Sổ nhật ký chi tiền

     
*

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinh 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinh 15, so sach ke toan theo qd15

 


Mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký chi tiền

Mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký đưa ra tiền

Đơn vi:………..

Bạn đang xem: Sổ nhật ký chi tiền

Mẫu số: S03a2-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC

SỔ NHẬT KÝ đưa ra TIỀN

Năm: ....

Ngày,

tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi có

TK ...

Ghi Nợ những TK

Số

hiệu

Ngày,

tháng

...

...

...

...

Xem thêm: Công Thức Tính Tuổi Nghỉ Hưu Từ Năm 2021, Cách Để Biết Mình Nghỉ Hưu Năm Bao Nhiêu Tuổi

Tài khoản khác

Số

tiền

Số

hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau

- Sổ này còn có ... Trang, đặt số từ trang số 01 mang lại trang ....

- ngày mở sổ: .......

Ngày ....tháng ....năm .....

Người ghi sổ

(Ký, chúng ta tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

 

Mẫu số S03a2-DN, S03a2-DN, Mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký đưa ra tiền, mau so s03a2 doanh nghiệp so nhat ky bỏ ra tien

 

*

Tweet

*


*


*


*


*


 

----------------------------------------------------------------

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG đến DOANH NGHIỆP (THEO QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC)

>> chủng loại số S01-DN: Nhật ký kết - Sổ loại

>> mẫu số S02a-DN: chứng từ ghi sổ

>> chủng loại số S02b-DN: Sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ

>> chủng loại số S02c1-DN: Sổ dòng (dùng cho hiệ tượng Chứng trường đoản cú ghi sổ)

>> mẫu mã số S02c2-DN: Sổ loại (dùng cho bề ngoài Chứng trường đoản cú ghi sổ)

>> chủng loại số S03a-DN: Sổ Nhật ký phổ biến

>> mẫu mã số S03a1-DN: Sổ Nhật ký thu tiền

>> mẫu mã số S03a2-DN: Sổ Nhật ký đưa ra tiền

>> mẫu mã số S03a3-DN: Sổ Nhật ký mua sắm chọn lựa

>> mẫu mã số S03a4-DN: Sổ Nhật ký buôn bán hàng

>> mẫu mã số S03b-DN: Sổ cái (dùng cho hình thức Nhật ký kết chung)

>> mẫu mã số S04a1-DN: Nhật ký chứng từ số 1: Ghi tài năng khoản 111 - chi phí mặt

>> mẫu số S04a2-DN: Nhật ký hội chứng từ số 2: Ghi có tài khoản 112 - Tiền gởi ngân hàng

>> chủng loại số S04a4-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 4: Ghi Có những Tài khoản 311 - Vay dài hạn, 315 - Nợ lâu dài dến hạn trả, 341 - Vay lâu năm hạn, 342 - Nợ lâu năm hạn, 343 - Trái phiếu phạt hành

>> chủng loại số S04a5-DN: Nhật ký chứng từ số 5: Ghi có tài khoản 331 - cần trả cho người bán

>> chủng loại số S04a6-DN: Nhật ký chứng từ số 6: Ghi có tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường

>> mẫu số S04a7-DN: Nhật ký hội chứng từ số 7: Phần I: Tập hợp chi tiêu sản xuất, marketing toàn doanh nghiệp - PHẦN II: ngân sách sản xuất, sale theo nhân tố - PHẦN III: Số liệu cụ thể phần “luân gửi nội bộ ko kể vào giá cả sản xuất, gớm doanh”

>> mẫu mã số S04a8-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 8: Ghi Có các TK: 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911

>> mẫu mã số S04a9-DN: Nhật ký triệu chứng từ số 9: Ghi có tài năng khoản 211 - TSCĐ hữu hình, thông tin tài khoản 212 - TSCĐ mướn tài chính, thông tin tài khoản 213 - TSCĐ vô hình, tài khoản 217 - bất động sản nhà đất đầu tư

>> mẫu mã số S04a10-DN: Nhật ký chứng từ số 10: Ghi tài giỏi khoản 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466.

>> chủng loại số S04b1-DN: Bảng kê số 1: Ghi Nợ thông tin tài khoản 111 - tiền mặt

>> mẫu số S04b2-DN: Bảng kê số 2: Ghi Nợ thông tin tài khoản 112 - Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

>> mẫu mã số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính ngân sách chi tiêu thực tế Nguyên liệu, vật liệu và công cụ, nguyên tắc ( TK 152, 153)

>> mẫu mã số S04b4-DN: Bảng kê số 4: Tập hợp chi tiêu sản xuất theo phân xưởng, Dùng cho các tài khoản: 154, 621, 622, 623, 627, 631

>> mẫu mã số S04b5-DN: Bảng kê số 5: Tập hợp: - giá cả đầu bốn XDCB( TK 241), - đưa ra phí bán sản phẩm (TK 641), - đưa ra phí thống trị doanh nghiệp (642)

>> chủng loại số S04b6-DN: Bảng kê số 6: Tập hợp: - túi tiền trả trước ( TK 142, TK 242 ), - ngân sách chi tiêu phải trả ( TK 335), - dự phòng phải trả ( TK 352).

Xem thêm: Công Dụng Của Rau Chạy - Có Tác Dụng Gì, Cây Rau Đọt Choại Là Cây Gì

>> chủng loại số S04b8-DN: Bảng kê số 8: Nhập, xuất, tồn kho: - sản phẩm (TK 155), - sản phẩm & hàng hóa (TK 156), - sản phẩm & hàng hóa kho bảo thuế (TK 158).

>> mẫu số S04b9-DN: Bảng kê số 9: Tính giá thực tế thành phẩm, sản phẩm hóa, hàng hóa kho bảo thuế

>> mẫu số S04b10-DN: Bảng kê số 10: HÀNG GỬI BÁN (TK 157)

>> chủng loại số S04b11-DN: Bảng kê số 11: PHẢI THU KHÁCH HÀNG (TK 131)

>> chủng loại số S06-DN: Bảng bằng vận số vạc sinh

>> mẫu mã số S07-DN: Sổ quỹ tiền phương diện

>> mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

>> mẫu số S08-DN: Sổ tiền gởi ngân hàng

>> mẫu số S10-DN: Sổ cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa

>> mẫu số S11-DN: Bảng tổng hợp cụ thể vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa

>> mẫu mã số S12-DN: Thẻ kho (Sổ kho)

>> mẫu mã số S21-DN: Sổ gia sản cố định

>> mẫu số S22-DN: Sổ theo dõi TSCĐ cùng công cụ, mức sử dụng tại địa điểm sử dụng

>> chủng loại số S23-DN: Thẻ tài sản cố định

>> mẫu mã số S31-DN: Sổ cụ thể thanh toán với người tiêu dùng (người bán)

>> mẫu mã số S32-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người tiêu dùng (người bán) bởi ngoại tệ

>> chủng loại số S33-DN: Sổ theo dõi giao dịch thanh toán bằng nước ngoài tệ

>> chủng loại số S34-DN: Sổ chi tiết tiền vay mượn

>> mẫu số S35-DN: Sổ cụ thể bán hàng

>> mẫu số S36-DN: Sổ giá thành sản xuất, tởm doanh

>> chủng loại số S37-DN: Thẻ tính chi tiêu sản phẩm, dịch vụ

>> mẫu số S38-DN: Sổ cụ thể các tài khoản

>> mẫu mã số S41-DN: Sổ kế toán cụ thể theo dõi những khoản đầu tư vào công ty liên kết

>> chủng loại số S42-DN: Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết

kimsa88
cf68