Nung 25 28 Gam Hỗn Hợp Feco3 Và Fexoy

     
*

Nung 25,28 gam hh FeCO3 với FexOy trong khí O2 dư tới lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được khí sản phẩm A cùng 22,4g chất rắn. Mang lại khios A dung nạp hết vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thấy tất cả 7,88g kết tủa tạo thành thành.

Bạn đang xem: Nung 25 28 gam hỗn hợp feco3 và fexoy

a. Viết PTHH xảy ra.

b. Kiếm tìm CTPT của FexOy.


*

a) 4FeCO3 + 7O2 -to-> 2Fe2O3 +4CO2(1)

2FexOy +(3x-2y)O2 --> xFe2O3(2)

CO2 +Ba(OH)2 --> BaCO3 +H2O (3)

2CO2 +Ba(OH)2 --> Ba(HCO3)2 (4)

b) nBaCO3=0,04(mol)

nFe2O3=0,14(mol)

nBa(OH)2=0,06(mol)

vì nBaCO3 ko bao gồm (4)

theo (3) : nCO2 =nBaCO3=0,04(mol)

theo (1) : nFeCO3=nCO2=0,04(mol)

nFe2O3=1/2nCO2=0,02(mol)

=> mFexOy=25,28-0,04.116=20,64(g)

=>nFexOy=(dfrac20,6456x+16yleft(mol ight))

=> nFe2O3=0,12(mol)

theo (2) : nFexOy=(dfrac2x)nFe2O3=0,24/x(mol)

=>(dfrac20,6456x+16y=dfrac0,24x=>dfracxy=dfrac815)

vậy TH1 vô nghiệm

TH2: CO2 dư => gồm pư (4)

theo(3) : nBa(OH)2 =nBaCO3=0,04(mol)

=>nBa(OH)2(4) =0,02(mol)

theo (4) : nCO2 =2nBa(OH)2 (4)=0,04(mol)

(Sigma nCO2=0,08left(mol ight))

theo (1) : nFeCO3=nCO2=0,08(mol)

=> mFexOy=16(g)

nFexOy=(dfrac1656x+16yleft(mol ight))

nFe2O3(1)=1/2nCO2=0,04(mol)

=> nFe2O3(2)=0,1(mol)

theo(2) : nFexOy=(dfrac2x)nFe2O3(2)=0,2/x(mol)

=>(dfrac1656x+16y=dfrac0,2x=>dfracxy=dfrac23)

=>FexOy : Fe2O3


Đúng 2
Bình luận (0)
*

Nung 25.28 gam tất cả hổn hợp FeCO3 với FexOy trong không gian tới làm phản ứng hoàn toàn, thu được khí A với 22,4 gam Fe2O3 là chất rắn duy nhất. Cho khí A hấp thụ cùng 400 ml dd Ba(OH)2 0,15M được 7,88g kết tủa. Viết các PTHH xảy ra. Tìm kiếm CTPT của FexOy


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa họcChương II. Kim loại
2
0
GửiHủy

fe2o3 á bạn

 

 


Đúng 0

Bình luận (0)

fe3o4


Đúng 0
Bình luận (0)

Nung 25,28 gam các thành phần hỗn hợp FeCO3 và FexOy vào O2 dư tới bội nghịch ứng hoàn toàn, chiếm được khí A cùng 22,4 gam Fe2O3 duy nhất. Mang đến khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,15M nhận được 7,88gam kết tủa. 1) Viết các phương trình phản ứng xẩy ra2) Tìm phương pháp phân tử của FexOy.


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa họcChương II. Kim loại
1
0
GửiHủy

bạn coi ở link này nè có lời giải khá chi tiết đấy: http://hoctap.dvtienich.com/questions/question/nung-2528-gam-hon-hop-feco3-va-fexoy-trong-oxi-du-toi-phan-ung-hoan-toan/


Đúng 0

Bình luận (0)

 

Nung 25,28g các thành phần hỗn hợp FeCO3 cùng FexOy trong oxy dư tới lúc pứ dứt thì thu được khí A và 22,4 g Fe2O3 duy nhất. Mang đến khí A hấp thụ trọn vẹn vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu đc 7,88g kết tủa.

