Đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 có đáp án

     

Bộ 10 Đề thi giờ Anh lớp 5 học tập kì 1 có đáp án

Với cỗ 10 Đề thi giờ Anh lớp 5 học tập kì 1 gồm đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ Anh 5 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện trường đoản cú đó được điểm cao trong những bài thi tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 có đáp án

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Read and complete

lượt thích do TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast and then go khổng lồ school. After school, I (2) ____________ vì homework with my classmates. Then I often go to lớn the sport centre & (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read & answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots và a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice cream. We drank fruit juice. We sang trọng English and Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar và Linda played the piano. The buổi tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went to Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong vị at the party?

____________________________________

4.What did Linda vị at the Party?

____________________________________

III. Read and tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a bike to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read and write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes to the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang and happily.

*

V. Put the words in order khổng lồ make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án & Thang điểm

I.

1. Bởi 2. Usually 3. Play 4. TV 5. Like

Dịch:

Xin chào, tôi thương hiệu là Nam. Tôi dậy nhanh chóng vào buổi sáng. Tôi bè đảng dục, ăn sáng và sau đó đi học. Sau khoản thời gian tan học, tôi thường làm bài tập về bên với chúng ta cùng lớp. Tiếp nối tôi thường đi mang đến trung trung ương thể thao và đùa bóng đá. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi xem ti vi. Tôi yêu thích xem phim sau giờ ăn uống tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went lớn his birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Nhà nhật tuần trước đó là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã mời một vài bàn sinh hoạt của tôi đến tham tham dự các buổi lễ hội sinh nhật. Họ đã tặng kèm tôi hồ hết món kim cương như truyện tranh, robot, cùng một bé gấu bông. Công ty chúng tôi đã nạp năng lượng bánh, kẹo, trái cây và kem. Công ty chúng tôi đã uống nước nghiền hoa quả. Chúng tôi đã hát nhiều bài bác hát tiếng Anh với tiếng Việt. Và cửa hàng chúng tôi cũng sẽ nhảy nữa. Phong đã nghịch ghi ta và Linda chơi bọn piano. Buổi tiệc kết thúc vào mức 7 tiếng tối. Công ty chúng tôi đã khôn cùng thích buổi tiệc đó vô cùng nhiều.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you vì on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always vì chưng morning exercise
2. What’s the village like? b. Twice a week
3. What vì chưng you bởi in the morning? c. It’s small và quiet
4. How often vì you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went lớn / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. do / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read & complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go to the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food and drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. Am b. Was c. Will be d. Stay

2. What did you vày last night? – I ………….my homework.

a. Did b. Do c. Does d. Will do

3. Last year, I went home …………..taxi.

a. By b. In c. At d. On

4. ………..will you bởi vì at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án và Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went lớn Phu Quoc island.

3. What will you bởi vì tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read và complete.

1. Sunday 2. Did 3. Vì chưng 4. Had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. Flat B. Road C. Cottage D. Villa

2. A. Lane B. House C. Road D. Street

3. A. Quiet B. Bigger C. Pretty D. Crowed

4. A. Always B. Usually C. Early D. Often

5. A. Swimming B. Morning C. Fishing D. Surfing

6.

Xem thêm: Tính Chất Hoá Học Của Nhôm Có Tác Dụng Với Nước Không, Tính Chất Hóa Học Của Nhôm Và Ứng Dụng

A. Morning B. Afternoon C. Running D. Evening

7. A. Dance B. Activity C. Watch cartoon D. Have nice food

8. A. Watch B. Came C. Go D. Have

9. A. Did B. Went C. Played D. Had

10. A. Surfed B. Played C. Prepared D. Got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go to lớn the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How do you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin & the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai ba Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read & answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates lớn the party. They gave me presents like comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice-cream. We drank fruit juice. We lịch sự English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The các buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went to lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vày at the party?

________________________________

5. What did Linda bởi vì at the party?

__________________________________

6. What time did the các buổi party end?

___________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers and the elephants.

IV. Read & answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday các buổi party was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went to lớn his birthday party.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read & match

*

Part 2: 7-12. Read & tick true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go khổng lồ school every day except Saturday và Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music & English. I have Maths and Vietnamese every school day. I have Music once a week & English four times a week.

EXAMPLE. - His name is phái mạnh (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes khổng lồ school from Monday to lớn Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths and Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences lớn make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy & crowded but the food was delicious.

15. I went lớn Ho bỏ ra Minh city.

16. Yes, I will.

17. What vày you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What vì you vày last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read and complete.

four emails practise Monday Minh Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minh. I go khổng lồ school from (19)______ to Friday. I have Maths và (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ to lớn my friend Ha lim in Malaysia. I learn English (24) __________ I want lớn watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words lớn make sentences.

Example. Early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read & complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates lớn the party. They gave me presents like comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong bởi vì at the party?

________________________________

17. What did Linda vì at the party?

__________________________________

18. What time did the các buổi tiệc nhỏ end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where do you live? _________________________________

22. Who bởi you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How vì chưng you learn English? ________________________________

25. How vị you practice speaking English? ________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. READING

Part 1. Read and match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read và tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number to make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read and complete.

Xem thêm: Trứng Đạt Kích Thước Trứng Bao Nhiêu Là Đạt Bao Nhiêu Khi Chuẩn Bị Rụng Trứng?

19. Monday 20. Vietnamese 21. Four 22. Practice 23. Emails 24. Because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read & complete

1. Village 2. Motorbike 3. Boat 4. Peacock 5. Zoo 6. Countryside
Part 2. Reorder the words to lớn make sentences.