Bài Tập Về Động Từ

     

Đây là bài luyện tập về động từ, giúp học viên hình dung được các loại hễ từ trong số những trường hợp ráng thể.

Bạn đang xem: Bài tập về động từ


*

BÀI TẬP VỀ ĐỘNG TỪ

(Exercises on Verbs)

Bài 1: xác định các các loại động từ bỏ được gạch men chân trong số câu sau đây:

1. She teaches English at my school.

A. Động từ thường B. Trợ động từ

2. She is coming here.

A. Nội cồn từ B. Ngoại rượu cồn từ

3. He can swim very well.

A. Trợ đụng từ B. Động trường đoản cú chính

4. They are building a new house.

A. Trợ động từ B. Động tự chính

5. She has a trắng dog.

A. Nội hễ từ B. Ngoại đụng từ

6. She is my teacher of math.

A. Trợ động từ B. Động trường đoản cú chính

7. He had had breakfast before he came to my house yesterday.

A. Trợ động từ B. Động từ chính

8. She is talking on the phone.

A. Trợ đụng từ B. Động từ chính

Bài 2: mang đến dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

1. .She likes (go) ______________ fishing. She (go) _______ fishing when she (have)

_______free time.

2 ._______you (do) _______ the housework last night?

3.When _______you ( buy ) _______this comic ?- I (buy) _______ it two days ago.

Xem thêm: Thế Nào Là Sự Nóng Chảy Và Đông Đặc, Kiến Thức Lý 6

4. When I was a child, I (not lượt thích ) ______________ eating vegetables. I only ( eat )

___________ meat và fish. Now I ( know ) _______ that vegetables are good for

health so I often ( have ) _______ them for meals.

5. Phái mạnh is a hard working student, now he ( read) _______ books in the library. He (go)

_______there three times a week. Last week he ( go) _______there only once because he

(have) _______a flu.

 

Bài 3: Chọn lời giải đúng

1.They often (build) ______________ hotels last year.

A. Build B. Built C. Building C. Were built


2. Look! The bus (come) ______________.

A. Comes B. Coming C. Is coming D. Come

3. My parents are saving money because they (buy) ______________ a new house next

year.

A. Buy B. Are buy C. Buying D. Are going to lớn buy

4. We’ll go out when the rain (stop) ______________.

A. Stops B. Stopped C. Is stopped D. Stopping

5.Mr. An (be) ______________ a doctor. He (work) ______________ in a hospital.

 A. Is – worked B. Was - worked C. Is – works D. Is - work

6. We (visit) ______________ our grandparents last week.

A. Are visit B. Visited C. Visiting D. Visit

7. You should (go) ______________ to lớn bed early.

Xem thêm: #1 Đồ Điện 220V Cắm Vào 110V Có Sao Không ? Sửa Được Không? Đồ Điện 220V Cắm Vào 110V Có Sao Không

A. Go B. Khổng lồ go C. Went D. Going

8. ______________you (can drive) ______________ a car?

A. Vì chưng – can drive B. Can – drive C. Did – can drive D. Can – vì chưng drive


9. My mother (not like) ______________ cats.

A. Isn’t like B. Don’t like C. Doesn’t lượt thích D. Isn’t liking

10. ______________she (prepare) ______________ her trip now?

A. Does - prepares B. Is - prepare

C. Is – preparing D. Does - prepare

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. A 5. B

2. A 6. B

3. A 7. B

4. A 8. B

Bài 2:

1. Going – goes – has

2. Did – do

3. Did – buy – bought

4. Didn’t – ate – know – have

5. Is reading – goes – went – had

Bài 4:

1. B 6. B

2. C 7. A

3. D 8. B

4. A 9. C

5. C 10. C

Tải về