Bài Tập Về Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

     

A. định hướng cần nắm

I. KHÁI NIỆM

1. Câu trần thuật là câu thuật lại lời nói trực tiếp.

Bạn đang xem: Bài tập về câu gián tiếp trong tiếng anh

+ khẩu ca trực tiếp (direct speech): là miêu tả lại đúng đúng chuẩn điều ai đó đã nói (còn hotline là trích dẫn). Hình thức của câu tiếng nói trực tiếp sẽ tiến hành đặt trong dấu noặc kép.

Ví dụ: She said ” He is so handsome”. Theo đó, câu "He is so handsome" là tiếng nói trực tiếp hay câu trực tiếp

+ lời nói gián tiếp – câu trần thuật (indirect speech): Là trần thuật lại lời đã nói của một bạn khác bên dưới dạng loại gián tiếp, không cần sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Lylys said, ”I want lớn go home” -> Lylys said she wanted khổng lồ go home là câu con gián tiếp (indirect speech)

Khi bọn họ sử dụng câu con gián tiếp, bọn họ thường nói về quá khứ, vày vậy dạng trường đoản cú của hễ từ vào câu cũng được chia nghỉ ngơi quá khứ.

2. Những loại câu tường thuật thông dụng trong giờ Anh

2.1. Câu tường thuật sinh sống dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V

+ says/say to + O -> tells/tell + O

+ said lớn + O ->told+O

Eg: He said lớn me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

2.2. Câu tường thuật ở dạng câu hỏi

a. Yes/No questions:

S+asked/wanted khổng lồ know/wondered+if/wether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b. Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted khổng lồ know/wondered + Wh-words + S + V.

* says/say lớn + O -> asks/ask + O

* said to lớn + O -> asked + O.

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

II. CÁCH CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP thanh lịch CÂU GIÁN TIẾP

*

Khi đưa từ một khẩu ca trực tiếp sang gián tiếp khá solo giản, họ chỉ đề nghị ghép nội dung tường thuật làm việc phía sau câu nói và hạ động từ của nó xuống một cấp cho quá khứ, đại trường đoản cú được biến hóa cho phù hợp. Tuy nhiên, cần để ý một số sự việc sau:

+ Nếu động từ trần thuật (reporting verb) phân chia ở những thì hiện nay tại họ giữ nguyên thì (tense) của động từ chính, đại từ chỉ định và hướng dẫn và những trạng từ chỉ khu vực chốn cũng như trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi chuyển sang gián tiếp.Ví dụ:- He says: “I’m going khổng lồ Ha Noi next week.”

⇒ He says he is going khổng lồ Ha Noi next week.

+ Nếu hễ từ tường thuật (reporting verb) của câu sống thì quá khứ thì yêu cầu lùi động từ chính về quá khứ một bậc khi đưa từ khẩu ca trực tiếp (direct speech) sang tiếng nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo nguyên tắc sau:

* biến hóa thì của đụng từ và rượu cồn từ khuyết thiếu theo bảng sau:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Present simplePast simple
Present continuousPast continuous
Present perfectPast perfect
Past simplePast perfect
Present perfect continuousPast perfect continuous
Past continuousPast perfect continuous
willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

* chuyển đổi đại trường đoản cú và các từ hạn định theo bảng sau:

 

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Chủ ngữIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Đại tự sở hữumyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Đại từ bỏ sở hữuminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Đại trường đoản cú chỉ địnhthisthe/ that
thesethe/ those

* biến đổi trạng ngữ chỉ thời gian và nơi chốn theo bảng sau:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous daythe day before
last weekthe week before
agobefore

NOTE: Khi hoạt động từ các bạn chỉ bắt buộc nhớ lấy cồn từ gần chủ ngữ nhất giảm sút 1 cột tức là:

+ Động từ nghỉ ngơi cột 1 thì giảm sút cột 2, ( lưu giữ thêm ed khi chưa hẳn là đông trường đoản cú bất quy tắc)

+ Động từ cột 2 thì giảm thành cột 3

+ Động tự cột 3 thêm had phía trước

Tuy nhiên, cần chăm chú một số ngôi trường hợp dưới đây không bớt thì hễ từ:

+ nói đến chân lý, sự thật.

+ Thì thừa khứ trả thành.

+ trong câu tất cả năm xác định.

Các câu có cấu trúc sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF một số loại 2, 3 .

B. Bài tập


I. Kết thúc các câu trong bài câu tường thuật.

1. "Where is my umbrella?" she asked.

She asked............................................. ......................

2. "How are you?" Martin asked us.

Martin asked us................................................ ...................

3. He asked, "Do I have to bởi it?"

He asked............................................. ......................

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter.......................................... .........................

5. "Which dress bởi you like best?" she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend......................................... ..........................

6. "What are they doing?" she asked.

She wanted to know.............................................. .....................

7. "Are you going to the cinema?" he asked me.

He wanted to lớn know.............................................. .....................

8. The teacher asked, "Who speaks English?"

The teacher wanted to lớn know.............................................. .....................

