CHO HỖN HỢP X GỒM CH4 C2H4 VÀ C2H2

     

Câu hỏi: Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm CH4, C2H4, C2H2. Rước 8,6 gam X tính năng hết với dung dịch brom (dư) thì cân nặng brom bội nghịch ứng là 48 gam. Khía cạnh khác, nếu đến 13,44 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí X chức năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Tỷ lệ thể tích của CH4 bao gồm trong X là

A. 50%

B. 20%

C. 25%

D. 40%

Lời giải:

Đáp án đúng: A. 50%

Hớng dẫn giải:

Trong 8,6g X chứa a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4

+) mhh X = PT(1)

+) nBr2 bội phản ứng = nπ trong X = nC2H4 + 2.nC2H2 => PT(2)

+) nC2Ag2 = nC2H2 => %nC2H2 vào X 

=> trong 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => PT(3)

Trong 8,6g X đựng a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4 

mhh X = 28a + 26b + 16c = 8,6 (1)

nBr2 phản ứng = nπ trong X = nC2H4 + 2.nC2H2 => a + 2b = 0,3 (2)

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3


nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 trong X = 0,15/0,6 = 25%

=> vào 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => b = 25%.(a + b + c) (3)

Từ (1), (2) với (3) => a = 0,1; b = 0,1; c = 0,2

Hãy nhằm Top giải thuật ôn lại cho chúng ta những kiến thức cơ phiên bản về những dạng bài bác tập của ankin nhé!


Mục lục câu chữ


1. Ankin + AgNo3/Nh3


2. Lấy ví dụ như minh họa và bài bác tập về Ankin + AgNo3/NH3


1. Ankin + AgNo3/Nh3

- Chỉ có ank-1-in hoặc những chất có liên kết ba đầu mạch mới tất cả phản ứng với AgNO3/NH3.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm ch4 c2h4 và c2h2

- Tổng quát:

CnH2n-2 + xAgNO3 + xNH3 → CnH2n-2-xAgx↓ + xNH4NO3.

CxHy + aAgNO3 + aNH3 → CxHy-aAga↓ + aNH4NO3.

Chú ý:

+ nankin = n↓ ⇒ m↓ = mankin + 107.n↓.a.

+ cân nặng bình đựng AgNO3/NH3 tăng bằng khối lượng ankin phản ứng.

+ Để tái chế tạo lại ankin ta đến ↓ phản nghịch ứng cùng với HCl.

+ Anken với ankan không tồn tại phản ứng này.

*

2. Lấy ví dụ như minh họa và bài bác tập về Ankin + AgNo3/NH3

Ví dụ: Một các thành phần hỗn hợp khí (X) bao gồm 1 ankan, 1 anken với 1 ankin gồm V =1,792 lít (ở đktc) được chia thành 2 phần bởi nhau:

+ Phần 1: đến qua hỗn hợp AgNO3/NH3 dư tạo 0,735 g kết tủa và thể tích láo hợp giảm 12,5%

+ Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ thành phầm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thì thấy có 12 gam kết tủa.

Xem thêm: So Sánh Khởi Nghĩa Yên Thế Và Hương Khê, So Sánh Cuộc Khởi Nghĩa Yên Thế Và Hương Khê

Xác định CTPT của các hiđrocacbon với %V những chất vào X biết ankan cùng anken bao gồm cùng số C?

Hướng dẫn:

Số mol cha chất trong X: nX = 0,08 mol⇒ số mol X trong 1 phần là: n = 0,04 mol

Thể tích tất cả hổn hợp phần 1 sút 12,5% ⇒ Số mol ankin trong những phần là nankin = 0,04.0,125 = 0,005 mol. Nếu như X là axetilen thì khối lượng kết tủa là 1,2 gam (trái với đưa thiết)

+ Pư cùng với AgNO3/NH3 ta có:

CnH2n-2 + AgNO3 + NH3 → CnH2n-3Ag↓ + NH4NO3.

Mol:0,005 0,005

⇒ 0,005(14n + 105 ) = 0,735 ⇒ n = 3 ⇒ ankin là propin

+ Số mol CaCO3 : nCaCO3 = 0,12 mol ⇒ Số Ctb = 3 ⇒ nhì chất sót lại là propan cùng propen.

Bài 1: Dẫn V lít (đktc) axetilen qua hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy thu được 60 gam kết tủa. Cực hiếm V là:

A. 5,6 lit B. 11,2 lit C. 2,8 lit D. 10,11 lit

Hướng dẫn giải:

n↓ = 60/240 = 0,25 mol ⇒ naxetilen = 0,25.22,4 = 5,6 lít

Bài 2: Dẫn 10,8 gam but-1-in qua dd AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu x gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 26,8g B. 16,1g C. 53,6g D. 32,2g

Hướng dẫn giải:

nankin = 10,8/54 = 0,2 mol; n↓ = 0,2 mol ⇒ x = 0,2 .161 = 32,2 g

Bài 3: Dẫn 6,72 lít một ankin X qua hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy thu được 44,1g kết tủa. CTPT của X là:

A. C2H2. B. C3H4.  C. C5H8. D. C4H6.

Hướng dẫn giải:

nX = 0,3 mol ⇒ Mkết tủa = 44,1/0,3 = 147 ⇒ ankin là C3H4.

Bài 4: Dẫn 11,2 lít hh khí X (gồm axetilen và propin) vào dd AgNO3/NH3 dư (các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn), sau bội nghịch ứng chiếm được 92,1 gam kết tủa. % số mol của axetilen trong X là.

A.70% B. 30% C. 60% D. 40%

Hướng dẫn giải:

gọi số mol của axetilen cùng propin theo lần lượt là: x cùng y mol; x + y = 0,5 mol; 240x + 147y = 92,1 ⇒ x = 0,2 với y = 0,3 ; %naxetilen = 0,2.100%/0,5 = 40%

Bài 5: Hỗn thích hợp X bao gồm propin với ankin A có tỉ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol X công dụng với dd AgNO3/NH3 dư nhận được 46,2 gam kết tủa. Vậy A là:

A. Axetilen B. But-2-in. C. But-1-in.  D. Pent-1-in.

Hướng dẫn giải:

npropin = nA = 0,15 mol; m↓ = 0,15.147 + m↓A ⇒ m↓A = 46,2 – 22,05 = 22,05 ⇒ M↓ = 22,05/0,15 = 161 ⇒ ankin A là: C4H6 (but-1-in)

Phản ứng cùng brom, clo

*

Bài 6: Khi mang đến brom hóa hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp có một ankin với một anken cần vừa đủ 0,4 mol Br2. Thành phần phần trăm về số mol của ankin trong tất cả hổn hợp là:

A. 75% B. 25% C. 33,33% D. 66,67%

Lời giải

Gọi số mol anken là a,số mol ankin là b.

Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu: Nghị Luận Về Lòng Hiếu Thảo Siêu Hay, Nghị Luận Về Lòng Hiếu Thảo (18 Mẫu)

ta có: nanken = nbrom ; nankin = nbrom

a + b = 0,3 , a + 2b = 0,4

Giải hệ gồm 2 phương trình bên trên ta được:

a = 0,2 mol

b = 0,1 mol

=> % số mol ankin = 0,1.100/0.3 = 33,33%

Bài 7: cho 5,6 lit C2H4 tác dụng với 7,84 lit H2, xt Ni, to thu được các thành phần hỗn hợp A. Mang lại A lội qua bình đựng hỗn hợp Brom toàn vẹn thấy gồm m gam Brom gia nhập phản ứng.Tính m biết công suất phản ứng Hiđro hóa anken là 80%.