Nhỏ từ từ 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

     

Nhỏ nhàn hạ 0,25 lít hỗn hợp NaOH 1,04M vào dung dịch bao gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A.

Bạn đang xem: Nhỏ từ từ 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

4,128

B. 2,568

C. 1,560

D. 5,064


*

Đáp án A

nOH- = 0,26 mol

OH-+ H+ → H2O

0,08 0,08

Al3++ 3OH- → Al(OH)3

0,032 0,096 0,032

Fe3++ 3OH- → Fe(OH)3

0,024 0,072 0,024

Al(OH)3+ OH- →AlO2-+ 2H2O

0,012 0,012

Kết tủa thu được bao gồm 0,02 mol Al(OH)3; 0,024 mol Fe(OH)3 Khối lượng là 4,128 gamNhỏ thong dong 0,25 lít dd NaOH 1,04M vào dd tất cả 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 với 0,04 mol H2SO4 chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là A. 2,568. B. 1,560. C. 4,128 D. 5,064.

Nhỏ từ từ 0,25 lít dd NaOH 1,04M vào dd tất cả 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 với 0,04 mol H2SO4 nhận được m gam kết tủa. cực hiếm của m là

A. 2,568.

B. 1,560.

C. 4,128

D. 5,064.


Nhỏ nhàn hạ 0,25 lít dd NaOH 1,04M vào dd tất cả 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 cùng 0,04 mol H2SO4 chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là A. 2,568. B. 1,560. C. 4,128 D. 5,064.

Nhỏ nhàn 0,25 lít dd NaOH 1,04M vào dd gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 cùng 0,04 mol H2SO4 nhận được m gam kết tủa. quý giá của m là

A. 2,568.

B. 1,560.

C. 4,128

D. 5,064.


Nhỏ nhàn rỗi 0,25 lít hỗn hợp NaOH 2,08M vào dung dịch có 0,048 mol FeCl3; 0,032 mol Al2SO43và 0,08 mol H2SO4thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 8,256 B. 5,136 C. 1,560 D. 10,128.

Nhỏ khoan thai 0,25 lít hỗn hợp NaOH 2,08M vào dung dịch bao gồm 0,048 mol FeCl3; 0,032 mol Al2SO43và 0,08 mol H2SO4thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 8,256

B. 5,136

C. 1,560

D. 10,128.


Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 mang đến phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa bên trên là A. 0,9 B. 0,45 C. 0,25 D. 0,6

Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 mang đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của V nhằm thu được lượng kết tủa trên là

A.

Xem thêm: Tìm Tọa Độ Chân Đường Cao Hạ Từ Đỉnh A Của Tam Giác Abc, Tìm Tọa Độ Chân Đường Cao

0,9

B. 0,45

C. 0,25

D. 0,6


Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4 mang lại phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của V để thu được lượng kết tủa bên trên là A. 0,9 B. 0,45 C. 0,25 D. 0,6

Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá bán trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa bên trên là

A. 0,9

B. 0,45

C. 0,25

D. 0,6


Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 mang đến phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của V để thu được lượng kết tủa trên là A.0,9 B. 0,45 C.0,25 D. 0,6

Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là

A.0,9

B. 0,45

C.0,25

D. 0,6


Thêm rảnh 300 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,5M với KOH x mol/lít vào 50 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 1M. Sau khi xong xuôi các phản nghịch ứng chiếm được 36,9 gam kết tủa. Quý giá của x là A. 0,75 B. 0,25 C. 0,50 D. 1,00

Thêm rảnh rỗi 300 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,5M cùng KOH x mol/lít vào 50 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 1M. Sau khi xong xuôi các làm phản ứng nhận được 36,9 gam kết tủa. Quý hiếm của x là

A. 0,75

B. 0,25

C. 0,50

D. 1,00


Hòa tan trọn vẹn a gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Al2O3 vào hỗn hợp H2SO4 loãng thu được dung dịch X cùng 1,008 lít khí H2 (đktc). Mang đến từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, số mol kết tủa Al(OH)3 (n mol) dựa vào vào thể tích dung dịch NaOH (V lít) được trình diễn bằng trang bị thị tiếp sau đây Giá trị của a là A. 2,34 B. 7,95 C. 3,87 D. 2,43

Hòa tan hoàn toàn a gam các thành phần hỗn hợp Al với Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng thu được hỗn hợp X cùng 1,008 lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, số mol kết tủa Al(OH)3  (n mol) dựa vào vào thể tích hỗn hợp NaOH (V lít) được trình diễn bằng đồ dùng thị dưới đây

*

Giá trị của a là

A. 2,34

B. 7,95

C. 3,87

D.

Xem thêm: Ví Dụ Về Chất Và Lượng Gdcd 10, Thế Nào Là Chất Và Lượng Của Sự Vật Và Hiện Tượng

2,43


Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH và 0,2 mol NaOH. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với kết tủa Y. Nhỏ tuổi từ từ cho đến khi hết dung dịch X vào dung dịch đựng 0,35 mol HCl, hình thành 0,25 mol CO2. Quý giá của V là A. 9,520. B. 12,432. C. 7,280. D. 5,600.

Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch đựng đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH với 0,2 mol NaOH. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Nhỏ dại từ từ đến khi hết dung dịch X vào dung dịch chứa 0,35 mol HCl, có mặt 0,25 mol CO2. Quý giá của V là