9. "How bởi vì you know that?" she asked me.

She asked me................................................ ...................

10. "Has Caron talked khổng lồ Kevin?" my friend asked me.

My friend asked me................................................ ...................

Đáp án

1. She asked where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were.

3. He asked if he had to do it.

4. The mother asked her daughter where she had been.

5. She asked her boyfriend which dress he liked best.

6. She wanted lớn know what they were doing.

7. He wanted lớn know if I was going lớn the cinema.

8. The teacher wanted to know who spoke English.

9. She asked me how I knew that.

10. My friend asked me if Caron had talked khổng lồ Kevin.

II. Viết lại những câu sau sử dụng cách nói loại gián tiếp.

1. “Open the door,” he said khổng lồ them.

- He told them...................................................................

2. “Where are you going?” he asked her.

- He asked her where.........................................................

3. “Which way did they go?” he asked.

- He asked... ......................................................................

4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said lớn her.

- I told... ............................................................................

5. “Don’t try to mở cửa it now,” she said to us.

- She told... ........................................................................

6. “Is it going lớn be a fine day today?” I asked her.

- I asked her... ....................................................................

7. “He’s not at home”, she said.

- She said that... .................................................................

8. “Is the bus station far away?” the girl asked.

- The girl wanted khổng lồ know... ..............................................

9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.

- Tom told Ann... ...............................................................

10. “Please let me borrow your car,” he said khổng lồ her.

- He asked... ........................................................................

11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.

- Thomas asked Jean.....

12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.

- I told Mary.... ...................................................................

13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said.

She said that...

14. “I’ll pay him if I can” she said.

- She said that... ...................................................................

15. “What are you going to vị next summer?” she asked.

- She asked us.... ...................................................................

16. “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack.

- He told Jack that.... .............................................................

17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.

- Tom asked Jean.... ..............................................................

18. “I want a camera for my birthday,” he said.

- He said that.... ...................................................................

19. “Don’t keep the door locked,” he said to lớn us.

- He told us.... ...................................................................

20. “How long are you going to stay?” I asked him.

- I asked him how long....

21. “Are you going by train?” she asked me.

- She wanted to know.... ..................................................

22. “Don’t use too much hot water,” she said to us.

- She asked us.... ..............................................................

23. “Will you come khổng lồ my party?” she said lớn me.

- She invited me.... ............................................................

24. “Don’t do it again,” she said khổng lồ them.

She told them..................................................................

25. “ Did Mr Brown send the potatoes khổng lồ you?” she asked.

- She asked.......................................................................

26. “Don’t get your shoes dirty, boys,” she said.

- She told..........................................................................

27. “What vì chưng you want for lunch today, Peter?” Mary asked.

- Mary asked.......................................................................

28. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.

- Peter asked if .......................................................................

29. “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager.

- The office manager wondered............................................................

30. “You had better not lend him any more money, Elizabeth,’’ said John.

- John advised Elizabeth........................................................................

31. “You stole my best cassette, Amanda!” said John.

- John accused.......................................................................................

32. “ You damaged my bicycle, John!” said Mary.

- Mary accused......................................................................................

33. “When was your little boy born?” said the nurse lớn Mrs. Bingley.

- The nurse asked Mrs. Bingley...............................................................

34. “You should take more exercise, Mr. Robert,” the doctor said.

- The doctor advised................................................................................

35. “Will I find a job?”, Tim said to himself.

- Tim wondered.......................................................................................

36. “I’m sorry I gave you the wrong number,” said Paul lớn Susan.

- Paul apologized.....................................................................................

37. “When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked.

- Martha asked Peter when.....................................................................

38. “Can I have a new bicycle?” said Anna to lớn her mother.

- Anna asked............................................................................................

Xem thêm: Bài Mồi Câu Cá Chép Hiệu Quả Nhất, Những Cách Ủ Mồi Câu Cá Chép Phổ Biến Hiện Nay

39.. “Don’t leave the house until I get back, William”, his mother said.

- William’s mother told..........................................................................

40. “Don’t bite your nails,” said Mrs. Rogers lớn her son.

- Mrs. Rogers told....... .............................................................................

41. “I’ve seen the film three times, Mary” said George.

- George said............................................................................................

42. “I’m sorry, Angela,” said Martin, “I’m afraid I’ve damaged your car.

- Martin apologized..................................................................................

43. “Have you had enough for lunch?” the landlady asked us.

- The landlady asked................................................................................

44. “ John, please don’t tell anyone my new address,” said Mary.

- Mary asked............................................................................................

45. “Breakfast will not be served after 9. 30” said the notice.

- The notice said that..............................................................................

46. “Where is the best place lớn buy souvenirs?”

- I asked..................................................................................................

47. “Don’t forget to lớn bring your passport with you tomorrow”

- She reminded me ................................................................................

48. “Do not write on the wall,” said the teacher lớn the boys.

- The teacher told the boys………………………………………..........

49. “How many jobs have you had since 2000?” the interviewer asked Mr. Simpson.

- The interviewer asked ...........................................................................

