Đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1 có file nghe và đáp án đầy đủ

     

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (570.25 KB, 11 trang )


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH LỚP 3

CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 3 tất cả file nghe, đáp án - Đề số 1

Read & circle the correct words.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1 có file nghe và đáp án đầy đủ

1. Are those your (ruler/ rulers)?

2. Vày you like hide-and-seek? - No, I (do/ don"t).

3. May I (go/ come) out?

4. What màu sắc (is/ are) your pencil?

Fill the blanks.

May/ Yes/ color/ It"s/

5. ______ I come in?

6. _____, you can.

7. What ________ is your book?

8. ______ blue.

Underline the mistake and fix it.


11. Bởi vì Lan lượt thích skating?

12. Are this your pencils?

Listen và write.

Bài nghe

Ex: Hello, class.

13. __________________________

14. __________________________

15. __________________________

16. __________________________

Read and match.

17. Is this Linda? A. P-H-O-N-G.

18. Are they your friends? B. Yes, it is.

19. How bởi you spell your name? C. This is Mr. Loc.

20. Who"s that? D. No, they aren"t.

ĐÁP ÁN

1 - rulers; 2 - don"t; 3 - go; 4 - is;

Fill the blanks.

5. ____May__ I come in?

6. ___Yes__, you can.

7. What ___color_____ is your book?

8. ___It"s___ blue.

Underline the mistake & fix it.

9 - It"s thành They are/ They"re.

10 - No thành Yes hoặc can thành can"t;

11 - vày thành Does;

12 - this thành these;

Listen và write.

13 - How you vì spell your name?

14 - What do you vị at break time?

15 - I play hide-and-seek.

Read and match.

17 - B; 18 - D; 19 - A; đôi mươi - C;

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 bao gồm file nghe + ma trận - Đề số 2

I. MA TRẬN

Kỹ năng Nhiệm vụ tiến công giá/

kiến thức buộc phải đánhgiá

Mức/ điểm Tổng số câu ,

số điểm, tỉ lệ%

M1 M2 M3 M4

Listening 5pts =50%

1. Listen & circle

0,5đ(2câu)
0,5đ(2câu)

4 câu = 1 điểm

2. Listen và tick 0,25đ(1câu)0,5đ(2câu)0,25đ(1câu)

4 câu = 1 điểm

3. Listen và number 1đ(4 câu)

4 câu = 1 điểm

4. Listen & complete0,5đ(2 câu)0,25đ(1câu)0,25đ(1 câu)

4 câu = 1 điểm

Reading1,5pts =

5. Read and tick (v) or(x)0, 5đ(2câu)0,25đ(1câu)0,25đ(1 câu)

4 câu = 1 điểm


words in order. 0,5đ

(2câu)

0,5đ(2câu)

4 câu = 1 điểm

8. Fill in the gaps 0,5đ

(2câu)

0,5đ(2 câu)

4 câu = 1 điểm

Speaking2pt = 20%

-Respond the

questions of teacher.

Xem thêm: - Cách Nấu Chè Hạt Sen Long Nhãn Đơn Giản Tại Nhà


(4 câu) 8 câu= 2 điểm

-Discribe the pictures in sts’ book by

answering questions of teacher.0,5đ(2 câu)0,5đ(2câu)Tổng số câu40 câu

II. NỘI DUNG ĐỀ THIPART I. LISTENING (5pts)

1. Listen & circle (1pt)


Miss Hien: No, you can’t.

a. Sit down b. Go out c. Come in1. Miss Hien: Good morning class!

Class: Good morning Miss Hien! Miss Hien: ___________, please!

a. Stand up b. Sit down c. Come in
2. Miss Hien: _________!

Boy: Sorry Miss Hien.

a. Be quiet b. Stand up c. Good morning3. Class: Goodbye Miss Hien!

Miss Hien: ________ class.

a. Don’t talk b. Come here c. Goodbye4. Mai: May I _______?

Miss Hien: Yes, you can

a. Go out b. Come here c. Come in

2. Listen and tick  (1pt )

1.


3.

4.

3. Listen & number. (1pt)

4. Listen & complete (1pt)

0. I’m eight years old.1. Is ………your friend?

6 . Look & read. Put a tick ( ) or cross (X ) in the box. (1pt)

7:

Look and read. Write Yes or No. (1pt)

0. Skating

______ 2.

badminton _______

1. Hide- and- seek.

______ 3. Blind

man’s bluff _______

b

a

a

a

a

a

b

b

c

b

c

d

c

c

b

c


8 : Look at the pictures. Write the words. (1pt)

0. Lrure → R_ _ _ _

1. Tobfolal → f_ _ _ _ _

2. Irybral → l_ _ _ _ _

3. Mslla → s_ _ _ _ _

9 : Fill in each gap with a suitable word from the box (1 pt )

There are some (1)……… on my desk. This is my school bag. Itis yellow. That is my (2)……….. It’s blue. These are my (3)………They are black. (4)………. Are my pencils. They are orange. What màu sắc areyour pencils?

