BÀI TẬP VỀ THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

     

Thì sau này đơn là giữa những ngữ pháp tiếng Anh cực kì quan trọng. Nó xuất hiện không ít trong hầu hết bài tập tiếng Anh cũng giống như trong các tình huống giao tiếp. Đây cũng là thì được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống đời thường và công việc. Nhận ra được tầm đặc trưng đó mang đến nên bài viết dưới đây đã giới thiệu chi tiết nhất về lý thuyết cũng tương tự là bài xích tập đi kèm theo của thì này sẽ giúp cho các bạn nắm được kiến thức và kỹ năng và rất có thể ứng dụng thành thạo trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Bài tập về thì tương lai đơn


*
*
*
So sánh thì tương lai 1-1 – bí quyết học giờ Anh

6.1 diễn tả hành cồn ở tương lai

Will + Vo nhằm nói về hành động trong tương lai vừa được quyết định ngay khi nói.

Be going lớn + Vo để nói đến một hành vi trong tương lai sẽ được đưa ra quyết định từ trước thời khắc nói.

Ví dụ:

“ Ann is in Hospital

– Oh really? I didn’t know. I will go & visit her.”

=> Ở đây, người nói máy hai ko biết vấn đề Ann nằm bệnh dịch viện, và hành vi đi thăm được quyết định ngay trong khi nói.

“ Ann is in Hospital

– Yes I know. I’m going khổng lồ visit her tomorrow.”

=> Ở đây fan nói đứng thứ hai sẽ biết Ann nằm căn bệnh viện, cùng trước buổi thủ thỉ này fan nói đã có ra quyết định đi thăm Ann

6.2 dự kiến một tình huống trong tương lai

Be going to lớn + Vo để tham gia đoán một trường hợp trong tương lai phụ thuộc vào bằng chứng/ địa thế căn cứ ở lúc này (Không cần sử dụng will + Vo).

Ví dụ:

“Look at those đen clouds. It’s going lớn rain.”

Như vậy, tín đồ nói phụ thuộc vào “those black clouds” (những đám mây đen) đế dự đoán trời sắp đến mưa. Ta không cần sử dụng will + Vo sinh hoạt câu này được.

+ tuy nhiên, làm việc những trường hợp khác thiếu bởi chứng/ căn cứ, bạn cũng có thể dùng cả hai bề ngoài đều được, dẫu vậy be going to lớn + Vo với nghĩa chắc chắn rằng hơn.

7. Bài bác tập thì tương lai đơn có đáp án

Exercise 1: chọn đáp án tương xứng nhất cho từng câu sau.

1. I completely forget about this. Give me a moment, I………..do it now.

A. Will B. Am going C. Is going to

2. Tonight I……….stay at home. I have already told Jimmy to lớn come by & enjoy the new film series with me.

A. Be going khổng lồ B. Will C. Either A or B

3. I…….fly to nhật bản next December.

A. Am going to B. Will C. Either A or B

4. If you have any problem, don’t worry. I………help you.

A. Will B. Am going to vì chưng C. Either A or B

5. Where are you going?

A. I am going lớn see a friend. B. I’ll see a friend. C. I went lớn a friend.

6. That’s the phone./ I….answer it.

A. Will B. Am going khổng lồ C. Either A or B

7. Look at those clouds. It….rain now.

A. Will B. Is going khổng lồ C Either A or B

8. Tea or coffee?

A. I am going khổng lồ have tea, please. B. I’ll have tea, please. C. I want to drink.

9. Thanks for your offer. But I am OK. John………help me.

A. Is going to B. Will C. Either A or B

10. The weather forecast says it…….rain tomorrow.

A. Is going khổng lồ B. Will C. Either A or B

Exercise 2: phân chia động từ bỏ ở các câu sau.

1. I’m afraid I……………… (not/ be) able khổng lồ come tomorrow.

2. Because of the train strike, the meeting ……………… (not/ take) place at 9 o’clock.

3. A: “Go và tidy your room.”

B: “Okay. I ……………… (do) it now!”

4. If it rains, we ……………… (not/ go) lớn the beach.

5. In my opinion, she ……………… (not/ pass) the exam.

6. A: “I’m driving khổng lồ the party, would you lượt thích a lift?”

B: “Thank you but I ……………… (take) the bus.”

7. Look at the sky! It………………(rain) very heavily!

8. The company (hold)………………a very important meeting next month.

9. According to the weather forecast, it ……………… (not/ snow) tomorrow.

10. I think I (go)…………………study abroad.

Exercise 3: phân tách động từ những câu sau

1. I _______ (stay) here until he answers me.

2. She _______ (not/come) until you are ready.

3. Miss Helen _______ (help) you as soon as she finishes that letter tomorrow.

4. Our English teacher ______ (explain) that lesson to lớn us tomorrow.

5. I love London. I_____ (probably / go) there next year.

6. I haven’t made up my mind yet. But I think I______ (find) something nice in my mum’s wardrobe.

7. Look at these big đen clouds! It______ (rain).

8. What does a blonde say when she sees a banana skin lying just a few metres in front of her? – Oh dear! I_____ (slip)

9. When I retire I(go back) to lớn Barbados to live.

10. Look out! That cup_______ (fall off).

11. I_______ ( visit )my grandmother next Sunday.

12. Mother: Can you repair Tom’s bicycle? It has a flat type. Father: Yes, I know. He told me. I———-(repair) it tomorrow.

