Cho m gam hỗn hợp mg al vào 250ml dung dịch x

     

Cho 6 g hợp kim Cu, Fe và Al vào dung dịch axit HCl dư thấy thoát ra 3,024 lít H2(đktc) và 1,86 g chất rắn ko tan. Thành phần xác suất của hợp kim là
Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp mg al vào 250ml dung dịch x

Cho m gam mãng cầu tan hết vào 100 ml dung dịch bao gồm (H2SO4 0,5M cùng HCl 1M) nhận được 4,48 lít khíH2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn chiếm được là


Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam các thành phần hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ gồm hoá trị II) cùng oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Sắt kẽm kim loại R là


Hòa tan hoàn toàn a gam na vào 100 ml dung dịch Y có H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí H2đktc. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng nhận được m gam rắn khan. Giá bán trị gần nhất của m là


Hòa tung m gam tất cả hổn hợp X (gồm Al, Fe, Zn với Mg) bằng dung dịch HCl dư. Sau làm phản ứng, cân nặng dung dịch axit tạo thêm (m - 2) gam. Cân nặng (gam) của muối sản xuất thành trong dung dịch sau bội phản ứng là


Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Al và Zn bằng dung dịch H2SO4loãng thì khối lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Trọng lượng Al với Zn (tính theo gam) trong hỗn hợp lần lượt là
Xem thêm: Em Hiểu Thế Nào Là Yếu Tố Kì Ảo Là Gì ? Em Hiểu Thế Nào Là Yếu Tố Kì Ảo

Cho 1,67 gam láo hợp tất cả hai kim loại ở cả 2 chu kỳ thường xuyên thuộc nhóm IIA công dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2(ở đktc). Hai kim loại đó là


Cho 3,68 gam láo hợp tất cả Al với Zn tác dụng với một số lượng vừa dùng dung dịch H2SO410%, chiếm được 2,24 lít khí H2(ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản nghịch ứng là


Hoà tan không còn 7,74 gam các thành phần hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M với H2SO40,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2(đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối bột khan là


Cho 13,5 gam lếu hợp các kim các loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4loãng lạnh (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X cùng 7,84 lít khí H2(đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không tồn tại không khí) được m gam muối khan. Quý hiếm của m là


Cho 11,9 gam tất cả hổn hợp Zn cùng Al bội phản ứng đầy đủ với dung dịch H2SO4 loãng nhận được m gam muối trung hòa và 8,96 lít khíH2đktc. Quý giá của m là
Xem thêm: Giải Bài Toán: Một Người Đi Xe Máy Trong 3 Giờ Đầu, Just A Moment

Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y chứa các chất tan gồm nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là


Hòa tung m gam tất cả hổn hợp X (gồm Al, Fe, Zn với Mg) bằng dung dịch HCl dư. Sau làm phản ứng, cân nặng dung dịch axit tạo thêm (m – 0,8) gam. Trọng lượng (gam) của muối tạo ra thành trong hỗn hợp sau phản bội ứng là