TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC LỚP 7

     

Bài tập quý giá của một biểu thức đại số có lời giải

Với bộ bài tập giá trị của một biểu thức đại số Toán lớp 7 lựa chọn lọc, có đáp án sẽ giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học với ôn luyện nhằm đạt tác dụng cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức lớp 7

*

Bài 1: quý giá của biểu thức x3 + 2x2 - 3 tại x = 2 là

A. 13B. 10C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 2: mang đến biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Quý giá của A tại x = -2 là:

A. 13B. 18C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 3: cho biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Quý hiếm của B trên x = 3, y = -4 là:

A. 16B. 86C. -32D. -28

Hiển thị lời giải

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B để tìm quý giá của biểu thức B ta có:

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 tại x = 3, y = -4

Chọn câu trả lời C


Bài 4: đến A = 4x2y - 5 cùng B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. đối chiếu A và B lúc x = -1, y = 3

A. A > BB. A = BC. A Hiển thị lời giải

+ ráng x = -1, y = 3 vào biểu thức A ta được

A = 4.(-1)2.3 - 5 = 4. 1. 3 - 5 = 12 – 5 = 7

+ ráng x = -1, y = 3 vào biểu thức B ta được

B = 3.(-1)22.3 + 6.(-1)2.32 + 3.(-1).32 = 3.1.3 + 6.1.9 – 3. 9 = 9 + 54 – 27 = 36

Suy ra A

Bài 5: Tính cực hiếm biểu thức B = 5x2 -2x - 18 tại |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Hiển thị lời giải

Ta có

*

+ Trường vừa lòng 1: x = 4 : vậy x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 tại x = 4

+ Trường hợp 2: x = -4 : thay x = -4 vào biểu thức ta có:

5.(-4)2 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 tại x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn câu trả lời C


Bài 6: so sánh giá trị của biểu thức M = tại x = 1 và y = - 2 với 1.

A.M = 1

B. M > 1

C. M Hiển thị lời giải

Thay x = 1 cùng y = -2 vào biểu thức M ta được

*

Vậy tại x = 1 với y = - 2 thì M

Bài 7: giá trị của biểu thức

*
trên x = 10 với y = 1 là

A.A = 8068

B. A = 72

C.

Xem thêm: Bà Chủ Nha Khoa Khánh Kiều, Người Tát Khách Hàng "Cháy Má" Là Ai?

43

D. 73

Hiển thị lời giải

Thay x =10 cùng y = 1 vào biểu thức A ta được

*

Vậy A = 72 trên x = 10 và y = 1.

Chọn lời giải B


Bài 8: cực hiếm của biểu thức N = 5x2 + 10x - 20 tại |x – 1| = 1

A.N = đôi mươi

B. N = -20

C. N = 60

D.

Xem thêm: Cách Trồng Lại Quất Sau Tết Trong Chậu Sau Tết, Cách Chăm Sóc Cây Quất Trong Chậu

N = 20 hoặc N = - 20

Hiển thị lời giải

*

Chọn đáp án D


Bài 9: Một miếng vườn hình chữ nhật có chiều lâu năm là x và ăn mặc tích là 84 cm2 . Tính chiều rộng lớn của mảnh vườn theo x cùng tại x = 12 cm.

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn đáp án A


Bài 10: quý hiếm của biểu thức B = 2020x2000y2020 - 2021x2020y2021 tại x = 1 và y = -1 là