UNIT 13 LỚP 12: LANGUAGE FOCUS

     

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về phong thái phát âm, cách nối âm trong tiếng Anh cũng như ôn tập về đối chiếu kép, so sánh hơn. Bài viết cung cấp những từ vựng và kết cấu cần để ý cũng như giải đáp giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Practise reading these sentences. Make sure you link the words together as shown. (Thực hành đọc những câu sau. Lưu giữ nối các từ với nhau như những từ được chỉ ra rằng dưới đây.)

1. Look_at these pictues.2. The plane took_off despite the fog.3. Mr. Brown’s quite_old.4. She’s from_Australia.5. She has many friends_in London.6. It’s_upstairs.7. Tom_used to live here.8. Put_on your helmet, please.9. I want to lớn move_into the new flat with some friends.10. Don’t forget khổng lồ turn_off the light.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 12: language focus

GRAMMAR(Ngữ pháp)

Exercise 1.Match a half-sentence from box A with a suitable half-sentence from box B.(Ghép một phần hai câu từ size A với một nửa câu cân xứng từ form B.)

1. C : Finding a job is becoming more và more difficult. (Tìm một các bước trở bắt buộc ngày càng khó.)2. E : Travelling is becoming more và more expensive. (Du lịch trở bắt buộc ngày càng đắt đỏ.)3. A : As I waited for my interview, I became more và more nervous. (Khi tôi chờ bỏng vấn, tôi trở đề xuất càng lo lắng.)4. B : That hole in your pullover is gettingbigger & bigger. (Cái lỗ trên áo len ấm của bạn càng ngày càng to ra.)5. D : As the conversation went on, he became more and more talkative. (Khi cuộc thì thầm tiếp tục, anh ấy càng ngày càng lắm lời.)6. G : The suitcase seemed lớn get heavier và heavier as I carried it upstairs. (Cái va li hình như ngày càng nặng rộng khi tôi xách nó lên lầu.)7. F : Her English is improving; it’s setting better & better. (Tiếng Anh của cô ý ấy đã cải thiện; nó sẽ dần trở nên tốt hơn.)

Exercise 2.Complete each of the following sentences, using the structure comparative +and+ comparative with the words in brackets.

Xem thêm: Nên Tặng Mẹ Cái Gì Vào Ngày 8 3, Please Wait

(Hoàn thành từng câu sau, sử dụng cấu tạo so sánh hơn + & + so sánh hơn với những từ vào ngoặc.)

Example: (Ví dụ)

It is becoming ........ To find a job. (hard)

=> It is becomingharder và harderto find a job. (Càng càng ngày càng khó nhằm tìm việc.)

1. His visit to new york seemed to lớn get__ shorter & shorter __because he was very busy at work. (short) (Chuyến thăm của anh ý ấy cho New York ngoài ra càng càng ngày càng ngắn hơn chính vì anh ấy rất mắc ở chỗ làm việc.)2. Eating and travelling in this đô thị is setting__more and more expensive__. (expensive) (Ăn uống và du lịch trong tp này ngày càng đắt đỏ.)3. As the day went on, the weather got__worse__.(bad) (Từng ngày trôi qua, khí hậu trở nên xấu đi.)4. We had to lớn stop the discussion because the question was becoming__ more & more complicated __.(complicated) (Chúng tôi yêu cầu dừng cuộc bàn bạc vì câu hỏi ngày càng phức tạp hơn.)5. Your English is OK now. Your pronunciation has got__better__.(good) (Tiếng Anh của bạn hiện thời rất ổn. Phát âm của bạn ngày càng tốt hơn.)6. Little John is becoming__ more and more active__.(active) ( John ngày càng trở yêu cầu năng hễ hơn.)7. As it was setting dark, it was becoming__ more & more difficult __to see everything in the house without electricity. (difficult) (Khi trời tối, gần như vật trong ngôi nhà ngày càng trở đề nghị khó chú ý hơn khi không có điện.)8. I feel happy as my birthday is coming__ closer và closer __.(close) (Tôi cảm thấy rất vui vày sinh nhật tôi đang đến ngày càng gần.)

Exercise 3.Complete each of the following sentences, using the structure:the+ comparative,the+ comparative. Choose a suitable half-sentence from the box.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Panasonic 2 Chiều Trung Quốc

(Hoàn thành mỗi câu sau, thực hiện cấu trúc:the+ so sánh hơn,the+ đối chiếu hơn. Lựa chọn nửa câu thích hợp từ trong khung.)

Example: (Ví dụ)

The earlier we leave ........................... .

=> The earlier we leave,the sooner we will arrive. (Chúng ta dời đi càng sớm, chúng ta đến càng sớm.)

1. The warmer the weather, the better I feel. (Thời tiết càng nhanh thì tôi càng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.)2. The more you practise your English, the faster you will learn. (Bạn càng thực hành Tiếng Anh nhiều, bạn sẽ học càng sớm hơn.)3. The longer he waited,the more impatient he became. (Anh ấy ngóng càng lâu, anh ấy càng mất kiên nhẫn.)4. The more electricity you use,the higher your bill will be. (Bạn sử dụng càng những điện thì hóa đơn bạn nên trả càng nhiều.)5. The more expensive the hotel,the better the service. (Khách sạn càng đắt thì phụ vụ càng tốt.)6. The more I got lớn know him,the more I liked him. (Tôi biết càng nhiều về anh ấy, tôi càng thích hợp anh ấy hơn.)7. The more you have,the more you want. (Bạn tất cả càng những thì các bạn càng ao ước nhiều hơn.)