Một tàu thủy có vận tốc khi nước lặng là a km/giờ

     
*

Một tàu thủy có vận tốc khi nước lặng là a km/giờ,vận tốc của dòng nước là b km/giờ.

Bạn đang xem: Một tàu thủy có vận tốc khi nước lặng là a km/giờ

a, tính gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng.

b, Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng.

c, cần sử dụng sơ thứ đoạn trực tiếp để bộc lộ hiệu vận tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi cái .và khi ngược dòng


*

*

a ) gia tốc khi xuôi mẫu là : a + b = c

b) Vạn tốc khi ngược mẫu là : a - b = d

c ) tốc độ lặng : A!__________________!B

Vận tốc xuôiA !______________________!B_____!C

Vận tốc nước ngược A!________________________! D _______B


 a) gia tốc của tàu lúc tàu xuôi dòng: v1 = a + b (km/h) b) tốc độ của tầu khi tàu ngược dòng: v2 = a - b (km/h) 

c) xuôi dòng: I-- ------------ gia tốc nước lặng--------------------I--vận tốc cái nước--I

ngược dòng: I---------------------------------------------------------------I


a) tốc độ của tàu thủy lúc xuôi cái là :

a + b = c ( km/giờ )

b) vận tốc của tàu thủy khi ngược loại là :

a - b = c ( km/giờ )

c) gia tốc ngược dòng : |- - - - - |- - - - -|- - - - - -|

Vận tốc xuôi cái : |- - -- - -|- - - - ---|


Một tàu thủy có gia tốc khi nước lặng là a km/giờ, vận tốc của dòng nước là b km/giờ.

a. Tính gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng.

b. Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng.

c. Cần sử dụng sơ đồ dùng đoạn thẳng để thể hiện hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi mẫu và khi tàu ngược dòng.


Một tàu thủy có vận tốc khi nước lặng là a km/giờ,vận tốc của dòng nước là b km/giờ.a, tính gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng.b, Tính gia tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng.c, sử dụng sơ vật đoạn thẳng để biểu hiện hiệu vận tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi cái .và khi ngược loại Cứu tui cùng với nhức óc quá 

Một tàu thủy có gia tốc khi nước yên là a km/giờ,vận tốc của dòng nước là b km/giờ.

a, tính tốc độ của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng.

b, Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng.

c, dùng sơ đồ dùng đoạn trực tiếp để bộc lộ hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi loại .và khi ngược dòng 

cứu vãn tui cùng với nhức óc quá

 


Một tàu thủy có vận tốc khi nước lặng là a km/giờ,vận tốc của dòng nước là b km/giờ.Tính:a) vận tốc của tàu thủy khi xuôi dòng.b) tốc độ của tàu thủy khi ngược dòng.c) sử dụng sơ đò đoạn thẳng để biểu thị hiệu gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi cái và ngược dòng.

 


Một tàu thủy có vận tốc khi nước yên ổn là a km/giờ, gia tốc của làn nước là b km/giờ.

a) Tính tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi dòng.

Xem thêm: Chứng Minh Rằng Nước Ta Có Nguồn Tài Nguyên Khoáng Sản Phong Phú Đa Dạng ?

b) Tính tốc độ của tàu thủy lúc tàu ngược dòng.

c) cần sử dụng sơ vật dụng đoạn trực tiếp để biểu lộ hiệu gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi cái và khi tàu ngược dòng.


Một tàu thủy có vận tốc khi nước yên ổn là a km/giờ ,vận tốc của làn nước là b km/giờ.

a) Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng.b) Tính tốc độ của tàu thủy lúc tàu ngược dòng.c) dùng sơ đồ đoạn trực tiếp để biểu lộ hiệu vận tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi mẫu và lúc tàu ngược dòng.


Một tàu thủy có vận tốc khi nước im là a km/giờ, tốc độ của dòng nước là b km/giờ.a) Tính tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi dòng.b) Tính vận tốc của tàu thủy lúc tàu ngược dòng.c) sử dụng sơ trang bị đoạn trực tiếp để biểu lộ hiệu tốc độ của tàu thủy lúc tàu xuôi loại và lúc tàu ngược dòng.


Một tàu thủy có vận tốc khi nước yên ổn là a km/giờ, gia tốc của dòng nước là b km/giờ.

a) Tính vận tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng.

b) Tính gia tốc tàu thủy lúc tàu ngược dòng.

c) dùng sơ đồ vật đoạn thẳng để bộc lộ hiệu gia tốc của tàu thủy lúc xuôi dòng và khi tàu ngược dòng.


 Một tàu thủy có gia tốc khi nước im là a km/giờ,vận tốc làn nước lafb km/giờ

a)Tính gia tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng.

b)Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng.

Xem thêm: 20 Câu Tục Ngữ Ca Dao Tục Ngữ Về Địa Phương ❤️️Hay, 20 Câu Ca Dao Dân Ca Tục Ngữ Về Địa Phương ❤️️Hay

c)Dùng sơ thứ đoạn thẳng để biểu lộ hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi loại và lúc tàu ngược dòng


một tàu thủy có gia tốc khi nước yên ổn là a km/giờ,vận tốc của dòng nước là b km/giờ.

a) tính vận tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng

b) tính tốc độ của tàu thủy khi tàu ngược dòng

c) cần sử dụng sơ thứ đoạn thẳng để biểu thị hiệu tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi cái và ngược dòng


một tàu thủy có vận tốc khi nước yên là a km/giờ vận tốc của dòng nước là b km/giờ 

a tính gia tốc của tàu thủy lúc xuôi dòng 

b tính vận tốc của tàu thủy lúc tàu ngược dòng 

c sử dụng sơ vật dụng đoạn thẳng để biểu hiện hiệu gia tốc của tàu thủy khi tàu xuôi loại và lúc tàu ngược mẫu và lúc tàu ngược chiếc ?