Đề Thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh Lớp 5

     

Đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 5 có đáp án

Đề bình chọn tiếng Anh lớp 5 học kì 1 gồm đáp án sau đây nằm trong cỗ đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn giờ Anh năm 2019 – 2020 vì chưng bossvietnam.vn sưu tầm với đăng tải. Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 1 lớp 5 với nội dung bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 5 của cục GD&ĐT chắc chắn sẽ là tư liệu ôn tập tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 1 hiệu quả. Chúc những em học sinh luyện tập kết quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Part I. Listening (Nghe) (4.0 marks)

A. Question 1. Listen & tick. (1.0 mark) (Nghe và lưu lại ( √ ) vào ô gạn lọc đúng)

Minh

Lan

Long

Maths

Science

IT

PE

Music

Art

English

Vietnamese

B. Question 2. Listen and circle a or b ( 1.0 mark)

(Nghe với khoanh tròn vào đáp án a hoặc b)

1. Mai has English ______________

a. Four times a week

b. Every school day

2. Phái nam has ___________________

a. Four lessons

b. No lesson

3. Akiko is ___________________

a. At school

b. On holiday

4. Quan lại has Maths _________________

a. Every school day

b. Four times a week

C. Quetionn 3 . Listen và write one word in each blank (1.0 mark)

(Nghe với viết một từ tương thích vào địa điểm trống)

gentle, hard working, clever, kind

1. What’s Tam in The story of Tam and Cam like?

She’s____________________

2. What’s Doraemon like?

He’s ____________________

3. What’s the Seven Dwarfs like?

They are short và ________________

4. What’s An Tiem like?

He’s clever & __________________

D. Question 4. Listen & circle ( 1.0 mark )

(Nghe với khoanh tròn vào câu chọn lựa đúng)

1.What did the tigers vày when nam was at the zoo?

a. They moved quickly

b. They moved slowly

2. What did the pandas vày when quan was at the zoo?

a. They ate quickly

b. They ate slowly

3. What did the peacocks do when Phong was at the park?

a. They moved beautifully

b. They moved quietly

4.What did the tigers vì chưng when Lan was at the circus?

a. They moved quickly

b. They roared loudly.

Bạn đang xem: đề thi học kỳ 1 tiếng anh lớp 5

Part II. Reading & writing ( Đọc cùng viết )( 5.0 marks )

A. Question 1. Read và tick (√ )Yes or No ( 1.0 mark )

(Đọc kỹ đoạn văn sau và ghi lại (√ ) vào lựa chọn Yes hoặc No đến đúng với văn bản bài)

Tony likes reading. On Sundays, he often stays at trang chủ and reads comic books. He likes Doraemon very much. It is Japanese story. The main character is a fat cat. He is clever & friendly.

1. Tony likes reading fairy tales.

2. Doraemon is a Vietnamese story.

3. A fat cat is the main character.

4. Doraemon is friendly.

B. Question 2. Read & complete ( 1.0 mark )

(Đọc đoạn văn và ngừng các câu dưới đây )

My name is Mai. I’m in class 5A, Nguyen Du Primary School. I go to school every day except Saturday & Sunday. I have four lesson a day. Today is Monday. I have Maths, Vietnamese, Music và English. I have English twice a week.

Xem thêm: Tính Tuổi Bằng Cách Vẽ Sơ Đồ Đoạn Thẳng Lớp 3, Hướng Dẫn Hs Giải Toán Bằng Sơ Đồ Đoạn Thẳng

1. She goes lớn school every day except __________________________

2. She has _____________ lesson a day.

3. Today is ____________

4. She has English _____________________

C. Question 3. Choose và circle the correct answers. ( 1.0 mark )

(Chọn với khoanh tròn vào câu trả lời đúng )

1.How many ___________ bởi you have today?

a. Lessons

b. Lesson

c. Music

2. What______ you reading ?

a. Is.

b. Are.

c. Do

3. What ______ you see at the zoo?

a. Do

b. Did

c. Are

4. What did the peacocks vì ______ you were there ?

a. When

b. Where

c. Why

D. Question 4. Read và complete the text with the words from the box( 1.0 mark )

(Đọc và xong đoạn văn với các từ mang đến sẵn)

clever, monkeys , like , do

I ____________ going lớn the zoo. My favourite zoo animals are ______________ . I think the monkeys are very _____________. They can _____________a lot of things. I am happy lớn see them at the zoo.

E. Question 5. Write the words in order ( 1.0 mark )

(Viết lại các từ sau theo biệt lập tự đúng của câu )

1. Did / you / What / see / the / at / zoo ?

_________________________________________________________

2. Are / you / reading ? / What /

_________________________________________________________

3. The Fox / và / I’m / The Crow. / reading /

_________________________________________________________

4. Have / art / once a week / . I /

_________________________________________________________

ĐÁP ÁN

PART II. ĐỌC VÀ VIẾT

A.Question 1

1. No; 2. No; 3. Yes; 4. Yes;

B.Question 2

1. Saturday & Sunday

2. Four

3. Monday

4. Twice a week

C. Question 3

1. A; 2. B; 3. B; 4. A;

D. Question 4

1. Like; 2.monkey; 3.clever; 4. Do;

E. Question 5

1. What did you see at the zoo ?

2. What are you reading ?

3. I’m reading The Fox và The Crow.

4. I have art once a week.

Xem thêm: Cách Viết Bằng Chữ Số Tiền Trong Excel, Hàm Excel Số Tiền Bằng Chữ Đơn Giản Nhất

Hiện trên bossvietnam.vn chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề kiểm tra học kì 1 môn giờ Anh lớp 5 kèm đáp án. Mời chúng ta đọc tìm hiểu thêm nhiều tư liệu ôn tập tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học giỏi Tiếng Anh lớp 5, bài bác tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên bossvietnam.vn.