DỊCH UNIT 10 LỚP 12

     

Work in pairs. Look at the pictures and answer ihe questions. (Làm việc từng đói. Nhìn đông đảo hình vù trà lời câu hỏi.)


Before

I. BEFORE YOU READ

 Work in pairs.

Bạn đang xem: Dịch unit 10 lớp 12

 Look at the pictures & answer the questions.

(Làm bài toán từng đôi. Nhìn đông đảo hình cùng trà lời câu hỏi.)

*

1. Which of the animals và insects below can be found in Vietnam?

(Loài đồ dùng và côn trùng nào bên dưới đây có thể tìm tìm tòi tìm thấy làm việc Việt Nam?)

2. Which of them is/are in danger of becoming extinct?

(Loài nào trong những chúng có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng?)

Lời giải chi tiết:

1. All of these animals và insects except for leopards can be found in Vietnam.

(Tất cả những con vật và côn trùng sau đây trừ bé báo là có thể tìm phát hiện ở Việt Nam.)

2. I think rhinoceros is in danger of extinction.

(Tôi nghĩ cơ giác đang có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng.)


While

II. WHILE YOU READ

Read the text then vày the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn tiếp đến làm bài tập kèm theo.)

Endangered species are plant and animal species which are in danger of extinction. Over 8,300 plant species và 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction, and many thousands more become extinct each year before biologists can identify them.

The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution. The drainage of wetlands, cutting of forests, urbanization & road and dam construction have destroyed or seriously damaged natural habitats. Since the 1600s, worldwide commercial exploitation of animals for food & other products has seriously reduced the number of rare species. Toxic chemicals in the air và land, contaminated water and increased water temperatures have also driven many species to lớn the verge of extinction.

Plant & animal extinction leads to lớn a loss of biodiversity. Maintaining biodiversity is important for us in many ways. For example, humans depend on species diversity khổng lồ have food, clean air and water, and fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from the many medicines and other products that biodiversity provides.

Different conservation efforts have been made in order lớn save endangered species. The Red list - a global menu of endangered & vulnerable animal species - has been introduced khổng lồ raise people"s awareness of conservation needs. Governments have enacted laws to protect wildlife from commercial trade và overhunting. A number of wildlife habitat reserves have been established so that a wide range of endangered species can have a chance to survive và develop.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Các chủng một số loại bị lâm nguy là những chủng loại động thực đồ dùng có nguy hại tuyệt chủng. Trên 8000 chủng loại thực vật cùng 7200 chủng loại động vật trên trái đất bị rình rập đe dọa tuyệt chủng, và các loài nữa trở nên tuyệt chủng hàng năm ngoái khi các nhà sinh vật hoàn toàn có thể xác định chúng.

Những nguyên nhân quan trọng của vấn đề tuyệt chủng các chủng loại là sự hủy diệt môi trường sống tự nhiên, khai quật thương mại và ô nhiễm. Sự tháo nước những vùng ngập nước, đốn rừng, đô thị hóa và câu hỏi xây dựng mặt đường và đập nước đã hủy hoại hoặc làm cho hư sợ hãi nghiêm trọng môi trường xung quanh sống từ nhiên. Từ thập niên 1960, việc khai quật có tính thương mại dịch vụ toàn quả đât các động vật lấy thực phẩm với những sản phẩm khác sẽ làm giảm trầm trọng số động vật hoang dã quí hiếm. Những hóa chất ô nhiễm và độc hại trong không khí và non sông bị độc hại và ánh nắng mặt trời nước tăng cũng đưa đa dạng chủng loại đến bờ giỏi chủng.

Sự giỏi chủng rượu cồn thực vật đưa tới việc thiếu tính tính đa dạng sinh thái. Bảo trì tính đa dạng và phong phú sinh thái đặc biệt cho bọn họ ở nhiều phương diện. Chẳng hạn, con người chịu ràng buộc sự nhiều chủng loại chủng loại để có thức ăn, ko khí và nước sạch, cùng đất phì nhiêu cho nông nghiệp. Chế tạo đó, bọn họ được lợi lớn lớn từ không ít loại thuốc cùng các sản phẩm khác cơ mà tính nhiều mẫu mã sinh thái cung cấp.

