BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 8

     

Chương trình tiếng Anh lớp 8 có không ít kiến thức ngữ pháp quan trọng, vừa mang tính chất nền tảng và cũng có sự nâng cao nhất định so với những lớp dưới. Bởi vì vậy, để tiếp thu được lượng kỹ năng và kiến thức này, học sinh không chỉ cần phải có sự siêng chỉ, lắng nghe bài bác trên lớp nhưng mà cũng cần có sự ôn luyện thường xuyên xuyên, làm nhiều mẫu mã các bài tập sinh sống nhà. Bài viết dưới đây sẽ điểm lại một số phần ngữ pháp đặc biệt và quan trọng kèm theo một số trong những đề minh họa bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 ví dụ để các bạn học sinh rất có thể tham khảo cùng ôn luyện, từ kia củng vậy thêm kiến thức của mình.

Bạn đang xem: Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 8

Tóm tắt kỹ năng tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ triệu tập ôn lại các thì đã học nghỉ ngơi lớp dưới: bây giờ đơn, lúc này tiếp diễn, quá khứ đơn, tương lai đơn. Đồng thời sẽ làm cho quen với một trong những thì mới

Tương lai gần: mô tả hành động chắc chắn rằng sẽ xảy ra sau này vì đã bao gồm sự chuẩn bị, thu xếp từ trước hoặc sự suy đoán chắc chắn là dựa vào căn cứ ở hiện nay tại

S + am/ is/ are + going to + V…

Quá khứ tiếp diễn: diễn đạt hành hễ đang xẩy ra tại một thời điểm trong quá khứ, hành động này đang xẩy ra thì hành vi khác xen vào

S + was/ were + Ving…

Hiện tại trả thành: diễn tả hành rượu cồn đã xẩy ra trong quá khứ với vẫn kéo dài đến hiện nay tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” trong cấu trúc này sẽ sở hữu các dạng khác nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một số câu bị động dạng đặc trưng cần chăm chú sẽ có cấu tạo khác với kết cấu trên: câu bị động với think/ believe/ say, câu tiêu cực với have, get, make với need.

Câu tường thuật (Câu loại gián tiếp): tùy vào câu thẳng có mục đích gì (mệnh lệnh, yêu cầu, cầu xin, ra lệnh, kể nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu con gián tiếp đang có cấu tạo tương ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) toV…

Câu trằn thuật: “ S + V (tùy từng thì V sẽ tiến hành chia không giống nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: có 4 loại

Loại 0: mô tả sự thật phân minh hoặc thói quen.


If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: mô tả sự việc không tồn tại thật trong vượt khứ.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ bội phản thân: nhấn mạnh vấn đề chủ thể gây nên hành vi (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài kết cấu khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + to lớn V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + lớn V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + lớn V…

Một số đề ôn tập giờ Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài bác tập giờ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn giải đáp đúng

Hoa got used to lớn ………… in her new school after a month.

A. Study B. Studying C. Studied D. Is studying

2. Peter’s not going to lớn drive, ………… he?

A. Does B. Is C. Isn’t D. Will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want to lớn get more …………, please contact Mrs Hoa.

A. Inform B. Informer C. Informative D. Information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. Because B. Instead C. Though D. But

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. Wait B. Waiting C. To lớn wait D. Waited

7. He says he’s been lớn ………… restaurant in town.

A. Many B. Every C. All D. Most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. Strongly B. Strength C. Strong D. Enough strong

Bài 2: lựa chọn từ gồm phần gạch chân được phát âm khác với hầu như từ còn lại

A. cheap B. Match C. chore D. Machine A. Resource B. Scout C. Sound D. Proud A. Recycle B. Sky C. Century D. Why A. Equipment B. Comment C. Improvement D. Development A. include B. Prison C. Trip D. Minus A. Answer B. Golden C. Delicious D. Wonder A. Family B. Grocery C. Try D. Happy A. Organized B. Lived C. Concerned D. Established A. Around B. Delicious C. House D. Ground A. Buffalo B. Rope C. Wisdom D. Clothes 

Bài 3: chia dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

You (be)……………….. Khổng lồ Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. Our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. Us since she (move)……………….. To lớn the new town. Look! Our train (come)…………………

*
*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. The washing up, but I (do)……………….. It tonight because she is sick. He (cut)……………….. My hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. Again quickly.

The Sun (rise)……………….. In the East and (set)……………….. In the West. My grandma (use)……………….. Khổng lồ tell me the folktales. She (not like)……………….. Playing soccer. They (work)……………….. In this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu dùng từ trong ngoặc

There is no building in the thành phố higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His car runs fast but a race car runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….

I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và vấn đáp câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to call them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used to lớn live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used to hunt seals – they ate the meat & made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used to cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used to lớn take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used to spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to call the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used to lớn live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why do many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather lượt thích almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 8 

Bài 1: Điền giới từ thích hợp vào nơi trống

They have built this house …….. A long time. We have lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. The table …….. The right corner …….. The room. The course begins …….. January and ends …….. April. I usually watch TV …….. The evening. The stadium is in …….. Of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. The morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. Different ways. Thank you very much …….. Lending me your bike. I got good grades…….. English và Math last semester.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho phần gạch men chân

……………………………………………………………………?

