BÀI TẬP VỀ NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

     

Bài tập nguyên tắc kế toán khiến cho bạn đọc hệ thống lại toàn thể các loài kiến thức kim chỉ nan áp dụng vào nhiệm vụ và định khoản kế toán. Dưới đấy là các dạng bài xích tập nguyên tắc kế toán có giải mã để bạn đọc tham khảo

*

Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải

Bài 1. Công ty ABC bao gồm số dư vào đầu kỳ trên một vài tài khoản như sau (đơn vị tính: triệu đồng)

1.TK tiền khía cạnh 10

2.TK tiền gửi ngân hàng 20

3.TK bắt buộc thu quý khách hàng 15

4.TK yêu cầu trả cho người bán 20

5.TK nguyên liệu 5

6.TK hàng hoá 30

7.TK vay với nợ thuê tài chính 27

8.TK yêu cầu trả người lao rượu cồn 5

9.TK vốn đầu tư chi tiêu của chủ cài đặt 68

10.TK tài sản cố định hữu hình 40

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

Mua vật liệu tiền chưa trả cho tất cả những người bán 2 Vay thời gian ngắn ngân sản phẩm trả nợ cho người bán 10 bỏ ra tiền mặt trả lương công nhân viên cấp dưới 5 người sử dụng trả nợ thu bởi tiền phương diện 12 Đem tiền phương diện gửi ngân hàng 10 mua sắm và chọn lựa hoá giao dịch bằng chi phí gửi ngân hàng 6 sử dụng tiền gửi bank trả nợ cho người bán 4

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh vào kỳ?

Lời giải

Nợ TK152: 2 tất cả TK331: 2 Nợ TK331: 10 tất cả TK341: 10 Nợ TK334: 5 gồm TK111: 5 Nợ TK111: 12 tất cả TK131: 12 Nợ TK112: 10 gồm TK111: 10 Nợ TK156: 6 bao gồm TK112: 6 Nợ TK331: 4 tất cả TK112: 4

»»»» review Khóa học tập Kế Toán Online xuất sắc Nhất

Bài 2. Tại công ty sản xuất gồm tình bên cạnh đó sau: Số liệu đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

chi phí gửi bank 20.000.000 cần thu của chúng ta 16.000.000 Nguyên liệu, vật liệu 17.000.000 chi tiêu sản xuất kinh doanh dở dang 3.000.000 thành phẩm 10.000.000 Vốn đầu tư chi tiêu của chủ thiết lập 80.000.000 Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển 6.000.000 lợi nhuận chưa phân phối 10.000.000 Hao mòn TSCĐ 10.000.000 Vay và nợ thuê tài chủ yếu 9.000.000 phải trả cho người bán 15.000.000 Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình 60.000.000

Chi tiết vật liệu:  t/t là gì

o vật liệu A: 9.000kg x 1.000đ/kg

o vật tư B: 1.600 lít x 5.000đ/l chi tiết thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

Trong kỳ phân phát sinh các nghiệp vụ sau:

1.Mua vật tư A nhập kho 10.000kg, giá download 990đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá mua, chưa trả tiền fan bán, giá cả vận đưa 100.000đ trả bởi tiền mặt

2.Mua vật liệu B nhập kho 2.400 lít; giá tải 5.000đ/l; thuế GTGT 10% trên giá chỉ mua, chưa trả tiền người bán, túi tiền vận chuyển 120.000đ trả bởi tiền mặt

3.Xuất kho vật tư A: 15.000 kg; trị giá chỉ 15.000.000đ để chế tạo sản phẩm

4.Xuất kho vật liệu B: 3.000 lít; trị giá 15.070.000đ để cung ứng sản phẩm

5.Vay thời gian ngắn để trả nợ bạn bán: 25.000.000đ

6.Tiền lương cần trả:

o Công nhân sản xuất sản phẩm: 20.000.000đ

o Nhân viên thống trị phân xưởng: 1.000.000đ

o nhân viên cấp dưới bán hàng: 1.000.000đ

o Nhân viên làm chủ doanh nghiệp: 3.000.000đ

7.Trích khấu hao TSCĐ:

o Chuyên dùng làm sản xuất sản phẩm: 1.800.000đ

o dùng cho việc làm chủ sản xuất: 200.000đ

o sử dụng cho phần tử bán hàng: 400.000đ

o sử dụng cho thành phần quản lý doanh nghiệp: 600.000đ

8.Chi tầm giá khác trả bởi tiền khía cạnh 1.800.000đ, tính cho:

o thành phần sản xuất: 1.000.000đ

o thành phần bán hàng: 300.000đ

o bộ phận quản lý doanh nghiệp: 500.000đ

9.Nhập kho 2.500 sản phẩm, mang đến biết chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10.Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá bán vốn mặt hàng bán: 54.800.000đ; cung cấp trực tiếp đến khách hàng; giá thành 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% trên giá chỉ bán; chưa thu tiền.

Yêu cầu:

a.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh?

b.Xác định kết quả kinh doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a.Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

Nợ TK152: 9.900.000 (10.000kg x 990đ/kg)

Nợ TK133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nợ TK152: 12.000.000 (2.400lít x 5.000đ/kg)

Nợ TK133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK152: 120.000

Có TK 111: 120.000

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nợ TK 622: 20.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 1.000.000

Nợ TK642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nợ TK 627: 2.000.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: 20.000.000

 Có TK 627: 4.000.000

Tổng ngân sách sản phẩm sản xuất kết thúc trong kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK155: 56.000.000

Có TK154: 56.000.000

Nợ TK632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK131: 79.200.000

Có TK 511: 72.000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK3331: 7.200.000

b.Xác định tác dụng kinh doanh:

Kết đưa doanh thu:

Nợ TK 511: 72.000.000

Có TK911: 72.000.000

Kết chuyển chi phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK632: 54.800.000

Có TK641: 1.700.000

Có TK642: 4.100.000

Lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN: 72.000.000- 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN đề xuất nộp:

Nợ TK821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK3334: 2.280.000

Kết đưa thuế TNDN:

Nợ TK911: 2.280.00

Có TK821: 2.280.000

Kết gửi lãi:

Nợ TK 911: 9.120.000

Có TK421: 9.120.000

Trên đây là dạng bài tập nguyên tắc kế toán gồm lời giải. Hy vọng nội dung bài viết hữu ích với chúng ta đọc.