Từ chỉ mức độ trong tiếng anh

     

Trạng từ chỉ mức độ - Adverbsof Degree là gì?

Trạng từ chỉ mức độcho biết mức độ (ít, nhiều, …) của một tính chất hoặc một đặc tính.

Bạn đang xem: Từ chỉ mức độ trong tiếng anh

. Những trạng từ chỉ mức độ thường được đặt trước tính từ, trạng từ hoặc động từ mà chúng bổ nghĩa, mặc dù là một số ngoại lệ.

Các trạng từ chỉ mức độ thường gặp được sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

Full degree (mức độ trọn vẹn): completely, totally, absolutely, entirely, quiteLarge degree (mức độ lớn): very, extremely, really, awfully, terriblyMedium degree (mức độ trung bình): rather, fairly, quite, pretty, somewhatSmall degree (mức độ nhỏ): a little, a bit, slightlyNegative (không có gì): hardly, scarcely, at allOthers (các loại khác): so, as; too; more, most, less, least

Ví dụ:

Trạng từ chỉ mức độBổ nghĩaVí Dụ
extremelyadjectiveThe water was extremely cold.
quiteadjectiveThe movie is quite interesting.
justverbHe was just leaving.
almostverbShe has almost finished.
veryadverbShe is running very fast.
tooadverbYou are walking too slowly.
enoughadverbYou are running fast enough.

*

Cách dùng trạng từ chỉ mứcđộ

1. Bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ


It"s very cold. I"m so tired.You"re absolutely right.These are rather expensive.We"re a bit busy today.It wasn"t at all interesting.
I come here quite often. I saw her fairly recently.We hardly ever go out. He agreed somewhat reluctantly.

Có thể sử dụng phân số hoặc tỷ số phần trăm làm trạng từ chỉ mức độ.

The bottle is only half full.The forecast was eighty per cent accurate.

Lưuý:


Ta cần sử dụng completely, totally, absolutely... Với những từ diễn tả mức độ trọn vẹn, hoàn toàn.
This tin opener is completely useless. (useless = absolutely no use)We are absolutely delighted at the news. (delighted = very pleased)
It"s very unsatisfactory. (It"s very useless)We were extremely pleased. (We were extremely delighted)
Một số từ thường ko đi với "very" giỏi "extremely" bao gồm: amazed, amazing, appalled, appalling, awful, complete, delighted, dreadful, essential, false, fascinated, horrible, ideal, impossible, incredible, magnificent, marvellous, perfect, terrible, terrific, useless.
Sau một cụm từ với very, bao gồm thể cần sử dụng indeed để nhấn mạnh thêm.
These photos aren"t very good. (phổ biến hơn so với "These photos aren"t good" hoặc "These photos are bad")
Thay vị really, ta bao gồm thể dùngreal vào lối nối hàng ngày, đặc biệt là tiếng Anh Mỹ.
It"s real cold today.

Xem thêm: Cửa Hàng Bán Vespa Cổ Tại Sài Gòn, Lambro Việt Nam


Pretty & a bit hayđược sử dụng trong lối nói thường ngày.
I"m pretty sure I"ll be going.
Somewhat, a little, a bit với slightly với nghĩa không được tốt, không được thoải mái, dễ chịu. Tuy nhiên, khi dùng với các thể so sánh,ý nghĩa của bọn chúng trở cần tích cực hơn.
Trong lối nói sản phẩm ngày, ta có thể sử dụng that chũm cho so vào câu phủ định.
No, they don"t own an aeroplane. They aren"t that rich.
Có thể dùngmuch, far hoặc ratherđể bổ nghĩa chotoo.
This coat is much too big for me.
Có thể sử dụng twice, three times...để diễn tả mức độ gấp bao nhiêu lần.
I earn double/twice what I used to/twice as much as I used to.You"re looking ten times better than you did yesterday.

2. Bổ nghĩa đến một tính từ hoặc trạng từ ở thể so sánh.

This new sofa is much nicer than the old one. (very nicer)Come on. Try a bit harder.The alternative route was no quicker.
Trước thể so sánh, ta tất cả thể dùng:(very) much, a lot; rather, somewhat; a little, a bit, slightly; three times...

3. Bổ nghĩa mang lại cụm từởthể đối chiếu nhất

It was just about the nicest holiday I could have imagined.We offer easily the best value / by far the best value.
Lưuý: Trạng từđôi khi tất cả thể xuất hiện sau một cụm từở thể đối chiếu nhất.
Có thể dùng phần lớn trạng từ chỉ mức độ với một tính từ thuộc ngữ (tính từ đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa)
- She"s such a tall girl. (a so tall girl) - It"s quite an old book. ("a quite old book" không nhiều gặp hơn)

Vị trí của trạng từ chỉ mứcđộ vào câu

Trạng từ chỉ mức độ thường đứng trướcđộng từ,tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa.

Ví dụ:

Hehardly sleepson the weekend. (đứng trước động từ chính)She isextremely polite. (đứng trước tính từ)She plays pianovery well. (đứng trước trạng từ)

Nhưng enough đứng sau tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

The box isn’t big enough.You should write clearly enough for us to lớn read.

Xem thêm: Hồ Sơ Thi Bằng Lái Xe Ô Tô B1 Gồm Những Gì? Điều Kiện Thi Bằng Lái Xe Là Gì

At all cũng tất cả thểđặtở cuối câu.