PART III. SPEAKING (2pt)


2. Identifying objects.

What’s this/ What’s that/ What are these/ What are those? What color is it? What màu sắc are they?

3.Describing the picture.

ĐÁP ÁN

Q Answer point total

1 1-b 2-a 3-c 5-c 0,25/ each 1 pt

2 1- b 2- a 3- b 4-c 0,25/ each 1 pt

3 1-c 2-d 3-a 4-b 0,25/ each 1 pt

4 1. That 2. Books 3. Xanh 4. Playground 0,25/ each 1 pt

5 1. X 2.V 3. V 4. X 0,25/ each 1 pt

6 1. No 2. Yes 3. No 4. No 0,25/ each 1 pt

7 1. Ruler 2. Football 3. Library 4. Small 0,25/ each 1 pt8 1. School things 2. Notebook 3. Pens 4. Those 0,25/ each 1 pt9,1

0

Speaking chạy thử 0,25/ each 2 pts

Transcript

1. Listen and circle: (1pt)

1. Miss Hien: Good morning class! Class: Good morning Miss Hien! Miss Hien: sit down, please!

2. Miss Hien: be quiet!

Boy: Sorry Miss Hien.3. Class: Goodbye Miss Hien!Miss Hien: goodbye class. 4. Mai: May I come in? Miss Hien: Yes, you can


(11)

1. This is my penbox. It is old.

2. This is my pencil sharpener. It is red.3. That is my ruler. It is big.

4. These are my pens. They are new.

3. Listen và number. (1pt)


1. How old are you, Peter? I’m seven years old.2. What’s your name? My name’s Mary.

Xem thêm: Cứu Người Bằng Thuốc Cứu Đời Bằng Văn Là Ai, Hải Thượng Lãn Ông

How vì you spell Mary? That’s M-A-R-Y

3. Who’s that?

It’s my friend, Linda.4. Hello, Mai. How are you?

Hi, Tony. I’m fine, thank you. And you? I’m fine. Thanks

4. Listen and complete. (1pt)

1. Is that your friend?2. These are my books3. My pen is blue

4. The school playground is large.

Mời chúng ta đọc bài viết liên quan nhiều tư liệu ôn tập giờ Anh 3 không giống như:

Giải bài tập giờ Anh lớp 3 cả năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop- 3


https://vndoc.com/ 024 2242 6188 https://vndoc.com/tieng-anh-lop- https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-

Tài liệu liên quan


*
*
THAM KHAO THEM - BAI TAP dẻo SO TUYEN TINH 25 1 2
*
TIEU LUAN MAC 2 vô cùng hữa dụng cho chúng ta sinh viên học các môn bao gồm trị nha, cá các bạn hãy tải về cùng đọc xem thêm cùng tài liệu giáo trình để gia công bài đái luận, hình như còn để gia công tài liệu ôn thi môn đều nguyễn lí cơ bản của nhà nghĩa mac lê nin 2 11 161 0
*
tải Đề thi học kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 ngôi trường Tiểu học tập Nguyễn Huệ - Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kỳ 2 gồm file nghe và đáp án 13 135 0
*
Tải bộ đề thi học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 6 bao gồm file nghe và câu trả lời - 2 Đề thi tiếng Anh lớp 6 học tập kì 1 có file nghe + câu trả lời 12 144 2
*
tải Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh tất cả file nghe + lời giải - Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 17 134 1
*
thiết lập Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 tất cả đáp án năm học 2018 - 2019 số 4 - Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh tất cả file nghe + câu trả lời 7 57 1
*
mua Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 bao gồm đáp án trường TH Hưng Thạnh 1 - Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh có file nghe + giải đáp 5 97 0
*
tải Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 bao gồm đáp án năm học tập 2018 - 2019 số 3 - Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh có file nghe + lời giải 7 13 0
*
thiết lập Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án năm học tập 2018 - 2019 số 2 - Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh gồm file nghe + lời giải 6 21 1
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(1.01 MB - 11 trang) - cài 2 Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 bao gồm file nghe + giải đáp - Đề thi giờ Anh học tập kì 1 lớp 3 gồm đáp án - 2 Đề
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×