Pave The Way For Là Gì

     
Dưới đó là những mẫu câu gồm chứa từ bỏ "paved the way for|pave the way for", trong bộ từ điển từ điển tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo phần đa mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với từ bỏ paved the way for|pave the way for, hoặc tham khảo ngữ cảnh áp dụng từ paved the way for|pave the way for trong cỗ từ điển trường đoản cú điển giờ Anh

1. Such opinions pave the way for social change.

Bạn đang xem: Pave the way for là gì

2. 20 Such opinions pave the way for social change.

3. Their economic policy pave the way for industrial expansion.

4. His economic policies paved the way for industrial expansion.

5. This agreement will pave the way for a lasting peace.

6. Tertullian’s philosophizing helped khổng lồ pave the way for the Trinity doctrine

7. 19 Their economic policy pave the way for industrial expansion.

8. 13 His economic policies paved the way for industrial expansion.

9. She also helped khổng lồ pave the way for women in journalism.

10. Pave the way for your heart with the first ray"s purity.

11. This decision paved the way for changes in employment rights for women.

12. A long history of success may pave the way for further development.

13. We hope this trial order will pave the way for bulk purchase.

Xem thêm: Có Mấy Cách Phân Loại Giống Vật Nuôi Chính, Phân Loại Giống Vật Nuôi

14. The Battle of Hastings paved the way for the conquest of England.

15. Honeyball & those like her paved the way for women"s football.

16. It has paved the way for the Paraguayan team marching khổng lồ France.

17. Synthetic life could, for instance, pave the way to lớn terrifying biological weapons.

18. She would pave the way for a much more slender ideal: the flapper.

19. The mushroom development of technology will pave the way for improbossvietnam.vnng our economy.

20. Such developments paved the way for the industrialization of the manufacture of soap.

21. 16 She would pave the way for a much more slender ideal: the flapper.

22. The Supreme Court decision paved the way for further legislation on cibossvietnam.vnl rights.

23. These experiments helped pave the way for the discovery of the structure of DNA.

Xem thêm: Sinh Mổ Có Được Ăn Thịt Gà Không, Mẹ Sinh Mổ Ăn Thịt Gà Được Không

24. This could pave the way for infusions by private - equity firms và others.

25. The first Council of Nicaea (artist’s impression) paved the way for the Trinity doctrine