Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 4

     

Top 10 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 gồm đáp án

Với đứng đầu 10 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 4 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó lấy điểm cao trong những bài thi giờ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 4

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. GoB. TravelC. PlaneD. Build

2. A. ToB. YouC. WithD. For

3. A. MonkeyB. LionC. TigerD. Zoo

4. A. HolidayB. SummerC. WinterD. Fall

Question 2: Đọc và tick vào tranh thích hợp

1. Her favourite food is fish.

*

2. I’d like some bread & milk.

*

3. We go fishing at weekends.

*

4. He goes swimming on Sundays.

*

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

It is Sunday today. Phong and Mai go to lớn four places. First, they go to the bookshop because Mai wants to buy some books and pens. Then they go to the pharmacy because Phong wants to lớn buy some medicine. After that, they go to the zoo because they want khổng lồ see the animals. Finally, they go to the bakery. They want to buy something khổng lồ eat because they are hungry.

1. How many places vày Phong và Mai go?

__________________________________________________.

2. What vì they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. vì they go lớn the post office?

__________________________________________________.

4. Why vị they go lớn the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: sắp đến xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho bỏ ra Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Đáp án và Thang điểm

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. C2. B3. D4. A

Question 2: Đọc cùng tick vào tranh mê say hợp

1. B2. C3. A4. B

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. They go khổng lồ four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go to the zoo because they want to lớn see the animals.

Question 4: chuẩn bị xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at trang chủ because I have to bởi homework.

4. He is going to Ho đưa ra Minh city.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi quality Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. OldB. ShortC. TeacherD. Beautiful

2. A. FriendlyB. LovelyC. HappilyD. Pretty

3. A. ThickB. ThanC. ThinD. Slim

4. A. ChildhoodB. FootballerC. EngineerD. Writer

Exercise 2: Dịch những câu sau thanh lịch tiếng Anh

1. Bạn cũng muốn uống một ít nước chanh không?

_____________________________________________________?

2. Anh trai của tôi là 1 kỹ sư.

_____________________________________________________.

Exercise 3: Đọc đoạn văn vấn đáp câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver và my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slim but very sporty. She like playing football. She is lovely & cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

1. I ________ lớn school late yesterday.

A. WentB. Go

C. GoesD. Going

2. His brother is ________ musician.

A. AB. An

C. TheD. X

3. Please tell me what time vị you ________ your homework?

A. GetB. Go

C. HaveD. Do

4. - What is their ________ drink? - They like chicken.

A. FavouriteB. Cheerful

C. KindD. Tall

5. My sister often ________ khổng lồ music in her free time.

A. CooksB. Listens

C. ReadsD. Goes

6. Her birthday is ________ February 25th.

A. AtB. In

C. OnD. For

7. People use ________ khổng lồ see the time.

A. CarsB. Televisions

C. NewsD. Clocks

8. My teacher is tall ________ thin.

A. ButB. For

C. AndD. Or

Exercise 5: sắp đến xếp những từ để tạo nên thành câu trả chỉnh

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

____________________________________________________________

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

____________________________________________________________

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

____________________________________________________________

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

____________________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1. C2. C3. B4. A

Exercise 2: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Would you like some lemonade?

2. My brother is an engineer.

Exercise 3: Đọc đoạn văn vấn đáp câu hỏi

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Linda.

4. She is slim but very sporty.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu chia thời vượt khứ vì tất cả mốc thời gian “yesterday”
Dịch: Tôi cho trường ngày hôm qua.
2AA + nguyên âm
Dịch: Anh trai của cậu ấy là 1 nhạc sĩ.

Xem thêm: Các Dạng Bài Toán Lớp 1 Trong Đề Thi Toán Hk2 Lớp 1 Môn Toán

3DCụm trường đoản cú “do your homework”: làm bài tập về nhà
Dịch: có tác dụng ơn nói mang lại tôi biết các bạn làm bài tập về nhà dịp mấy giờ.
4AFavourite: ưa thích
Dịch: đồ uống ưa thích của doanh nghiệp là gì?
5BListen lớn music: nghe nhạc
Dịch: Chị gái tôi thường nghe nhạc vào thời hạn rảnh.
6COn + ngày tháng
Dịch: Sinh nhật của cô ấy vào trong ngày 25/2.
7DDịch: Mọi người dùng đồng hồ đeo tay để xem giờ.
8CAnd: và
Dịch: giáo viên mình cao cùng gầy.

