H2S LÀ CHẤT ĐIỆN LI MẠNH HAY YẾU

     

–Chất dẫnđiện:axit, bazơ, muối sinh sống dạng dung dịch hoặc rét chảy là phần lớn chất có công dụng dẫn điện.

Bạn đang xem: H2s là chất điện li mạnh hay yếu

–Chất ko dẫn điện:

+ chất rắn khan (NaCl, NaOH,.. Rắn)

+ dung dịch rượu,đường, nước cất,…

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muốikhi chảy trong nước phân li ra các ion nên dung dịch của chúng dẫn điện.

–Sự năng lượng điện li: quy trình phân li những chất trongnước ra ion

+Chất điện li:Những chất tan trongnước phân li thành những ion.

Vậy axit, bazơ, muối hạt là các chất điện li.

2. Phương trình điện li:

– với axit: phân li ra cation H+ với anion gốc axit

VD: HCl→H++ Cl-

– cùng với bazơ: phân li ra cation kim loại và anion OH-

VD: NaOH→Na++ OH–

– cùng với muối: phân li ra cation kim loại và anion nơi bắt đầu axit

VD: NaCl→Na++ Cl-

Na2SO4→2Na++ SO42-

Lưu ý: Phương trình điện li phải đảm bảo cân bằng điện tích giữa 2 vế

II. Phân loại các chất điện li:

1. Chất điện li mạnh:

– Khái niệm:Chất điện li mạnhlà chất khi tan trong nước, những phân tử hoà tan phần nhiều phân li ra ion.(Quá trình điện li là ko thuận nghịch)

– những chất điện li mạnh:

+ những axít mạnh mẽ HCl, HNO3, H2SO4…

+ những bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,...

+ phần nhiều các muối.

- Phương trình năng lượng điện li: H2SO4→2H++ SO42-

Al2(SO4)3→2Al3++ 3SO42-

2. Chất điện li yếu:


– Khái niệm:Chất điện li yếulà hóa học khi tan trong nước, chỉ có một trong những phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. (Quá trình phân li là thuận nghịch – tuân theo nguyên lý Lơ Sa-tơ-li-ê)

– những chất điện li yếu:

+ các axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

– Phương trình năng lượng điện li: CH3COOH⇔CH3COO–+ H+

Mg(OH)2⇔Mg2++ 2OH–

Lưu ý:Các hóa học AgCl, BaSO4, Fe(OH)2,… thường được xem như là không tung trong nước. Tuy nhiên thực tế vẫn có sự hòa tan một lượng khôn xiết nhỏ, cùng phần bị hòa tan có thể phân li buộc phải chúng vẫn được xếp vào các chât năng lượng điện li.

B. Bài xích tập:

1. Dạng 1:Xác định chất điện li và hóa học không năng lượng điện li, chất điện li mạnh mẽ và chất điện li yếu.

VD:Nhóm hóa học nào tiếp sau đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH B. HNO3, MgCO3, HF

C. HCl, H2SO4, KNO3 D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

Lời giải:

A. Sai vì chưng CH3COOH là axit yếu, điện li yếu.

B. Sai vị HFlà axit yếu, năng lượng điện li yếu.

D. Sai bởi H2Slà axit yếu, năng lượng điện li yếu.

Đáp án C.

2. Dạng 2: Viết phương trình điện li.

VD:Phương trình năng lượng điện li nào dưới đây viết đúng?

A. B.

C. D.

Lời giải:

A cùng D sai vìH2SO4và Na2S là hóa học điện li mạnh, cần sử dụng mũi tên→

C sai vì H2SO3 điện li yếu,dùng mũi tên⇔

Đáp án B.

3. Dạng 3:Tính nồng độ ion trong dung dịch

a. Dung dịch hóa học điện li mạnh:

AxBy → xAy+ + yBx-


1 mol → x mol y mol

1 M → x M y M

b. Độ điện li α:

α = Số phân tử điện li/ Số phân tử chất tan

= Số mol chất điện li/ Số mol chất hòa tan

= CMđiện li/ CMchất tan

* α = 1 : hóa học điện li mạnh

* 0

AB ⇔A++ B–

Ban đầu: a (M) 0 0

Điện li: x x x

Cân bằng: a – x x x (M)

Độ điện li:

c. Các công thức trong dung dịch:

* Khối lượng dung dịch: mdd= mct+ mnước= Vdd.D

* Nồng độ % của dung dịch:

* Nồng độ mol:

VD:Hòa tan 14,2 gam Na2SO4 nội địa thu được hỗn hợp A đựng số mol ion SO42- là

A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,05 mol.

Xem thêm: Vì Sao Nói Công Xã Pari Là Nhà Nước Kiểu Mới ? Vì Sao Nói Công Xã Pa

Lời giải:

Na2SO4→2Na++ SO42-

Đáp án A.


VD:Trộn 50 ml hỗn hợp NaCl 2M với 150 ml dung dịch BaCl2x M thu đươc hỗn hợp mới gồm nồng độ ion Cl-

*

là 1,1M. Quý hiếm của x là

A. 0,2 B. 0,3 C. 0,4 D. 0,5

Lời giải:

NaCl→Na++ Cl-

BaCl2→ Ba2+ + 2Cl-

. Đáp án C.

4. Dạng 4:Định luậtbảo toàn điện tích

Nội dung định luật:Trong hỗn hợp chứa những chất năng lượng điện li, toàn bô mol năng lượng điện dương luôn bằng tổng số mol điện tích âm.

nđiệntích dương= nđiện tích âm

VD:Một dung dịch đựng a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl, d mol HCO3. Hệ thức liên hệ giữa a, b, c, d là

A.2a+2b = c-d. B.a+b = c+d. C.2a+2b = c+d. D.a+b = 2c+2d.

Lời giải:

Theo định nguyên tắc bảo toàn năng lượng điện ta có

⇒ Đáp án C.

5. Dạng 5:Định hình thức bảo toàn khối lượng

Theo ĐLBTKL:tổng khối lượng các chất rã = tổng khối lượng các ion trong dung dịch.

VD:Dung dịch A chứa những ion Al3+= 0,6 mol, Fe2+= 0,3 mol , Cl–= a mol, SO42-= b mol . Cô cạn dung dịch A thu được 140,7 gam . Cực hiếm của a và b lần lượt là

A.0,6 ; 0,9B.0.9 ; 0,6C.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Có 5 Chữ Số Trong Đó Các Chữ Số Cách Đều Chữ Số Đứng Giữa Thì Giống Nhau

0,5 ; 0,3D.0,2 ; 0,3

Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:3.0,6 + 2.0,3 = a + 2b (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:27.0,6 + 56.0,3 + 35,5.a + 96.b = 140,7 (2)