50. “Why didn’t you report the incident lớn the police?” the officer asked the frightened witness.

- The officer wanted to know...................................................................

Đáp án

1. He told them to xuất hiện the door.

2. He asked her where she was going.

3. He asked me which way they had gone.

4. I told her to lớn bring it back if it didn’t fit.

5. She told us not to try to xuất hiện it then.

6. I asked her whether/ if it was going to be a fine day that day.

7. She said that he was not at home.

8. The girl wanted khổng lồ know whether/ if the bus station was far away.

9. Tom told Ann not lớn stay out late.

10. He asked her to let him borrow her car.

11. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.

12. I told Mary not to lớn leave the window open.

13. She said that she would have a cup of tea with me.

14. She said that she would pay him if she could.

15. She asked us what we were going to do the following summer.

16. He told Jack that he would phone him the following day.

17. Tom asked Jean whether/if he could sit beside her.

18. He said that he wanted a camera for his birthday.

19. He told us not to keep the door locked.

20. I asked him how long he was going to lớn stay.

21. She wanted to lớn know whether I was going by train.

22. She asked us not lớn use too much hot water.

23. She invited me to come lớn her party.

24. She told them not to bởi it again.

25. She asked whether/ if Mr. Brown sent the potatoes khổng lồ me.

26. She told the boys not to lớn get their shoes dirty.

27. Mary asked what Peter wanted for lunch that day.

28. Peter asked Janet whether/ if he could borrow her typewriter.

29. The office manager wondered why he hadn’t got a computer before.

30. John advised Elizabeth not lớn lend him any more money.

31. John accused Amanda of stealing his best cassette.

32. Mary accused John of damaging her bicycle.

33. The nurse asked Mrs. Bingley where her little boy had been born.

34. The doctor advised Mr. Robert to take more exercise.

35. Tim wondered whether/ if he would find a job.

36. Paul apologized khổng lồ Susan for giving her the wrong number.

37. Martha asked Peter when the first day of his holiday was.

38. Anna asked her mother whether/ if she could have a new bicycle.

39. William’s mother told him not to lớn leave the house until she got back.

40. Mrs. Rogers told her son not lớn bite his nails.

41. George said lớn Mary that he had seen the film three times.

42. Martin apologized to lớn Angela for having damaged her car.

43. The landlady asked us whether/if we had had enough for lunch.

44. Mary asked John not khổng lồ tell anyone her new address.

45. The notice said that breakfast would not be served after 9.30.

46. I asked where the best place lớn buy souvenirs was.

47. She reminded me to bring my passport with me the following day.

48. The teacher told the boys not lớn write on the wall.

49. The interviewer asked Mr. Simpson how many jobs he had had since 2000.

50. The officer wanted khổng lồ know why the frightened witness hadn’t reported the incident khổng lồ the police.

III. Kết thúc các câu trong bài bác câu tường thuật. để ý sự biến đổi của đại từ bỏ và các thì.

1. "What"s the time?" he asked.

→ He wanted khổng lồ know .................................................. .

2. "When will we meet again?" she asked me.

→ She asked me .................................................. .

3. "Are you crazy?" she asked him.

→ She asked him .................................................. .

4. "Where did they live?" he asked.

→ He wanted lớn know .................................................. .

5. "Will you be at the party?" he asked her.

→ He asked her .................................................. .

6. "Can you meet me at the station?" she asked me.

→ She asked me .................................................. .

7. "Who knows the answer?" the teacher asked.

→ The teacher wanted to lớn know .................................................. .

8. "Why don"t you help me?" she asked him.

→ She wanted to lớn know .................................................. .

9. "Did you see that car?" he asked me.

→ He asked me .................................................. .

10. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins.

→ The mother asked the twins .................................................. .

Đáp án

1. He wanted to know what the time was.

2. She asked me when we would meet again.

3. She asked him if he was crazy.

4. He wanted to know where they had lived.

5. He asked her if she would be at the party.

6. She asked me if I could meet her at the station.

7. The teacher wanted lớn know who knew the answer.

8. She wanted khổng lồ know why he didn"t help her.

9. He asked me if I had seen that car.

10. The mother asked the twins if they had tidied up their room.

IV. Bài xích tập câu tường thuật requets (positive)

1. "Stop talking, Joe," the teacher said.

→ The teacher told Joe .................................................. .

2. "Be patient," she said khổng lồ him.

→ She told him .................................................. .

3. "Go to your room," her father said lớn her.

→ Her father told her .................................................. .

4. "Hurry up," she said to lớn us.

→ She told us .................................................. .

5. "Give me the key," he told her.

→ He asked her .................................................. .

6. "Play it again, Sam," she said.

→ She asked Sam .................................................. .

7. "Sit down, Caron" he said.

→ He asked Caron .................................................. .

8. "Fill in the form, Sir," the receptionist said.

Xem thêm: Đề Thi Thử Hóa 2016 Có Đáp Án Thpt Quốc Gia 2016 Môn Hóa ❣️❣️❣️

→ The receptionist asked the guest .................................................. .