Cách Bấm Arcsin Trên Máy Tính

     
độradian-1,732050808

CASIO hướng dẫn một số trong những tính năng của sản phẩm tính casio fx 570 toàn quốc plusứng dụng máy tính xách tay casio,


máy tính arctan (x) trực tuyến đường . Máy vi tính tiếp tuyến đường nghịch đảo.

Bạn đang xem: Cách bấm arcsin trên máy tính

Máy tính tiếp đường ►

Định nghĩa Arctangent

Hàm arctangent là hàm ngược của y = tung (x).

arctan ( y ) = tan -1 ( y ) = x + kπ

Cho mọi

k = ..., - 2, -1,0,1,2, ...

Ví dụ, ví như tiếp tuyến đường của 45 ° là 1:

tan (45 °) = 1

Khi đó, arctang của 1 là 45 °:

arctan (1) = chảy -1 (1) = 45 °

Bảng Arctangent

y x = arctan (y)
-60 °-π / 3
-1-45 °-π / 4
-0.577350269-30 °-π / 6
0 0 °0
0,57735026930 °π / 6
1 45 °π / 4
1,73205080860 °π / 3

Arctan trên máy tính

Để tính arctan (y) trên lắp thêm tính:

Nhấn các nút shift + tan.Nhập góc.Nhấn nút =.

Máy tính tiếp đường ►


arcsin.dll

*

Menghitung


*

Setel ulang
Sudut dalam derajat:
°
Sudut dalam radian:
rad
Perhitungan:

Kalkulator sinus ►

Definisi Arcsine

Fungsi busur adalah fungsi kebalikan dari y = sin (x).

arcsin ( y ) = sin -1 ( y ) = x + 2 kπ


Untuk setiap

k = ..., - 2, -1,0,1,2, ...

Misalnya, jika sinus 30 ° adalah 0,5:

sin (30 °) = 0,5

Kemudian busur derajat 0,5 adalah 30 °:

arcsin (0,5) = sin -1 (0,5) = 30 °

Tabel busur

y x = arcsin (y)derajatradian
-1-90 °-π / 2
-0,8660254-60 °-π / 3
-0,7071068-45 °-π / 4
-0,5-30 °-π / 6
0 0 °0
0,530 °π / 6
0.707106845 °π / 4
0.866025460 °π / 3
1 90 °π / 2

Kalkulator sinus ►

Lihat juga


*

*

*

Beranda | web | Matematika | Listrik | Kalkulator | Pengonversi | Alat

Bài viết này thường xuyên bổ xung những tập lệnh quan trọng đặc biệt trong thống kê giám sát lượng giác: acos(arcos), asin( arcsin), atan(arctan), atan2, cosh, sinh, tanh.

Bảng giá trị lượng giác

Biểu thức của những hàm hyperbolic

double x = PI;void setup() Serial.begin(9600); Serial.println(x, 10); // đem 10 số phần thập phân //x=3.1415927410void loop()

Cấu trúc

double asin(double x)Trả về arcsin của x (giá trị radian)Kiểu trả về: double.

Bạn sẽ xem: bí quyết bấm arcsin trên máy tính

Ví dụ

double Goc;double Sin = 0.86602; // Sin(Goc)=(căn 3)/2void setup() Serial.begin(9600); Goc = asin(Sin); Serial.println(Goc, 5); // đem 5 số phần thập phân //Goc=1.04719void loop()

Cấu trúc

double acos(double x)Trả về arcos của x (giá trị radian)Kiểu trả về: double.

Xem thêm: Khi Nào Vật Có Cơ Năng Vật Lý 8 Từ A, Bài Tập Vận Dụng

Ví dụ

double Goc;double Cos = 0.86602; // cos(Goc)=(căn 3)/2void setup() Serial.begin(9600); Goc = acos(Cos); Serial.println(Goc, 5); // mang 5 số phần thập phân //Goc=0.52361void loop()

Cấu trúc

double atan(double x)Trả về arctan của x (giá trị radian)Kiểu trả về: double.

Ví dụ

double Goc;double tan = 1.732050; // Tan(Goc)=Sin(Goc)/Cos(Goc)=(căn 3)void setup() Serial.begin(9600); Goc = atan(Tan); Serial.println(Goc, 5); // lấy 5 số phần thập phân //Goc=1.04720void loop()

Cấu trúc

double atan2(double x , double y)Trả về arctan của x/y (giá trị radian)Kiểu trả về: double.

Ví dụ

double Goc;float x = 0.86602540; // =(Căn 3)/2.float y = 0.5; // =1/2.void setup() Serial.begin(9600); Goc = atan2(x, y); // tính arctan(x/y) Serial.println(Goc, 5); // rước 5 số phần thập phân //Goc=1.04720void loop()

Hàm arccot(x/y)

Thư viện không cung ứng biểu thức này, tuy nhiên ta hoàn toàn có thể suy ra từ cách làm tính arctan.

Cụ thể:

arccot(x/y) = arctan(y/x)

Như vậy :

arccot(x,y)= atan(y/x)=atan2(y,x);

Hàm cosh(x)

Cấu trúc

double cosh(double x)Trả về cosh (hàm hyperbolic cosin) của x (giá trị radian) trong phép tính:

Kiểu trả về: double.

Ví dụ

float x = 1.2345;double Cosh;void setup() Serial.begin(9600); Cosh = cosh(x); Serial.println(Cosh, 5); // rước 5 số phần thập phân //Cosh=1.86382void loop()

Hàm sinh(x)

Cấu trúc

double sinh(double x)Trả về sinh (hàm hyperbolic sin) của x (giá trị radian) trong phép tính:

Kiểu tham trị x: double.

Kiểu trả về: double

Ví dụ

float x = 1.2345;double Sinh;void setup() Serial.begin(9600); Sinh = sinh(x); Serial.println(Sinh, 5); // mang 5 số phần thập phân //Sinh=1.57284void loop()

Hàm tanh(x)

Cấu trúc

double tanh(double x)Trả về tanh (hàm hyperbolic tan) của x (giá trị radian) trong phép tính:

Kiểu tham trị x: double.

Kiểu trả về: double.

Xem thêm: Ví Dụ Về Chất Và Lượng Gdcd 10, Thế Nào Là Chất Và Lượng Của Sự Vật Và Hiện Tượng

Mối tình dục của Sinh, Cosh cùng Tanh

Ví dụ

float x = 1.2345;double Tanh;void setup() Serial.begin(9600); Tanh = tanh(x); Serial.println(Tanh, 5); // lấy 5 số phần thập phân //Tanh=0.84388void loop() Rate node lên

4 thành viên sẽ đánh giá bài viết này hữu ích.


vào excel các chúng ta cũng có thể dễ dàng tính arctan, arcsin, arccos bằng những hàm bao gồm sẵn dễ dàng như bên dưới đây= ATAN(number)= ASIN(number= ACOS(number) Còn đối với máy tính Casio các bạn cũng có thể tính arctan, arcsin, arccos bằng phương pháp nhấn SHIFT + sin, SHIFT + tan, SHIFT + cos