1) Viết pthh xảy ra 

2) Tìm công thức phân tử của FexOy


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa họcChương I. Các loại hợp chất vô cơ
1
0
GửiHủy

Ta gồm :4FeCO3 + 02---> 2Fe2O3 + 4CO2 (1)4FexOy + (3x-2y) O2----> 2xFe2O3(2)CO2+ Ba(OH)2 ---> BaCO3 + H2O (3)BaCO3 +CO2 +H2O ---> Ba(HCO3)2 (4)n BaCO3= 7,88: 197 = 0,04 n Ba(OH) 2 = 0,06 * TH1 : CO2 dư --> có phản ứng 4 , khi đó :nFeCO3 = nCO2 ngơi nghỉ (1) = nCO2 sinh hoạt (3) + số mol CO2 ở (4)= 0,08Do đó , m FeCO3 = 9,28g khối lượng O2 tham gia P/u 1 với 2 là:25,28 - ( 22,4 + 0,08 . 44)= 0,64 gm O2 gia nhập p/u 1 là : 0,08:4.32=0,64g ---> FexOy là Fe2O3 * TH2 : trường hợp O2 thiếu hụt --> hok có p/u 4 ---> thống kê giám sát ----> trường hợp này loại 


Đúng 0

Bình luận (1)

Nung 37,92 gam các thành phần hỗn hợp FeCO3 với FexOy  dư tới phản ứng hoàn toàn thu được khí A với 33,6 gam Fe2O3 nhất . Mang lại khí A hấp thụ hoàn toàn vào 600ml dd Ba(OH)2 0,15M thu được 11,82 gam kết tủa .

a. Viết các PTHH xảy ra

b. Tìm phương pháp của Oxit fe ?


Xem chi tiết
Lớp 9 Hóa họcChương I. Những loại hợp chất vô cơ
0
0
GửiHủy
Nung rét 18,56 gam các thành phần hỗn hợp A có FeCO3 cùng một oixt fe FexOy trong không gian tới lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được khí CO2 cùng 16 gam một oxit sắt duy nhất. Mang đến khí CO2 dung nạp hết vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thu được 15,76 gam kết tủa. Vậy công thức oxit FexOy là: A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe2O3 hoặc FeO
Đọc tiếp

Nung nóng 18,56 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm FeCO3 và một oixt sắt FexOy trong không khí tới khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được khí CO2 cùng 16 gam một oxit fe duy nhất. đến khí CO2 kêt nạp hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư chiếm được 15,76 gam kết tủa. Vậy cách làm oxit FexOy là:

A.

Xem thêm: Phản Ứng Trao Đổi Là Gì - Cho Ví Dụ Và Nhận Xét Về Sự Thay Đổi Số Oxi Hóa

FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe2O3 hoặc FeO


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa học
1
0
GửiHủy

Các oxit sắt, nung bên cạnh không khí đến cân nặng không đổi luôn luôn tạo thành Fe2O3  16 gam oxit sắt tốt nhất là Fe2O3.

Cách 1: phương pháp đại số

Đặt số mol những chất trong 18,56 gam AFeCO3 : n; FexOy : m 

*

Cách 2: phương pháp bảo toàn

Đặt số mol các chất vào 18,56 gam A FeCO3 : n; FexOy : m

*

Cách 3: Bảo toàn nguyên tử C với O:

*

⇒Oxit của sắt là Fe3O4

Cách 4: Bảo toàn nguyên tử cùng khối lượng:

*

Đáp án B.