Những cố gắng bảo tồn khác được thực hiện nhằm mục tiêu để cứu đa dạng chủng loại đang bị lâm nguy. List Đỏ - list có tính toàn cầu của gần như chủng loại động vật dễ bị nguy khốn và sẽ lâm nguy - đã được giới thiệu để nâng cao ý thức yêu cầu bảo tồn của dân chúng. Những chính lấp đã ban hành những đạo luật để bảo vệ động thứ hoang dã ngoài việc sắm sửa và sản phun qua mức. Các khu bảo tồn môi trường sống của động vật hoang dã vẫn được tùy chỉnh thiết lập để một số trong những lớn chủng nhiều loại đang lâm nguy có thể có cơ hội tồn tại với phát triển.


Task 1

Task 1: The nouns in column A all appear in the passage. Match each of them with a suitable definition in column B.

(Tất cả danh từ sinh hoạt cột A lộ diện ở đoạn văn, ghép từng từ bỏ của chúng với định nghĩa phù hợp ở cột B.)

A

B

1. Extinction

a. The existence of a large number of different kinds of animals & plants which make a balanced environment

2. Habitat

b. The act of preventing something from being lost, wasted, damaged or destroyed

3. Biodiversity

c. A situation in which a plant, an animal, a way of life, etc. Stops existing

4. Conservation

d. The natural environment in which a plant or animal lives

Lời giải chi tiết:

1. Extinction - c. a situation in which a plant, an animal, a way of life, etc. Stops existing.

(sự xuất xắc chủng – một trường hợp trong đó thực vật, hễ vật, giải pháp sống ... Dừng tồn tại)

2. Habitat – d. the natural environment in which a plant or animal lives

(môi trường sống - môi trường thiên nhiên tự nhiên trong những số đó thực đồ hoặc động vật sống)

3. Biodiversity - a. the existence of a large number of different kinds of animals and plants which make a balanced environment

(đa dạng sinh học - sự vĩnh cửu của một vài lượng lớn những loại động vật hoang dã và thực vật khiến cho một môi trường thiên nhiên cân bằng)

4. Conservation - b. the act of preventing something from being lost, wasted, damaged or destroyed

(sự bảo tồn - hành động ngăn phòng ngừa một cái gì đấy bị mất, lãng phí, hư hư hoặc bị phá hủy)


Task 2

Task 2: Choose A, B, C or D to complete the following sentences about the reading passage.

(Chọn A, B, C hoặc D để hoàn chỉnh những câu về bài xích đọc.)

1. The number of species around the globe threatened with extinction is over ……

A.7,200 B. 8,300

C. 1,600 D. 15,000

2. Which of the following is NOT mentioned as a primary cause of species extinction?

A. Pollution

B. Natural selection

C. Habitat destruction

D. Overexploitation

3. The Red các mục is a special book that provides names of ……………animals.

A. Vulnerable và endangered

B. Hunted

C. Endangered

D. Extinct

4. The development of wildlife habitat reserves helps………………

A. Save a large number of endangered species

B. Make a danh mục of endangered species

C. Enact laws to lớn protect wildlife

D. Develop commercial trade & overhunting

5. The best title for the passage is………………...

A. Endangered Species và Conservation Measures

B. Endangered Species & their Benefits

C. The Global Extinction Crisis

D. Endangered Species Extinction: Causes và Conservation Measures

Lời giải chi tiết:

1.

Xem thêm: Tuyển Lái Xe 7 Chỗ Tại Hải Phòng 2022, Tìm Việc Làm Lái Xe Tại Hải Phòng

 D

The number of species around the globe threatened with extinction is over 15,000.

(Số loại trên toàn cầu đang bị đe dọa tuyệt chủng là hơn 15,000.)

Thông tin: (đoạn 1) Over 8,300 plant species và 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction..”

