HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

     

Bài tập nguyên tắc kế toán giúp fan học sau khoản thời gian học xong, khối hệ thống lại cục bộ kiến thức triết lý áp dụng vào phần nhiệm vụ và các định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý kế toán

Hướng dẫn cụ thể bài tập nguyên tắc kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế toán các nghiệp vụ phạt sinh

1. Người sử dụng trả tiền mua hàng chịu tự kỳ trước bởi tiền phương diện 10.000

Nợ TK 111: 10.000

có TK 131: 10.000

2. Sử dụng tiền gửi ngân hàng để cài TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), túi tiền vận gửi bốc dỡ đơn vị chi hết 220 tiền khía cạnh (đã bao hàm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

tất cả TK 112: 44.000

gồm TK 111: 220

3. Dùng tiền gởi NH trả nợ người chào bán 30.000 cùng rút về quĩ tiền mặt 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

gồm TK 112: 50.000

4. Cần sử dụng tiền mặt trả lương đến CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000 học kế toán chỗ nào tốt

gồm TK 111: 20.000 

5. Vay ngắn hạn NH trả nợ người bán 20.000

Nợ TK 331: 20.000

gồm TK 311: 20.000

6. Cần sử dụng tiền gởi NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

có TK 112: 50.000

7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá mua 20.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) không trả tiền người bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

bao gồm TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: phản chiếu vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số gây ra kiểu nhiều cột

*

4. Lập bảng bằng phẳng kế toán

*
Khóa học Kế Toán Online - xúc tiến Trực Tiếp Với giảng viên Kế Toán Trưởng trên 15 Năm khiếp Nghiệm

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất thành phầm 20.000, sử dụng cho quản lý phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

tất cả TK 152: 22.000

2. Chi phí lương buộc phải trả công nhân sản xuất sản phẩm 35.000, cai quản phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

bao gồm TK 334: 40.000

3. Những khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (biết rằng các khoản lương được xác minh tỷ lệ thân lương cơ bạn dạng và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

bao gồm TK 3382: 140

gồm TK 3383: 1.260

tất cả TK 3384: 210

bao gồm TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

tất cả TK 3382: 20

gồm TK 3383: 180

có TK 3384: 30

bao gồm TK 3386: 10

Theo fan lao động:

Nợ TK 334: 840

gồm TK 3383: 640

gồm TK 3384: 120

tất cả TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ dùng cho cấp dưỡng 50.000

Nợ TK 627: 50.000

tất cả TK 214: 50.000

5. Giá cả điện nước mua ngoại trừ 2.100 (đã bao gồm 5% thuế GTGT) vẫn trả cho những người bán bằng chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

có TK 112: 2.100

6. Kết chuyển đưa ra phí

- Kết chuyển túi tiền sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

tất cả TK 621: 20.000

gồm TK 622: 36.680

bao gồm TK 627: 59.240

7. Nhập kho hàng hoá, biết rằng giá trị sản phẩm chế dở cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm xong trong kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

có TK 154: 110.920

Yêu mong 2: phản ảnh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu ước 3: Lập bảng cân đối tài khoản

Câu 5.3

Yêu mong 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho SXKD là 80.000, vào đó

Dùng mang lại SX SP A: 40.000Dùng mang đến SX SP B: 30.000Dùng cho làm chủ phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

gồm TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương đề nghị trả đến CNV là 53.000, vào đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương quản lý phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000Tiền lương của bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

gồm TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo xác suất quy định (giả định tổng thể tiền lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Tag Tử Vi Tháng 9 Dương Lịch 2021, Tử Vi Tháng 9 2022 Của 12 Con Giáp

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

bao gồm TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ dùng cho cấp dưỡng 17.000; cỗ phận bán hàng 10.000; thành phần quản lý doanh nghiệp 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

gồm TK 214: 42.000

5. Vào cuối kỳ kết gửi hết giá thành SX. Biết rằng giá cả SX chung phân bổ cho từng các loại SP theo tiền lương công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng giá thành sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ giá cả cho sản phẩm A: 22.100

Phân bổ ngân sách cho sản phẩm B: 11.050

- Kết chuyển túi tiền sản xuất vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

tất cả TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

có TK 621 (B): 30.000)

có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

tất cả TK 622 (B): 12.300)

tất cả TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

tất cả TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm chế tạo theo ngân sách sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết gửi thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

có TK 154: 143.050

- Kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng, chi phí QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

có TK 641: 19.840

gồm TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: phản chiếu vào thông tin tài khoản tổng hợp, thông tin tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu ước 1: Định khoản các nghiệp vụ gớm tế

1. Xuất kho thành phẩm bán ra cho khách mặt hàng được người tiêu dùng chấp nhận, giá bán vốn 30.000, giá bán 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), người tiêu dùng thanh toán một nửa bằng chi phí mặt, số sót lại ghi nợ.

- Ghi thừa nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

tất cả TK 155: 30.000

- Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

có TK 511: 180.000

có TK 333: 18.000

2. Tiền lương phải trả nhân viên bán hàng 20.000, quản lý doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

tất cả TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng 15.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

có TK 214: 35.000

4. Những khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (giả định toàn bộ là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Chi phí điện nước mua ngoại trừ dùng cho bộ phận bán hàng 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), bộ phận quản lý công ty lớn 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) vẫn thanh toán cục bộ bằng đưa khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

tất cả TK 112: 23.100

6. Xác định hiệu quả kinh doan

- Kết chuyển giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

tất cả TK 632: 30.000

- Kết chuyển ngân sách bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

bao gồm TK 641: 49.800

- Kết chuyển đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

bao gồm TK 642: 69.200

- Kết gửi doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

gồm TK 421: 31.000

Yêu ước 2: phản ảnh vào tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận tài khoản và report kết quả gớm doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa thanh toán tiền cho đơn vị bán, giá mua chưa xuất hiện thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp để trả bởi tiền mặt là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

tất cả TK 111: 500.000

tất cả TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho tất cả những người bán 5.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

gồm TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho sử dụng cho

Trực tiếp tiếp tế sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ sống phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản túi tiền khác

Loại chi phí

Đối tượng chịu chi phí

Tiền lương yêu cầu trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận trực tiếp SX

-Bộ phận PV và thống trị SX

-Bộ phận phân phối hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

tất cả TK 334: 5.800.000

có TK 214: 2.000.000

gồm TK 111: 700.000

5. Thành phầm sản xuất ngừng được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

bao gồm TK 621: 10.000.000

gồm TK 622: 1.800.000

bao gồm TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

tất cả TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất phân phối 500 sản phẩm. Giá chỉ bán chưa xuất hiện thuế bằng 1,4 giá thành, thuế GTGT 10%. Người tiêu dùng đã thanh toán toàn thể bằng TGNH.

Xem thêm: Rau Tầm Bóp Xào Tỏi Có Tác Dụng Gì, Cách Chế Biến Rau Tầm Bóp Ngon Bổ

- Ghi thừa nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

tất cả TK 156: 7.100.000

- Ghi dấn doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

tất cả TK 511: 9.940.000

tất cả TK 333: 994.000

7. Xác định hiệu quả kinh doanh

- Kết chuyển giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

tất cả TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển chi phí bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

tất cả TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển đưa ra phí cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

có TK 642: 2.400.000

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

tất cả TK 911: 9.940.000

- Xác định công dụng kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

tất cả TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng cân đối kế toán

Các chúng ta chưa thành thạo định khoản kế toán rất có thể theo dõi clip dưới đây - video này vị Cô Lê Ánh phía dẫn chi tiết giúp các bạn cũng có thể hiểu cùng định khoản thành thạo.