Tính Chất Các Đường Trong Tam Giác

     

(?) nói lại các kiến thức sẽ học liên quan đường phân giác, trung trực,trung tuyến, con đường cao

- GV vẽ sơ đồ tứ duy trên bảng ( chủng loại 1 các loại đường), tiếp đến chiếu PPT tổng hợp kiến thức và kỹ năng

- Yêu cầu HS khối hệ thống kiến thức theo sơ đồ tư duy đối với mỗi các loại đường

Tên

Hình vẽ

Định nghĩa

Tính hóa học

Đường trung tuyến đường

*

Là mặt đường thẳng nối tự đỉnh cho trung điểm của cạnh đối lập với đỉnh kia

- tía trung tuyến đường của một tam giác cùng đi qua 1 điểm G

- G được hotline là giữa trung tâm của tam giác

-

*

Đường phân giác

*

- Tia phân giác của một góc là tia chia góc kia thành hai góc bằng nhau

- Đoạn thẳng AD được điện thoại tư vấn là đường phân giác của tam giác ABC (xuất phạt từ đỉnh A) nếu như AD là tia phân giác của góc A

- Tia phân giác không tính của tam giác là tia phân giác của góc bên cạnh của tam giác đó

- Một điểm nằm trên tia phân giác của một góc khi và chỉ còn khi nó bí quyết đều nhị cạnh của góc

- tía phân giác của một tam giác đồng quy trên một điểm I

- Điểm I biện pháp đều tía cạnh của tam giác đó

- nhì tia phân giác không tính và một tia phân giác vào (của góc còn lại) của một tam giác đồng quy tại một điểm. Điểm này cách đều bố đường trực tiếp chứa ba cạnh của tam giác đó

Đường trung trực

*

- Đường trung trực của đoạn trực tiếp là con đường thẳng vuông góc cùng với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó

- Đường trực tiếp d được call là mặt đường trung trực của tam giác ABC nếu như d là con đường trung trực của đoạn BC

- phần lớn điểm thuộc mặt đường trung trực thì biện pháp đều nhì đầu mút

- ba đường trung trực của một tam giác đồng quy trên một điểm O

- Điểm O cách đều cha đỉnh của tam giác

Đường cao

*

- Là đường thẳng đi qua một đỉnh của tam giác cùng vuông góc cùng với cạnh đối lập của đỉnh đó

- Đoạn thẳng AI được hotline là đường cao của tam giác ABC trường hợp AI

*
BC (I trực thuộc BC)

- tía đường cao của một tam giác đồng quy tại một điểm H

- H được điện thoại tư vấn là trực tâm của tam giác

* dấn xét:

a) Tam giác cân:

- Tam giác ABC cân nặng tại A hai trong bốn đường sau trùng nhau: đường trung trực của cạnh BC, đường trung tuyến, đường cao, mặt đường phân giác xuất phát điểm từ đỉnh A.

b) Tam giác đều:

- Tam giác ABC hồ hết Trọng tâm, trực tâm, chổ chính giữa đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm đường tròn nội tiếp trùng nhau