2. B

Which of the following is NOT mentioned as a primary cause of species extinction? => natural selection

(Những vấn đề dưới đây KHÔNG được kể như là tại sao chính gây ra sự tuyệt chủng loài? => tinh lọc tự nhiên)

Thông tin: (đoạn 2) The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution.

3.  

The Red danh mục is a special book that provides names of vulnerable và endangered animals.

(Danh sách đỏ là một trong những cuốn sách sệt biệt cung ứng tên của các con vật dễ dàng bị tiến công và nguy cấp.)

Thông tin: The Red các mục - a global list of endangered & vulnerable animal species - has been introduced to raise people"s awareness of conservation needs.

4.  A

The development of wildlife habitat reserves helps save a large number of endangered species.

(Sự cải cách và phát triển của những khu bảo đảm sinh cảnh trường đoản cú nhiên để giúp đỡ cứu được một trong những lượng lớn những loài nguy cấp.)

Thông tin: (đoạn cuối) “A number of wildlife habitat reserves have been established so that a wide range of endangered species can have a chance khổng lồ survive & develop.

5. D

The best title for the passage is Endangered Species Extinction: Causes and Conservation Measures.

(Tiêu đề cực tốt cho đoạn văn là Nguy cơ giỏi chủng những loài: Các nguyên nhân và những biện pháp bảo tồn.)

Thông tin: xuyên thấu cả bài bác đề cập đến sự tuyệt chủng của rất nhiều loài đang chạm mặt nguy hiểm, tại sao (đoạn 2) và những giải pháp (đoạn 4)


Task 3

Task 3: Find evidence in the passage to tư vấn these statements.

(Tìm những bệnh cứ ở đoạn văn để hỗ trợ những lời nói này.)

1. Pollution is one of the main causes of species extinction.

(Ô lan truyền là trong số những nguyên nhân chủ yếu gây tốt chủng.)

 

2. Species diversity has provided humans with so many essential things.

 

(Sự đa dạng và phong phú của loại đã đem đến cho bé người tương đối nhiều điều thiết yếu.)

 

3. There are a number of ways lớn help save endangered species.

 

(Có một số phương pháp để cứu phần đông loài nguy cấp.)

Lời giải đưa ra tiết:

1. The first sentence of Paragraph 2 “The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation & pollution...”

2. Paragraph 3 “...humans depend on species diversity to lớn have food, clean air and water, & fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from the many medicines và other products that biodiversity provides.

3. Paragraph 4 The Red List... - has been introduced to lớn raise people"s awareness of conservation needs. Governments have enacted laws... A number of wildlife habitat reserves...”


After

III. AFTER YOU READ 

Work in pairs. Summarize the reading passage by writing ONE sentence for each paragraph.

(Làm câu hỏi từng đôi. Tóm tắt đoạn văn bằng phương pháp viết MỘT câu mang đến từng đoạn văn.)

Lời giải bỏ ra tiết:

* Paragraph 1: Over fifteen thousand plant and animal species around the globe are threatened with extinction.

(Đoạn 1: hơn 1500 loài thực và động vật trên trái đất đang bị đe dọa tuyệt chủng.)

* Paragraph 2: The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation và pollution.

(Đoạn 2: nguyên nhân chính tạo ra sự tốt chủng của loài là sự tiêu diệt môi ngôi trường sống, khai thác thương mại và ô nhiễm.)

* Paragraph 3: Biodiversity is important for humans since it provides food, clean water, air, fertile soil, many medicines và other products.

Xem thêm: Tải Mẫu Powerpoint Giới Thiệu Bản Thân Theme, Giới Thiệu Bản Thân Với Mẫu Ppt

(Đoạn 3: Đa dạng sinh đồ vật rất quan trọng với chủng loại người chính vì nó cung ứng thức ăn, nước sạch, ko khí, đất đai màu mỡ , những thuốc và các thành phầm khác.)

* Paragraph 4: Different efforts have been made lớn save và conserve endangered species.

(Đoạn 4: các nỗ lực khác nhau đã được thực hiện để cứu và bảo tồn những loài nguy cấp.)