Hoa went to school late this morning because her bike broke down.

……………………………………………………………………?

I have to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be trang chủ after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used khổng lồ live on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

phái mạnh often walks lớn school.

……………………………………………………………………?

I need to lớn improve Math & English.

……………………………………………………………………?

He was made to lớn work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best friend is very helpful and friendly.

Bài 3: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………

My hobbies are playing sports và reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began khổng lồ study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng để kết thúc đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. Computers. They were large (2)……………. Which filled rooms và they always had big tapes which went round and round. (3)……………. The 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. New machines were much cheaper & much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. Pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of trang chủ computer owners used them mainly for (8)…………….

A. Have B. Had C. Has D. Having A. Machines B. Matches C. Metal D. Factories A. On B. At C. In D. Of A. In B. At C. On D. Over A. They B. This C. That D. These A. That B. Over C. Than D. As A. To B. For C. With D. Of A. Games B. Lines C. Plays D. Changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

tía and tuy vậy plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

We buy two new rackets yesterday. We’re going to lớn play tennis this afternoon.

Xem thêm: Thơ Hay_ Bài Thơ Em Cũng Là Cô Giáo ( Chủ Đề : Nghề Nghiệp )

………………………………………………………………………………….

I’m not going to do the homework for you. You should vì chưng it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend and I to lớn dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard khổng lồ pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years & he doesn’t want to move to other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, & also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: dùng từ gợi ý viết thành câu trả chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going to / take part / recycling program / save natural resources / & / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………

My father / used / drive a oto / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn lời giải đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. Is B. Was C. Will be D. Has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. Khổng lồ follow B. Following C. To lớn following D. Followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. Sit B. Khổng lồ sit C. Sitting D. Siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. Stand B. Stood C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing

6. The leader said that ………… to award the prize khổng lồ you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. Were decorated C.decorating D. Decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I like coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… khổng lồ the USA by the French.

A. Constructed B. Designed C. Completed D. Presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau với điền T (True) hoặc F (False)

London is Britain’s biggest city. It is a very old city and dates back to the Romans. It is a đô thị of historic building & churches, và it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular đô thị with foreign tourists & has more than eight million visitors a year. The thành phố is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists lớn get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings and churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists khổng lồ travel around London.

Bài 4: phân tách dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

My father (plant)……………….. Some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. In the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. Books. We (not go)……………….. Khổng lồ the zoo very often. Lan và Phong (be)……………….. In the kitchen. They (cook)……………….. Dinner. What about (play)……………….. Soccer this afternoon? My sister (be)……………….. In the garden. She (water)……………….. The flowers. How you (feel)……………….. Now? I (feel)……………….. Hot. They (live)……………….. In hcm city since January. That’s a very old bike. He (have)……………….. It for a long time. I (buy)……………….. The motorbike 5 years ago.

Bài 5: lựa chọn từ bao gồm phần gạch ốp chân được phạt âm không giống với đầy đủ từ còn lại

A. Folk B. Hold C. Photo D. Neighbor A. Tonight B. Introduce C. Movie D. Humor A. Answer B. Always C. wrong D. write A. Fishing B. Cousin C. invent D. Furniture A. Classmate B. Character C. Grade D. Place

Hi vọng những đề ôn tập mà nội dung bài viết cung cung cấp trên đây đang là tài liệu xem thêm hữu ích, giúp các bạn củng cố bền vững và kiên cố kiến thức của mình, chinh phục mọi kì thi. 

Đáp án đưa ra tiết

Đề 1: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have … been – spent 6. Cut – will grow

2. Hasn’t visited – moved 7. Rises – sets

3. Is coming 8. Used

4. Speaking 9. Doesn’t like

5. Does – will bởi vì 10. Have worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the city.

2. Miss Lan prefers gardening lớn fishing.

3. His car doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used to gọi them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used to lớn live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 8 

Bài 1: 1. For 6. Front

2. In – for 7. At – in – on

3. On – on- of 8. In

4. In – in 9. For

5. In 10. In

Bài 2: 1. Why did Hoa go to school late this morning?

2. What bởi you have to vì every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use lớn live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does nam go lớn school?

7. What subjects vày you need to improve?

8. By whom was he made khổng lồ work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me khổng lồ carry those chairs into the house.

2. He told me to give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me khổng lồ help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports and reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has lớn wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to vì chưng the housework without the help of modern equipment.

Xem thêm: Hai Chất Điểm Bất Kỳ Hút Với Nhau, Hai Chất Điểm Bất Kì Hút Nhau Với Một Lực

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. Plays => play 6. Lived => have lived

2. Buy => bought 7. By => in

3. Itself => yourself 8. On => in

4. I => me 9. With => from

5. Learning => to lớn learn 10. Và => but

Đề 3: Đề bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going to take part in a recycling program khổng lồ save natural resources & money for the