ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 3 GIỮA KÌ 1

     

Contents

Đề thi thân học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 – Đề 1Đề thi thân học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 – Đề 2

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 mang đến 5 đề thi, có đáp án kèm theo, giúp những em học viên lớp 3 luyện giải đề, rồi so sánh hiệu quả thuận luôn thể hơn không ít để chuẩn bị cho bài bác kiểm tra thân kì 1 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 giữa kì 1

Qua đó, cũng giúp thầy cô xem thêm để ra đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình. Lân cận đề thi môn giờ Anh, có thể đọc thêm đề thi thân kì 1 môn Toán, giờ Việt. Cụ thể nội dung mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của bossvietnam.vn nhé:

Đề thi thân học kì 1 môn giờ Anh lớp 3 – Đề 1

Đề kiểm soát giữa học tập kì 1 lớp 3 môn giờ Anh

I. Odd one out

1. A. My B. Her C. He D. His
2. A. Hello B. How C. What D. Who
3. A. Nine B. Fine C. Six D. Eight
4. A. Are B. Am C. You D. Is
5. A. Bye B. Hello C. Goodbye D. Good night
6. A. Boy B. Girl C. Teacher D. School
7. A. How B. Is C. What D. How old
8. A. Hello B. Bye C. Hi D. Good morning
9. A. I B. She C. They D. His
10. A. Tony B. Linda C. Mary D. Friends

II. Choose the correct answer

1. Is that Linda? – No, it__________

A. Is

B. Not

C . Isn’t

D. Are

2. Are they your friends? – Yes, they ______

A. Are

B. Aren’t

C. Am

D. Is

3. How vì you spell________name? – C-U-O-N-G

A. You

B. They

C. Your

D. He

4. Pleased to ___________you.

A. It

B. Old

C. Meet

D. This

5. How old are you? – I’m ________ years old.

A. Fine

B. Nine

C. Friend

D. Nice

6. Tony and Linda are my ___________

A. Friend

B. Name

C. These

D. Friends

7. She _________________ my friend.

A. Am

B. Is

C. Are

D. It

8. ___________________________? – It’s Nga.

A. Who are they?

B. How are you?

C. Who’s that?

D. How old are you?

9. Peter and Quan are my _________________.

A. Friend

B. Friends

C. Best friend

D. Name

10. That ______________is Linda.

A. Boy

B. Boys

C. Girl

D. Girls

III. Read and complete.

Thanks – Who – name’s – this – name – you – friend

Nam : Hello, Mai.

Mai : Hi, Nam. How are .1…………..?

Nam : I’m fine, ..2……….And you?

Mai : I’m fine, too. Thank you.

Nam : ..3……… is Tony.

Mai : Hi, Tony. How vị you spell your ..4………?

Tony : T-O-N-Y.

Mai: .5…………..’s that?

Tony : It’s my 6……….. Her .7……………… Linda.

IV. Reorder the words.

1. Spell / how/ his/ name/ bởi /you?

…………………………………………………………………………………………………

2. That/ my / is / teacher.

…………………………………………………………………………………………………

3. Your/ is/ friend / Nam?

…………………………………………………………………………………………………

4. Name/ what/ is / her /?

…………………………………………………………………………………………………

5. Your/ are / they / friends?

…………………………………………………………………………………………………

6. Best / my / friend / Quynh / is.

…………………………………………………………………………………………………

7. Is / this/ friend/ Mary / my.

…………………………………………………………………………………………………

8. Too/ Hoa/ are/ my/ and/ quan /friends /.

…………………………………………………………………………………………………

9. I/ a / am / at / Nguyen Du / primary school / pupil.

…………………………………………………………………………………………………

10. In / she / is / 5A/ class /.

…………………………………………………………………………………………………

V. Read and match.

1. Who’s that?

A. She’s nine years old.

2. How old are you?

B. Hello, Hoa. Nice lớn meet you.

3. Is that Mary?

C. His full name is Nguyen Van Nam.

4. Who are they?

D. He is thirteen years old.

5. Is that your friend?

E. It’s Tony.

6. Are Peter và Mary your friend?

F. They are my friends.

7. Hello, I am Linda.

G. Hi, Linda. I am Nam.

8. How old is phái nam ?

H. I am nineteen years old.

9. What’s his full name?

I. No, they aren’t.

10. Mai, this is my friend Hoa.

K. Yes, it is. He’s my friend.

11. How old is Mary?

L. No, it isn’t.

12. What’s your name?

M. I am very well.

13. Goodbye, class.

N. My name’s Hoa.

14. How vày you spell your name?

O. Goodbye, Miss Hoa.

15. How are you ?

P. T-O-NY

VI. Make the questions:

1. My name’s Jack.

………………………………………………………………………………………………..?

2. I am not well.

………………………………………………………………………………………………..?

3. His name’s Peter.

………………………………………………………………………………………………..?

4. It’s my friend Quan.

Xem thêm: Tác Hại Của Máy Rung Toàn Thân, Có Hại Không

………………………………………………………………………………………………..?

5. She is seventeen years old.

………………………………………………………………………………………………..?

6. Her name’s Nga.

………………………………………………………………………………………………..?

7. No, they aren’t. They aren’t my friends.

………………………………………………………………………………………………..?

8. No, it isn’t. It’s Linda.

………………………………………………………………………………………………..?

9. My nickname is Ken. ‘

………………………………………………………………………………………………..?

10. Quan tiền is seven years old.

………………………………………………………………………………………………..?

VII. Read and do the tasks.

Hello. My name is Nam. I’m eight years old. I’m in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter và Linda. Peter is seven and Linda is nine. They’re my friend too.

A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)

0. He is Nam.

1. Phái mạnh is eight years old.

2. His best friend is Linda.

3. Linda is ten years old.

4. Peter is nine years old.

5. Peter và Linda are Nam’s friend.

B. ANSWER THE QUESTIONS:

1. How old is Nam?

…………………………………………………………………………………………………

2. What class is phái mạnh in?

………………………………………………………………………………………………….

3. How old is Mai?

………………………………………………………………………………………………….

4. Are Peter and Linda his friends?

………………………………………………………………………………………………….

5. How old is Linda?

………………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề chất vấn tiếng Anh thân kì 1 lớp 3

I. Odd one out

1 – C. He; 2 – A. Hello; 3 – B. Fine; 4 – C. You; 5 – B. Hello;

6 – D. School; 7 – B. Is; 8 – B. Bye; 9 – D. His; 10 – D. Friends;

II. Choose the correct answer

1 – C. Isn’t; 2 – A. Are; 3 – C. Your; 4 – C. Meet; 5 – B. Nine;

6 – D. Friends; 7 – B. Is; 8 – C. Who’s that?; 9 – B. Friends; 10 – C. Girl;

III. Read & complete.

1 – you; 2 – thanks; 3 – This; 4 – name;

5 – Who; 6 – friend; 7 – name’s;

IV. Reorder the words.

1 – How do you spell his name?

2 – That is my teacher.

3 – Is phái nam your friend?

4- What is her name?

5 – Are they your friends?

6 – Quynh is my best friend.

7 – This is my friend, Mary.

8 – Hoa & Quan are my friends, too.

9- I am a pupil at Nguyen Du primary school.

10 – She is in class 5A.

V. Read & match.

1 – E; 2 – H; 3 – L; 4 – F; 5 – K;

6 – I; 7 – G; 8 – D; 9 – C; 10 – B;

11 – A; 12 – N; 13 – O; 14 – P; 15 – M;

VI. Make the questions:

1 – What is your name?

2 – How are you?

3 – What is his name?

4 – Who is this?

5 – How old is she?

6 – What is her name?

7 – Are they your friends?

8 – It is Mary?

9 – What is your nickname?

10 – How old is Quan?

VII. Read and do the tasks.

A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)

1 – T; 2 – F: 3 – F; 4 – F; 5 – T;

B. ANSWER THE QUESTIONS:

1 – He is eight years old.

2 – He is in class 3A

3 – She is eights years old.

4 – Yes, they are.

5 – She is nine years old.

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 – Đề 2

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh

I. Listen và number (1,5)

*

II. Circle A ,B or C (1,25)

1. _______ bởi vì you spell your name?

A. What

B. How

C. Is

2. My ________is Tony.

A. Name

B. Linda

C. Name’s

3. What’s ________ name ?

A. You

B. Your

C. Is

4. This________ Nam.

A. Is

B. It

C. Are

5. I ______fine, thanks .

A. Is

B. Am

C. Are

III: Match A with B (1,75)

1. Hello, Nam. A. Yes, it is.
2. How do you spell Linda? B. L-I-N-D-A
3. What’s your name? C. My name’s Linda.
4. Is that Tony? D. I’m fine, thanks.
5. How are you? E. Hi, Peter.
6. What’s his name? F. Her name’s Nga.

Xem thêm: 5+ Cách Hút Máu Bầm Mụn Tại Nhà Hiệu Quả Như Đi Spa, Cách Hút Máu Bầm Mụn Tại Nhà

7. What’s her name? G. His name’s Peter.

Đáp án: 1 – E; 2 – B; 3 – C; 4 – A; 5 – D; 6 – G; 7 – F