Chính Sách Cai Trị Của Các Triều Đại Phong Kiến Phương Bắc Đối Với Nhân Dân Ta

     

1. Chính sách cai trị của các triều đại phong loài kiến phương Bắc

a. Chế độ cai trị về bao gồm trị

- các triều đại phong con kiến phương Bắc đã chia nước tathành những quận, huyện cùng sáp nhập vào giáo khu Trung Quốc.