Xem thêm: Chuyển Bài Thơ Đồng Chí Thành Văn Xuôi Bằng Ngôi Thứ 3, Chuyển Nội Dung Bài Đồng Chí Thành Một Câu Chuyện


Đúng 0

Bình luận (0)

Nung 46,4g lếu hợp có FeCO3 cùng FexOy vào bình đựng khí oxi vừa đủ, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 44g chất rắn chỉ bao gồm Fe2O3 duy nhất. Khí đi ra khỏi ống sứ đến hấp thụ không còn vào 250ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,35M thấy chế tạo thành 14,775g kết tủa. Tìm công thức của oxit sắt.

CẦN GẤPPPPPPPPP!!!!!!!!!!


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa học
0
1
GửiHủy
Cho hỗn hợp X bao gồm FeCO3 cùng FexOy .Nung 6,96 gam các thành phần hỗn hợp X vào oxi dư cho tới khi trọng lượng không thay đổi thu được hỗn hợp khí A và 6 gam Fe2O3. Mang đến khí A vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M thấy có 1 gam kết tủa chế tạo ra thành. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức phân tử của FexOy
Đọc tiếp

Cho hỗn hợp X tất cả FeCO3 và FexOy .Nung 6,96 gam tất cả hổn hợp X vào oxi dư tới khi khối lượng không đổi thu được các thành phần hỗn hợp khí A và 6 gam Fe2O3. Cho khí A vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M thấy có 1 gam kết tủa chế tạo thành. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác minh công thức phân tử của FexOy


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Nung lạnh 18,56 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeCO3 cùng FexOy trong bầu không khí tới phản ứng trọn vẹn được CO2 cùng 16 gam một oxit sắt duy nhất. Cho toàn thể CO2 dung nạp hết vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M nhận được 7,88 gam kết tủa. Để hài hòa hết 18,56 gam X cần tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M. Quý giá của V là A. 240 B. 320 C. 480 D. 160
Đọc tiếp

Nung lạnh 18,56 gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeCO3 cùng FexOy trong không khí tới bội nghịch ứng hoàn toàn được CO2 với 16 gam một oxit sắt duy nhất. Cho tổng thể CO2 hấp thụ hết vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu được 7,88 gam kết tủa. Để hòa tan hết 18,56 gam X cần ít nhất V ml hỗn hợp HCl 2M. Quý giá của V là

A. 240

B. 320

C. 480

D. 160


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

*

Đáp án : A


Đúng 0

Bình luận (0)
Nung 23,2 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeCO3 cùng FexOy trong không gian tới làm phản ứng trọn vẹn thu được khí A và 22,4 gam Fe2O3 duy nhất. Mang lại khí A hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 7,88 gam kết tủa. Khía cạnh khác, nhằm hòa tan không còn 23,2 gam X nên vừa đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 2M. Phương pháp FexOy và quý hiếm của V là A. Fe3O4 cùng 360 B. Fe3O4 với 250 C. FeO và 200 C. FeO và 200
Đọc tiếp

Nung 23,2 gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeCO3 với FexOy trong bầu không khí tới làm phản ứng hoàn toàn thu được

khí A và 22,4 gam Fe2O3 duy nhất. đến khí A hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được

7,88 gam kết tủa. Mặt khác, để hòa tan không còn 23,2 gam X yêu cầu vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M. Phương pháp FexOy và quý hiếm của V là

A. Fe3O4  và 360

B. Fe3O4 với 250

C. FeO với 200

C. FeO với 200


Xem chi tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án A

Số mol CO2 = 0.04 -> Số mol CO3- = 0.04

=> Số mol sắt trong FeCO3=0.04

Số mol Fe2O3=0.14

=> Số mol Fe3+ = 0.28 => Số mol sắt trong FexOy = 0.24 => Số mol FexOy = 0.24/x

Từ khối lượng hỗn hòa hợp X ta gồm PT: 23.2 - 0.04*116 = (56x + 16y)*0.24/x Từ đó => x/y = 3/4Thể tích

HCL = n/CM = (0.04*2 + 0.08*8)/2 = 0.36l = 360 ml


Đúng 0

Bình luận (0)