (Nếu âm thanh không được nhảy quá to ở quán ăn thì tôi đã nghe được tất cả những gì ông Lee nói trong suốt ban đêm rồi.)