Exercise 5: chuẩn bị xếp các từ để sinh sản thành câu hoàn chỉnh

1 - What does your mother look like?

2 - My brother is older than me.

3 - What vày your grandparents look like?

4 - They are decorating their house.

5 - My father is big & strong.

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi unique Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) tương thích vào chỗ trống

1. He goes khổng lồ school ___________ seven o’clock.

2. ___________ Sunday, we will go camping.

3. Teacher’s day is ___________ November 20th.

4. They play volleyball ___________ the afternoon.

5. She stayed ___________ home all day.

6. They live ___________ a big house.

7. The táo bị cắn is ___________ the table.

8. I don’t know what is ___________ the box.

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

1. – __________ does your sister do? – She is a nurse.

A. WhatB. When

C. HowD. Why

2. His brother is tall __________ he is short.

A. AndB. But

C. SoD. To

3. - Would you lượt thích some orange juice? - __________?

A. HelloB. It’s good.

C. Yes, please.D. Sorry.

4. I __________ hungry. Bởi you have something lớn eat?

A. AmB. Is

C. BeD. Are

5. My uncle is __________ bus driver.

A. TheB. A

C. AnD. X

6. She often __________ her homework at 8 p.m.

A. HasB. Makes

C. GetsD. Does

7. It’s time ________ lunch. Let’s go to the cafeteria.

A. Of B. To

C. With D. For

8. A doctor works in a ________ together with a nurse.

A. FactoryB. Office

C. HospitalD. House

Exercise 5: sắp xếp các chữ chiếc để được trường đoản cú đúng

*
*
*

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1. C2. B3. A4. B

Exercise 2: Nối cột A với cột B

1. B2. H3. D4. A5. F6. G7. C8. E

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) thích hợp vào chỗ trống

1. at

2. On

3. on

4. in

5. at

6. in

7. on

8. in

Exercise 4: Chọn lời giải đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu hỏi nghề nghiệp: “What does + S + do?”
Dịch: – Chị gái bạn làm nghề gì thế? – Chị ấy là y tá.
2BBut nối 2 vế câu tương phản bội về nghĩa.
Dịch: Anh trai cậu ấy cao to, tuy thế cậu ấy thì thấp.
3CĐáp lại lời mời ăn/ uống
Dịch: – bạn có nhu cầu một chút nước cam không? – Ừ, có.
4A“I” đi cùng với tobe là “am”
Dịch: Tôi đói, các bạn có gì ăn được không?
5BCấu trúc chỉ nghề nghiệp: S + be + a/ an + N.
Dịch: Chú tôi là 1 trong những lái xe pháo buýt.
6DDo one’s homework: làm bài tập về nhà
Dịch: Cô ấy thường làm bài bác tập về nhà vào mức 8h.
7DIt’s time for st: đã đi vào giờ làm gì
Dịch: Đã đến giờ ăn uống trưa rồi. Đi ra căng tin đi.
8CHospital: dịch viện
Dịch: Một chưng sĩ thao tác ở khám đa khoa với một y tá.

Exercise 5: sắp xếp các chữ mẫu để được tự đúng

1. student

2. teeth

3. fifteen

4. lemonade

5. market

6. firework

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. Old B. Young C. Fish D. Slim

2. A. Chicken B. Lemonade C. Pork D. Beef

3. A. Bread B. Táo apple C. Noodles D. Rice

4. A. Banana B. Strong C. Thin D. Thick

Question 2: Viết những từ đúng theo chủ thể vào cột mặt phải

monkeyszoo climbtigers elephants bearsswing subject danceEnglandred blousecolourjump cinema
ANIMALSABILITIES

Question 3: dứt các câu sau phụ thuộc vào tranh gợi ý

*

1. I go to lớn bed at ___________

*

2. I enjoy ___________.

*

3. A ___________ works in a hospital.

*

4. This is a ___________.

Question 4: phụ thuộc từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

Xem thêm: Thiên Hòa Tiêu Ban Lộ Hiệu Nai Đen 12 Chai Nhà Thuốc Tiêu Ban Lộ Con Nai Đen

________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: chọn từ khác loại

1. C2. B3. B4. A

Question 2:

AnimalAbility
MonkeysClimb
TigersSwing
ElephantsJump
Bears Dance

Question 3: kết thúc các câu sau dựa vào tranh gợi ý

1. A quarter to lớn ten2. Táo bị cắn dở juice3. Doctor4. Monkey

Question 4: dựa vào từ lưu ý viết thành câu trả chỉnh