Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh

     
Mệnh đề quan tiền hệ là 1 trong những chủ điểm quan lại trọng, cần nắm vững trong học tiếng anh. Bài bây giờ bossvietnam.vn Review sẽ share tới các bạn chủ đề này.

Bạn đang xem: Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng anh


*

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó tất cả thể bao hàm nhiều từ xuất xắc có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan liêu hệ dùng làm giải ưa thích rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.
Xét lấy ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng làm xác định danh trường đoản cú đó. Nếu vứt mệnh đề này ra họ vẫn gồm một câu hoàn chỉnh: The woman is my girlfriend.

Đại từ quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi vật vật, rượu cồn vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn đang còn thê áp dụng được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.

B. Relative Clauses - Mệnh đề quan hệ nam nữ

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay hồ hết trạng từ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng làm bổ nghĩa đến danh từ bỏ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan lại hệ


1. WHO

- cai quản từ vào mệnh đề quan lại hệ

- sửa chữa cho danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc từ cho động từ trong mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- làm chủ từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan lại hệ

- sửa chữa thay thế cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- hoàn toàn có thể thay gắng cho địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ xác định

* những trường hợp hay được dùng “that”:

- lúc đi sau các vẻ ngoài so sánh nhất

- khi đi sau các từ: only, the first, the last

- khi danh trường đoản cú đi trước bao gôm toàn bộ cơ thể và vật

- lúc đi sau các đại từ bỏ bất định, đại từ đậy định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* những trường phù hợp không cần sử dụng that:

- vào mệnh đề quan hệ giới tính không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ sở hữu cho danh từ bỏ chỉ tín đồ hoặc vật, hay thay cho những từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Những trạng từ quan tiền hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề dục tình trong tiếng Anh chỉ lý do, thường nạm cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ khu vực chốn, thường cầm cố cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Chất Là Gì? Vật Thể Được Chia Thành Mấy Loại Vật Thể ? Chu Dịch Thông Lãm

 

3. WHEN: sửa chữa từ chỉ thời gian, thường thế cho từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vì you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

III. Các một số loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề quan tiền hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

Mệnh đề quan lại hệ xác minh (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh tự là danh tự không xác định và không dùng dấu phẩy phân cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ giới tính không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một đồ gia dụng hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không độc nhất vô nhị thiết phải gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ khẳng định và được chia cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai lốt phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định, ta để ý các điểm sau:

- lúc danh từ mà lại nó ngã nghĩa là 1 trong những danh từ bỏ riêng

- khi danh từ nhưng nó bổ nghĩa là 1 trong tính từ cài đặt (my, his, her, their)

- lúc danh từ cơ mà nó ngã nghĩa la một danh từ đi với this , that, these, those

 

IV. Một số để ý trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Ví như trong mệnh đề quan lại hệ tất cả giới từ bỏ thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ vận dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom rất có thể được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ xác minh , chúng ta cũng có thể bỏ các đại từ quan tiền hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Những cụm trường đoản cú chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được cần sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề tình dục chứa các đại từ quan lại hệ cai quản từ who, which, that có thể được rút gọn gàng thành cụm bây giờ phân tự (V-ing) hoặc quá khứ phân từ (V3/ed).

* nếu mệnh đề dục tình là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm lúc này phân từ bỏ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to lớn me are professors. → The couple living next door to lớn me are professors.

* trường hợp mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề thụ động thì rút thành cụm quá khứ phân từ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành các động từ bỏ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành nhiều động từ bỏ nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ dục tình có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player khổng lồ be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to lớn be killed in this way.

Xem thêm: E7/198/1 Ấp 5 Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh (Chi Tiết), Bán Đất Ấp 5, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Tp


+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever and beautiful is my aunt.

4. Loại vứt đại từ quan tiền hệ và to be trước một ngữ giới từ (một giới từ bắt đầu kết phù hợp với các danh trường đoản cú theo sau)


Ví dụ: