Thêm m gam kali vào 300ml

     

Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X có FeCl2 cùng CuCl2. Trọng lượng chất rắn sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn khối lượng bột Zn ban sơ 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau bội phản ứng nhận được 13,6 gam muối bột khan. Tổng trọng lượng các muối hạt trong X là
Bạn đang xem: Thêm m gam kali vào 300ml

Nung rét 8,96 gam bột fe trong khí O2 1 thời gian, thu được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Phối hợp hết X trong hỗn hợp hỗn hợp bao gồm a mol HNO3 với 0,06 mol H2SO4, thu được hỗn hợp Y (không chúa NH4) và 0,896 lít khí NO tốt nhất (đktc). Giá trị của a là


Cho một luồng khí O2 trải qua 63,6 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al cùng Fe chiếm được 92,4 gam hóa học rắn X. Hòa tan hoàn toàn lượng X trên bằng dung dịch HNO3 (dư). Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 3,44 gam hỗn hợp khí Z (không cất H2). Biết 4,25 mol HNO3 gia nhập phản ứng, cô cạn cẩn thận dung dịch Y chiếm được 319 gam muối. Phần trăm cân nặng của nitơ bao gồm trong 319 gam tất cả hổn hợp muối trên là


Hỗn hòa hợp X gồm Al, Ba, Na cùng K. Trả tan trọn vẹn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,0405 mol khí H2. Mang lại từ từ cho đến khi kết thúc dung dịch chứa 0,018 mol H2SO4 và 0,03 mol HCl vào Y, chiếm được 1,089 gam các thành phần hỗn hợp kết tủa với dung dịch Z chỉ chứa 3,335 gam hỗn hợp các muối clorua với muối sunfat trung hòa. Phần trăm trọng lượng kim loại ba trong X là


Cho 4,32 gam hỗn hợp X bao gồm Mg cùng Fe tính năng vói V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp Y bao gồm Cl2 với O2 (có tỉ khối khá với H2 bởi 32,25), thu được hỗn hợp rắn Z. đến Z vào đung dịch HCl, chiếm được 1,12 gam một sắt kẽm kim loại không tan, dung dịch T với 0,224 lít khí H2 (đktc). Cho T vào hỗn hợp AgNO3 dư, thu đuợc 27,28 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của V là A


Hòa tan hết 8,16 gam hỗn hợp E gồm Fe với hai oxit sắt trong dung dịch HCl dư, thu được hỗn hợp X. Sục khí Cl2 cho dư vào X, thu được hỗn hợp Y chứa 19,5 gam muối. Khía cạnh khác, đến 8,16 gam E tan hết trong 340 ml hỗn hợp HNO3 1M, chiếm được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, nghỉ ngơi đktc). Giá trị của V là


Chia m gam Al thành nhị phần bằng nhau:

Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, có mặt x mol khí H2;

Phần hai chức năng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, hiện ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giới tính giữa x cùng y là


Cho 2,16 gam Mg tính năng với hỗn hợp HNO3 (dư). Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được lúc làm bay hơi hỗn hợp X là
Xem thêm: Nêu Ví Dụ Về Tính Đặc Trưng Của Bộ Nhiễm Sắc Thể Là Gì ? Nêu Ví Dụ Về Tính Đặc Trưng Của Bộ Nst

Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe với Fe3O4 trong đó oxi chiếm 26,86% về khối lượng. Phối hợp hết 41,7 gam X phải vừa đầy đủ 1525 ml dung dịch HNO3 1,5M thu được dung dịch Y với 2,24 lít các thành phần hỗn hợp Z (đktc) tất cả NO với N2O tất cả tỉ khối so với H2 là 18,5. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam muối. Cực hiếm của m là


Hòa tan trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X gốm Na2CO3, Fe3O4 (a mol), KHCO3 (2a mol), MgO trong 400 gam hỗn hợp H2SO4 17,15% nhận được (m + 42,68) gam muối bột trung hòa, không hề axit dư lại, CO2 cùng 345,44 gam H2O. Phần trăm trọng lượng của MgO vào X ngay gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Chia các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, Fe3O4, Fe(OH)3 với FeCO3 thành nhị phần bởi nhau. Hài hòa hết phần một trong những dung dịch HCl dư, nhận được 1,568 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí tất cả tỷ khối so vói H2 bằng 10 cùng dung dịch chứa m gam muối. Hòa tan hoàn toàn phần nhị trong hỗn hợp chúa 0,57 mol HNO3 chiếm được dung dịch cất 41,7 gam hỗn hợp muối (không có muối amoni) cùng 2,016 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) trong đó có khí NO. Quý hiếm của m gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Cho 12,56 gam láo hợp tất cả Mg cùng Mg(NO3)2 tan trọn vẹn trong hỗn hợp chứa 0,98 mol HCl và x mol KNO3. Sau phản bội ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua với 0,04 mol khí N2. Cô cạn cẩn trọng Y thu được m gam muối bột khan. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Hòa tan không còn 12,5 gam hỗn hợp gồm M cùng M2O (M là sắt kẽm kim loại kiềm) vào nước thu được dung dịch X đựng 16,8 gam hóa học tan và 2,24 lít khí H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Nung lạnh m gam tất cả hổn hợp H có Cu, CU(NO3)2, Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, thu được tất cả hổn hợp rắn X với 8,96 lít một khí Z (đktc). Cho toàn thể X công dụng với hỗn hợp HNO3 dư, thu được 4,032 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào Y được kết tủa T. Nung T trong bầu không khí đến trọng lượng không thay đổi được 41,6 gam rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Cho m gam Al vào dung dịch đựng a mol FeCl3 với a mol CuCl2 chiếm được 19,008 gam tất cả hổn hợp 2 kim loại. đến m gam Al vào dung dịch chứa 3a mol AgNO3 và a mol Cu(NO3)2 nhận được 69,888 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại. đến m gam Al công dụng với hỗn hợp HNO3 dư nhận được 0,78125a mol tất cả hổn hợp khí gồm NO cùng N2O gồm tỉ khối so với hiđro là 274/15 với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m1 gam muối bột khan. Quý hiếm của m1­ là
Xem thêm: Các Loại Rễ Biến Dạng Và Chức Năng Của Chúng? Kể Tên Những Loại Rễ Biến Dạng Và Chức Năng

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam