Đại lượng được xác định bằng lượng năng lượng

     

Câu hỏi :

Tại một điểm, đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm truyền sang 1 đơn vị diện tích s đặt trên điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng vào một solo vị thời gian là


*