BẢNG DOANH THU CHI PHÍ LỢI NHUẬN

     
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo kết quả sale theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC với Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, gồm cả phiên bản word với Excel. Phía dẫn biện pháp lập báo cáo kết quả vận động kinh doanh.

Bạn đang xem: Bảng doanh thu chi phí lợi nhuận

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG khiếp DOANH

Năm...

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01
2. Những khoản bớt trừ doanh thu02
3. Lợi nhuận thuần về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá bán vốn sản phẩm bán11
5. Roi gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (20=10-11)20
6. Doanh thu hoạt động tài chính21
7. Giá cả tài chính22
- vào đó: ngân sách chi tiêu lãi vay23
8. Bỏ ra phí quản lý kinh doanh24
9. Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh(30 = trăng tròn + 21 - 22 - 24)30
10. Các khoản thu nhập khác31
11. Ngân sách khác32
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)40
13. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)50
14. Ngân sách thuế TNDN51
15. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50 - 51)60


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, chúng ta tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

Xem thêm: So Giao Duc Tien Giang: Sở Gd Đt Tiền Giang, Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tiền Giang

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:(1) những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng ko được tấn công lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ thương mại làm kế toán, làm kế toán trưởng thì đề xuất ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng cam kết hành nghề thương mại dịch vụ kế toán, tên solo vị cung ứng dịch vụ kế toán.

------------------------------------------------------------

2. Mẫu report kết quả chuyển động kinh doanh theo Thông tư 200:

Mẫu số B02 - DNN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tởm DOANHNăm………
CHỈ TIÊUsốThuyết minhNămnayNămtrước
12345
1. Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ01
2. Những khoản giảm trừ doanh thu02
3. Lợi nhuận thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá chỉ vốn mặt hàng bán11
5. Roi gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ (20=10 - 11)20
6. Doanh thu hoạt động tài chính21
7. Giá cả tài chính22
- trong đó: giá thành lãi vay23
8. Giá thành bán hàng25
9. Bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp26
10 lợi tức đầu tư thuần từ vận động kinh doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)30
11. Thu nhập khác31
12. Chi tiêu khác32
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Ngân sách chi tiêu thuế TNDN hiện nay hành16. Giá cả thuế TNDN hoãn lại5152
17. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)60
18. Lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu (*)70
19. Lãi suy bớt trên cp (*)71
(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

Xem thêm: Vai Trò Của Enzim Adn Polimeraza Trong Quá Trình Nhân Đôi Adn Là

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)
- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung ứng dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là những đơn vị dịch vụ kế toán nên ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ cửa hàng Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Tín đồ lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng từ hành nghề.
-------------------------------------------------------

TảiMẫu báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh về trên đây:1. Phiên bản word:

Báo cáo hiệu quả kinh doanh theo Thông bốn 133Báo cáo tác dụng kinh doanh theo Thông tứ 200

2. Bản Excel:

Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel

----------------------------------------------------------------------------------