MÁY TIỆN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Người làm việc trong lĩnh vực cơ khí kỹ thuật cần thường uyên cập nhật các tin tức mới về kỹ thuật, quy trình, công nghệ mới.Bạn vẫn xem: lắp thêm tiện giờ đồng hồ anh là gì

cũng chính vì vậy, những từ điển giờ đồng hồ Anh siêng ngành cơ khí vô cùng quan trọng. Và việc học tự vựng tiếng Anh chuyên ngành cơ khí trực quan qua hình ảnh cũng vô cùng yêu cầu thiết!

Từ điển giờ đồng hồ Anh siêng ngành cơ khí qua hình ảnh về sản phẩm công nghệ tiện

cũng chính vì vậy, các từ vựng vào từ điển tiếng Anh chuyên ngành cơ khí tiếp sau đây sẽ vô cùng bổ ích với bạn.




Bạn đang xem: Máy tiện tiếng anh là gì

*



Xem thêm: Dép Kẹp Nam Hàng Hiệu Xách Tay Trẻ Trung, 100 Dép Nam Hàng Hiệu Ý Tưởng

Lathe bed /leɪð/ /bed/: Băng máy

Carriage /ˈkærɪdʒ/: Bàn xe pháo dao

Cross slide /krɔːs/ /slaɪd/: Bàn trượt ngang

Compound slide /ˈkɑːmpaʊnd/ /slaɪd/: Bàn trượt láo hợp

Tool holder /tuːl/ /ˈhoʊldər/: Đài dao

Saddle /ˈsædl/: Bàn trượt

Tailstock /teilstɔk/ : Ụ sau

Headstock /´hed¸stɔk/: Ụ trước




Xem thêm: Hồng Cầu Kết Hợp Với Khí Nào Thì Máu Sẽ

*

Speed box /spiːd/ /bɑːks/: hộp tốc độ

Feed (gear) box /fiːd/ /ɡɪr/ /bɑːks/: hộp chạy dao

Lead screw /liːd/ /skruː/: Trục vít me

Feed shaft /fiːd/ /ʃæft/: Trục chạy dao

Main spindle /meɪn/ /ˈspɪndl/: Trục chính

Chuck /tʃʌk/: Mâm cặp

Three-jaw chuck /θriː/ /dʒɔː/ /tʃʌk/: Mâm cặp 3 chấu

Four-jaw chuck /fɔːr/ /dʒɔː/ /tʃʌk/: Mâm cặp 4 chấu

Jaw /dʒɔː/: Chấu kẹp

Rest /rest/: Luy nét

Steady rest /ˈstedi/ /rest/: Luy nét chũm định

Follower rest /ˈfɑːloʊər/ /rest/: Luy đường nét di động

Hand wheel /hænd/ /wiːl/: Tay quay

Lathe center /leɪð/ /ˈsentər/: Mũi tâm

Dead center /ded/ /ˈsentər/: Mũi tâm chết (cố định)

Rotaring center /ˈroʊteɪrɪŋ/ /ˈsentər/: Mũi trung khu quay

Dog plate /dɔːɡ/ /pleɪt/: Mâm cặp tốc

Lathe dog /leɪð/ /dɔːɡ/: Tốc máy tiện

Bent-tail dog /bent/ /teɪl/ /dɔːɡ/: Tốc chuôi cong

Face plate /feɪs/ /pleɪt/: Mâm cặp hoa mai

Automatic lathe /ˌɔːtəˈmætɪk/ /leɪð/: đồ vật tiện từ động

Backing-off lathe /ˈbækɪŋ/ /ɔːf/ /leɪð/: thứ tiện hớt lưng

Bench lathe /bentʃ/ /leɪð/: vật dụng tiện nhằm bàn

Boring lathe /ˈbɔːrɪŋ/ /leɪð/: sản phẩm tiện-doa, sản phẩm tiện đứng

Camshaft lathe /ˈkæmʃæft/ /leɪð/: sản phẩm tiện trục cam

Copying lathe /ˈkɑːpiɪŋ/ /leɪð/: máy tiện chép hình

Cutting –off lathe /ˈkʌtɪŋ/ /ɔːf/ /leɪð/: thứ tiện giảm đứt

Engine lathe /ˈendʒɪn/ /leɪð/: lắp thêm tiện ren vít vạn năng

Facing lathe /ˈfeɪsɪŋ/ /leɪð/: trang bị tiện khía cạnh đầu, máy tiện cụt

Machine lathe /məˈʃiːn/ /leɪð/: sản phẩm tiện vạn năng

Multicut lathe /ˈmʌltaɪkʌt/ /leɪð/: thiết bị tiện những dao

Multiple-spindle lathe /ˈmʌltɪpl/ /ˈspɪndl/ /leɪð/: thứ tiện những trục chính

Precision lathe /prɪˈsɪʒn/ /leɪð/: vật dụng tiện thiết yếu xác

Profile-turing lathe /ˈproʊfaɪl/ /tɜːrɪŋ/ /leɪð/: vật dụng tiện chép hình

Relieving lathe /rɪˈliːvɪŋ/ /leɪð/: lắp thêm tiện hớt lưng

Screw/ Thread-cutting lathe /skruː/ /θred/ /ˈkʌtɪŋ/ /leɪð/: sản phẩm công nghệ tiện ren

Semiautomatic lathe /ˌsemi ɔːtəˈmætɪk/ /leɪð/: đồ vật tiện cung cấp tự động

Turret lathe /ˈtɜːrət/ /leɪð/: đồ vật tiện rơ-vôn-ve

Turret /ˈtɜːrət/: Đầu rơ-vôn-ve

Wood lathe /wʊd/ /leɪð/: sản phẩm tiện gỗ

Từ điển tiếng Anh siêng ngành cơ khí trên đây hẳn đã giúp đỡ bạn có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức bổ ích. Aroma hy vong bài viết này để giúp bạn thực hiện quá trình và mày mò kiến thức siêng ngành hiệu quả hơn, nhất là trong trường hợp tò mò về thiết bị tiện. Bạn cũng hãy nhờ rằng đón xem những bài học tập tiếng Anh chăm ngành cơ khí tiếp theo sau nhé!