So Sánh Phan Bội Châu Và Phan Châu Trinh

     

So sánh hai xu thế cứu nước: bạo động của Phan Bội Châu và cách tân của Phan Châu Trinh (chủ trương, biện pháp, kỹ năng thực hiện, tác dụng, hạn chế,…)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


* Bảng so sánh hai xu thế cứu nước: đảo chính của Phan Bội Châu

và cải tân của Phan Châu Trinh (chủ trương, biện pháp, kỹ năng thực hiện, tác dụng, hạn chế,…)

Xu hướng

Chủ trương

Biện pháp

Khả năng thực hiện

Tác dụng

Hạn chế

Bạo rượu cồn của Phan Bội Châu

Đánh Pháp giành chủ quyền dân tộc, xây dừng xã hội tiến bộ

Tập thích hợp lực lượng tiến công Pháp, đầu tiên là kiến tạo lực lượng về phần lớn mặt, phối hợp cầu viện Nhật Bản

Phù phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, nhưng chủ trương mong viện Nhật bạn dạng khó thực hiện

Thức tỉnh ý thức dân tộc vào nhân dân, để lại bài học kinh nghiệm về xuất bản lực lượng, mặt đường lối chống chọi trong quá trình sau

Chủ trương cầu viện Nhật bản là không đúng lầm, nguy khốn vì bản chất của Nhật cũng là một trong nước đế quốc

Cải cách của Phan Châu Trinh

Vận động cải cách trong nước, khai thông dân trí, mở với công, yêu đương nghiệp.

Mở ngôi trường học, tổ chức những buổi diễn thuyết, bình văn,… nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu thương nước, truyền bá ngôn từ học tập cùng nếp sống mới giúp việt nam tiến bộ

Không thể thực hiện được vị trái với chế độ cai trị của Pháp

Cổ vũ ý thức tự lập tự cường, giáo dục tư tưởng phòng hủ tục phong kiến, thức tỉnh tinh thần dân tộc trong nhân dân. Có sức tác động lớn dẫn đến phong trào vũ trang ở Trung Kì.

Biện pháp cải lương, xu hướng bắt tay cùng với Pháp có tác dụng phân tâm tư tình cảm tưởng cứu nước của nhân dân