SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

     
*

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinh 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinh 15, so sach ke toan theo qd15

 


Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật cam kết thu tiền

Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký kết thu tiền

Đơn vi:………..

Bạn đang xem: Sổ nhật ký thu tiền

Mẫu số: S03a1-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

Năm: ....

Ngày,

tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi

Nợ

TK

...

Ghi Có các TK

Số

hiệu

Ngày, tháng

...

...

...

...

Xem thêm: Thực Chất Quan Điểm Chính Trị Là Gì, Chính Trị Là Gì

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau

- Sổ này có ... Trang, khắc số từ trang số 01 mang lại trang ....

- Ngày mở sổ: .......

Ngày ....tháng ....năm .....

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

 

Mẫu số S03a1-DN, S03a1-DN, Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký thu tiền, mau so s03a1 dn so nhat ky thu tien

 

*

Tweet

*


*


*


*


*


 

----------------------------------------------------------------

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG mang đến DOANH NGHIỆP (THEO QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC)

>> chủng loại số S01-DN: Nhật ký kết - Sổ dòng

>> chủng loại số S02a-DN: chứng từ ghi sổ

>> mẫu số S02b-DN: Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ

>> chủng loại số S02c1-DN: Sổ mẫu (dùng cho hiệ tượng Chứng trường đoản cú ghi sổ)

>> mẫu mã số S02c2-DN: Sổ dòng (dùng cho bề ngoài Chứng tự ghi sổ)

>> chủng loại số S03a-DN: Sổ Nhật ký tầm thường

>> mẫu mã số S03a1-DN: Sổ Nhật ký kết thu tiền

>> mẫu mã số S03a2-DN: Sổ Nhật ký đưa ra tiền

>> mẫu mã số S03a3-DN: Sổ Nhật ký mua sắm và chọn lựa

>> chủng loại số S03a4-DN: Sổ Nhật ký chào bán hàng

>> chủng loại số S03b-DN: Sổ mẫu (dùng cho hình thức Nhật ký kết chung)

>> chủng loại số S04a1-DN: Nhật ký hội chứng từ số 1: Ghi tài năng khoản 111 - chi phí mặt

>> mẫu số S04a2-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 2: Ghi tài năng khoản 112 - Tiền giữ hộ ngân hàng

>> mẫu mã số S04a4-DN: Nhật ký hội chứng từ số 4: Ghi Có những Tài khoản 311 - Vay lâu năm hạn, 315 - Nợ lâu dài dến hạn trả, 341 - Vay nhiều năm hạn, 342 - Nợ nhiều năm hạn, 343 - Trái phiếu vạc hành

>> mẫu mã số S04a5-DN: Nhật ký hội chứng từ số 5: Ghi có tài khoản 331 - phải trả cho tất cả những người bán

>> mẫu số S04a6-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 6: Ghi có tài khoản 151 - Hàng cài đặt đang đi đường

>> chủng loại số S04a7-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 7: Phần I: Tập hợp chi tiêu sản xuất, kinh doanh toàn công ty lớn - PHẦN II: ngân sách sản xuất, sale theo nhân tố - PHẦN III: Số liệu cụ thể phần “luân đưa nội bộ quanh đó vào chi phí sản xuất, ghê doanh”

>> chủng loại số S04a8-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 8: Ghi Có các TK: 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911

>> chủng loại số S04a9-DN: Nhật ký hội chứng từ số 9: Ghi tài giỏi khoản 211 - TSCĐ hữu hình, tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài chính, thông tin tài khoản 213 - TSCĐ vô hình, tài khoản 217 - bđs nhà đất đầu tư

>> chủng loại số S04a10-DN: Nhật ký chứng từ số 10: Ghi tài giỏi khoản 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466.

>> mẫu mã số S04b1-DN: Bảng kê số 1: Ghi Nợ tài khoản 111 - chi phí mặt

>> chủng loại số S04b2-DN: Bảng kê số 2: Ghi Nợ tài khoản 112 - Tiền giữ hộ ngân hàng

>> mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính túi tiền thực tế Nguyên liệu, vật liệu và công cụ, khí cụ ( TK 152, 153)

>> mẫu mã số S04b4-DN: Bảng kê số 4: Tập hợp ngân sách sản xuất theo phân xưởng, Dùng cho những tài khoản: 154, 621, 622, 623, 627, 631

>> mẫu mã số S04b5-DN: Bảng kê số 5: Tập hợp: - túi tiền đầu bốn XDCB( TK 241), - đưa ra phí bán sản phẩm (TK 641), - chi phí thống trị doanh nghiệp (642)

>> mẫu số S04b6-DN: Bảng kê số 6: Tập hợp: - ngân sách chi tiêu trả trước ( TK 142, TK 242 ), - ngân sách chi tiêu phải trả ( TK 335), - dự trữ phải trả ( TK 352).

Xem thêm: 10 Cách Vẽ Cái Quạt Lớp 8 Đơn Giản, Mĩ Thuật 8 Hướng Dẫn Vẽ Trang Trí Chiếc Quạt Giấy

>> chủng loại số S04b8-DN: Bảng kê số 8: Nhập, xuất, tồn kho: - kết quả (TK 155), - hàng hóa (TK 156), - hàng hóa kho bảo thuế (TK 158).

>> mẫu số S04b9-DN: Bảng kê số 9: Tính giá thực tế thành phẩm, hàng hóa, sản phẩm & hàng hóa kho bảo thuế

>> mẫu số S04b10-DN: Bảng kê số 10: HÀNG GỬI BÁN (TK 157)

>> chủng loại số S04b11-DN: Bảng kê số 11: PHẢI THU KHÁCH HÀNG (TK 131)

>> mẫu số S06-DN: Bảng bằng phẳng số phạt sinh

>> chủng loại số S07-DN: Sổ quỹ tiền khía cạnh

>> chủng loại số S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ chi phí mặt

>> mẫu mã số S08-DN: Sổ tiền nhờ cất hộ ngân hàng

>> mẫu số S10-DN: Sổ cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

>> chủng loại số S11-DN: Bảng tổng hợp cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hóa

>> mẫu số S12-DN: Thẻ kho (Sổ kho)

>> mẫu mã số S21-DN: Sổ gia sản cố định

>> mẫu số S22-DN: Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, phép tắc tại nơi sử dụng

>> mẫu số S23-DN: Thẻ gia sản cố định

>> mẫu mã số S31-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

>> chủng loại số S32-DN: Sổ cụ thể thanh toán với người mua (người bán) bởi ngoại tệ

>> chủng loại số S33-DN: Sổ theo dõi giao dịch bằng nước ngoài tệ

>> chủng loại số S34-DN: Sổ chi tiết tiền vay

>> mẫu mã số S35-DN: Sổ chi tiết bán hàng

>> mẫu mã số S36-DN: Sổ giá cả sản xuất, khiếp doanh

>> mẫu mã số S37-DN: Thẻ tính túi tiền sản phẩm, dịch vụ

>> chủng loại số S38-DN: Sổ cụ thể các tài khoản

>> mẫu số S41-DN: Sổ kế toán chi tiết theo dõi những khoản đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết

>> chủng loại số S42-DN: Sổ theo dõi phân chia các khoản chênh lệch phạt sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết

kimsa88
cf68