Lệnh case of trong pascal

     
A. Lí thuyết với câu lệnh điều kiện(If .. Then ..) ta chỉ rẽ vào trong 1 trong nhị nhánh. Lệnh Case hoàn toàn có thể rẽ được rất nhiều nhánh. - Cấu trúc: Case (Giá trị) Of Tập hằng 1 : lệnh 1; Tập hằng 2 : lệnh 2; Tập hằng 3 : lệnh 3; .......................... .......................... Tập hằng n : lệnh n; Else  Tập hằng n+1 : lệnh n+1; End; - Ý nghĩa: quý giá ứng với tập hằng như thế nào thì thực hiện lệnh tương ứng. Nếu không tồn tại tập hằng nào tương ứng thì triển khai lệnh sau từ bỏ khóa Else(nếu tất cả lệnh else). - Chú ý: + cực hiếm và tập hằng buộc phải cùng kiểu(nếu số nguyên thì cùng là số nguyên) + giá trị phải là số đếm được(số nguyên) hoặc là kí tự. + Lệnh Else rất có thể không tất cả + Tập hằng ko được là số thực hoặc biểu thức so sánh( >4 ) + Tập hằng có thể là số hoặc đoạn số, ví dụ: 3 : lệnh 1 5, 7 : lệnh 2 (số 5 hoặc số 7, chưa hẳn là số thực 5,7) 10..15 : lệnh 3 (từ số 10 mang lại số 15 tức là 10 11 .. 15) 5,10..15 : lệnh 4 (số 5 hoặc trường đoản cú số 10 đến số 15 có nghĩa là 10 11 .. 15) "a" .. "z" : lệnh 5B. Bài bác tậpBài 1: Viết lịch trình nhập vào một điểm kiểm soát từ bàn phím. In ra màn hình tác dụng như sau: - nhiều loại yếu(dưới 5) - các loại TB(điểm 5 hoặc 6) - nhiều loại khá(điểm 7 hoặc 8 ) - một số loại giỏi(điểm 9 hoặc 10) - các trường hợp còn sót lại báo lỗi nhập không nên Gợi ý: Dùng cấu tạo Case .. Of bao gồm từ khóa Else, điểm nhập là những số nguyên Vd: Nhập 8 in là "Khá", nhập 11 in là "Nhập sai"Bài 2: cần sử dụng lệnh Case .. Of viết chương trinh sau:Nhập vào hai số và phép tính(+ - * /) và in ra kết quả của phép tính đó Gợi ý: những phép tính khai báo loại kí tự(char) VD: nhập a = 5, b = 2 cùng phép tính + tác dụng là: 7Bài 3: Viết công tác nhập vào một chữ cái(từ a đến z) với in ra màn hình hiển thị đó là chữ gì? Gợi ý: - Nhập vào một trong những biến phong cách kí tự(char) - sử dụng Case .. Of (tập hằng là kí tự bắt buộc để trong vệt nháy đơn "a"); VD: nhập a in ra chính là chữ a, ... Bài 4: Viết công tác nhập vào một trong những tháng vào năm, cho thấy số ngày của một mon đó. Gợi ý: - Nhập tháng vào trong 1 biến - Sau đó phụ thuộc vào tháng mấy để tìm hiểu số ngày: + tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 gồm 31 ngày + mon 4, 6, 9, 11 có 30 ngày + tháng 2: Yêu ước nhập năm đó: * nếu như năm đó chia hết đến 4 thì tất cả 29 ngày * giả dụ năm đó không chia hết mang lại 4 thì gồm 28 ngày


Bạn đang xem: Lệnh case of trong pascal

*


Re: bài bác 4: kết cấu rẽ nhánh(Case .. Of)


bai 1:program diem;uses crt;var a:integer;begin clrscr; writeln("hay nhap diem cua hs"); readln(a); case a of 0..4:writeln("yeu"); 5,6:writeln("trung binh"); 7,8:writeln("kha"); 9,10:writeln("gioi"); else writeln("nhap sai"); end; readln;end.


Xem thêm: Đọc Truyện Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào, Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

lethanhnhan9a3Cấp 1
*

LikeDislike


Re: bài bác 4: kết cấu rẽ nhánh(Case .. Of)
Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 11 Tập 1 Sách Bài Tập, Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 11 Mới Chi Tiết Nhất

bai 3program chu_cai;uses crt;var chu:char;begin clrscr; writeln("hay nhap mot chu cai"); readln(chu); case chu of "a".."z":writeln("la chu ",chu); end; readln;end.