Bài 3 trang 141 sgk toán 11

     

Tên của một học sinh được mã hóa vì chưng số 1530. Hiểu được mỗi chữ số trong các này là cực hiếm của một trong số biểu thức A, H, N, O với:

(A=lim dfrac3n-1n+2)

(H=lim left( sqrtn^2+2n-n ight))

(N=lim dfracsqrtn-23n+7)

(O=lim dfrac3^n-5.4^n1-4^n)

Hãy cho biết thêm tên của học sinh này, bằng phương pháp thay các chữ số trên bởi những kí hiệu biểu thức tương ứng.
Bạn đang xem: Bài 3 trang 141 sgk toán 11

(A=lim dfrac3n-1n+2=lim dfrac3-dfrac1n1+dfrac2n=3)

(H=lim left( sqrtn^2+2n-n ight)=lim dfracn^2+2n-n^2sqrtn^2+2n+n\=lim dfrac2nnleft( sqrt1+dfrac2n+1 ight)=lim dfrac2sqrt1+dfrac2n+1=1)

(N=lim dfracsqrtn-23n+7=lim dfracdfrac1sqrtn-dfrac2n3+dfrac7n=0)


(O=lim dfrac3^n-5.4^n1-4^n=lim dfracleft( dfrac34 ight)^n-5left( dfrac14 ight)^n-1=5)
Tham khảo giải thuật các bài xích tập Ôn tập chương 4 khác • Giải bài xích 1 trang 141 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 Hãy lập bảng liệt kê... • Giải bài bác 2 trang 141 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 mang đến hai dãy số ((u_n))... • Giải bài 3 trang 141 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 tên của một học sinh... • Giải bài bác 4 trang 142 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 a) có nhận xét gì về... • Giải bài 5 trang 142 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm các giới hạn... • Giải bài 6 trang 142 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 mang lại hai hàm... • Giải bài bác 7 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 Xét tính liên tục... • Giải bài bác 8 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 hội chứng minh... • Giải bài 9 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 Mệnh đề làm sao sau đây... • Giải bài bác 10 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 cho dãy số ((u_n))... • Giải bài 11 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 cho dãy ((u_n))... • Giải bài xích 12 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 lựa chọn phương án... • Giải bài bác 13 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 mang lại hàm... • Giải bài xích 14 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 đến hàm số(f(x)=left{... • Giải bài 15 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 mang lại phương trình...
Mục lục Giải bài xích tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: tổ hợp và xác suất - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: dãy số - cấp số cùng và cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: giới hạn - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11 (SBT)


Xem thêm: Top Những Câu Nói Đông Viên Người Đang Buồn Chân Thành, Ý Nghĩa Nhất

bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SBT Toán 11
Ôn tập chương 4
• Giải bài bác 1 trang 141 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 2 trang 141 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 3 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 4 trang 142 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 5 trang 142 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 6 trang 142 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 7 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 8 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 9 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 10 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 11 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 12 trang 144 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 13 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 14 trang 144 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài 15 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11


Xem thêm: Lời Bài Hát Tổ Ấm Gia Đình Không Gì Sánh Được, Niềm Vui Gia Đình

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương 2: tổ hợp và xác suất Chương 3: hàng số - cấp cho số cùng và cung cấp số nhân Chương 4: giới hạn Chương 5: Đạo hàm