13. I have won $1,000. I______ (buy) a new TV.

14. I crashed the company car. My boss_____ (not be) very happy!

ĐÁP ÁN

Exercise 1

12345678910
ABAAAABBCC

Exercise 2

1. Will not be

2. Will not take

3. Will do

4. Will not go

5. Will not pass

6. Will take

7. Is going lớn rain

8. Is going lớn hold

9. Is not going to lớn snow

10. Am going to

Exercise 3

1will stay”until” (cho mang đến khi) là vệt hiệu phân biệt của thì tương lai đơn
2won’t come
3will help”as soon as” cùng “tomorrow” là dấu hiệu nhận thấy của thì sau này đơn.
4will explain
5Will probably go
6Will find
7Is going to lớn rain
8am going lớn slip
9am going lớn go back
10is going to fall off
11am going khổng lồ visit
12am going khổng lồ repair
13am going khổng lồ buy
14isn’t going khổng lồ be

8. Bài xích tập thì tương lai đối chọi tự luyện

Bài 1: phụ thuộc các từ đến sẵn, viết câu xác minh ở thì Tương lai solo (simple future).

1. (I/do/this/later)

2. (we/go shopping)

3. (the sun/shine)

4. (Peter/call/you)

5. (they/be/there)

6. (you / ask/him)

7. (Jenny / lock / the door)

8. (it / rain)

9. (the teacher / kiểm tra / our English)

10. (they / buy/a car)

Bài 2: đến dạng đúng của cồn từ vào câu đậy định của thì tương lai đơn.

Xem thêm: Sự Thật Phía Sau Câu Nói Ăn Chân Gà Có Bị Run Tay Không, Sự Thật Phía Sau Câu Nói Ăn Chân Gà Bị Run Tay

1. It (rain/not) ________ tomorrow.

2. I promise I (be/not) ________ late.

3. We (start/not) ________ lớn watch the film without you.

4. The bus (wait/not) ________ for us.

5. He (believe/not) ________ us.

6. I (pass/ not) ________ the test.

7. She (come/ not) ________ with us.

8. You (enjoy/ not) ________ visiting Paris.

9. I (pay/ not) ________ for lunch.

10. He (answer/ not) ________ the question.

Bài 3: dựa vào các từ mang lại sẵn, đặt câu hỏi ở thì tương lai đơn.

1. (what/learn/they)

2. (it/snow)

3. (when/you/get/home)

4. (she/forgive/me)

5. (what/say/he)

6. (what / they /eat)

7. (when/she/be/back)

8. (who /drive /us /into town)

9. (where / we / meet)

10. (when/I/be/famous)

Bài 4: Đưa ra câu vấn đáp ngắn đến các thắc mắc thì Tương lai đơn dưới đây:

1. Will the doa bark?

Yes______________ .

2. Will vou buv lots of presents?

No ______________ .

3. Will your mum prepare dinner?

Yes ______________ .

4. Will Ben copy the CD?

No ______________ .

5. Will the children go khổng lồ London?

Yes ______________ .

6. Will Ben make pizza for tea?

Yes ______________ .

7. Will you go to lớn the shops?

No ______________ .

8. Will you watch the programme?

Yes ______________ .

9. Will Mr Brown take photos?

No ______________ .

10. Will you go on a diet?

No ______________ .

Bài 5: đến dạng đúng của cồn từ vào ngoặc sinh hoạt thì sau này đơn

1. What ___________ (you, do) this evening?

2. I’m a little busy. I ___________ (have) time to lớn help you with your homework later though.

3. Mr. Brown ___________(give) us a grammar thử nghiệm tomorrow.

4. You ___________ (help) your friend after class, won’t you?

5. Kyung Sook ___________ (cook) something tasty for dinner tonight. Will you try it?

6. Next year, the university ___________ (change) its entrance requirements.

7. We ___________ (move) khổng lồ the new campus in 2010.

8. ___________ (you, come) camping with our club on Saturday?

9. ___________ (you, go) to Canada on your vacation?

10. Our friends ___________ (meet) us in front of the Sears department store.

11. Miss Brown ___________ (make) a new menu tonight.

12. We ___________ (ask) a policeman which road lớn take.

13. My wife___________ (call) on you tomorrow.

14. I ___________ (have) my lunch at twelve o’clock.

15. He ___________ (be) here on Wednesday.

16. He ___________ (come)at two o’clock tomorrow.

17. The new park ___________ (cover) a very great area.

18. We ___________ (know) the answer tomorrow.

19. I hope we___________ (meet) him tonight.

20. When the thermometer is below zero water ___________ (freeze)

21. She ___________ (buy) her ticket the day after tomorrow.

22. We ___________ (go) for a long walk soon.

23. A lift ___________ (take) us to the top floor of the hotel.

24. I am afraid it ___________ (be) quite impossible.

25. I’m sure they ___________ (understand) your problem.

Xem thêm: Bài Thể Dục Giữa Giờ Theo Nhạc, Thể Dục Giữa Giờ Theo Nhạc

Trên đây là tổng thể lý thuyết cũng tương tự là bài bác tập về thì tương lai đơn mà bạn nhất định rất cần được biết. Hi vọng qua nội dung bài viết của bossvietnam.vn này bạn đã nắm vững hơn về thì này cũng như là hoàn toàn có thể áp dụng được nó vào thực tế cuộc sống của bản thân. Chúc chúng ta thành công.