ALTHOUGH TOM WAS A POOR STUDENT HE STUDIED VERY WELL

     

I. Cấu trúc: Although, though, even though + Mệnh đề

+ Though, even though được sự dụng một cách thông thường bình dân hơn so với although, although được áp dụng nhiều vào văn viết. Ví dụ:

Everyone enjoyed the trip to lớn the final although we lost the match

Though it was rainy, we put on our jackets và went for walk

+ khi Though, although, even though mở màn câu thì dứt mệnh đề ta cần thêm dấu phẩy nếu ngược lại thì không buộc phải giấu phẩy. Ví dụ:

Ví dụ:

Even though I earn a lot of money every month, I never seem to lớn have any khổng lồ spare!

I still feel hungry even though I had a big lunch.

Bạn đang xem: Although tom was a poor student he studied very well

*

Lưu ý: Trong một trong những trường thích hợp trang trọng chúng ta cũng có thể sử dụng although và though + V-ing


II. Cấu trúc: IN SPITE OF/ DESPITE + danh từ/cụm danh từ/danh đụng từ

Ví dụ:

Sau Inspite of, despite là danh từ

+ John’s company is doing extremely well despite the recession.

+ He got the job in spite of his prison record.

Sau Inspite of, despite là danh hễ từ

+ He was very fast in spite of being terribly overweight.

+ They arrived late despite leaving in plenty of time.

Lưu ý: Despite cùng in spite of trả toàn rất có thể thay thế cho nhau và IN SPITE OF được viết tách chứ không viết ngay lập tức là INSPITE đó là một lỗi nhỏ tuổi mà chúng ta có thể mắc phải

III. Biến hóa câu thân Although và Despite

Nguyên tắc thông thường khi thay đổi câu thân Although cùng Despite là:

+ Although/ though + mệnh đề

+ Despite / in spite of + các từ

Dưới đây là một số cách thay đổi từ mệnh đề sang cụm từ

Nếu chủ ngữ là danh tự + be + tính từ

Trong trường vừa lòng này, ta đem tính từ để trước danh tự và quăng quật động từ khổng lồ be

Although + S + V 

=> In spite of/ despite + a/an/ the + ADJ + N

Ví du:

Although the rain is heavy, she still goes to work. 

=> Despite the heavy rain, she still goes lớn work

(Mặc dù trời mưa tuy thế cô ấy vẫn đi làm.)

Although the shirt was beautiful, she didn’t buy it because she ran out of money.

=> In spite of the beautiful shirt, she didn’t buy it because she ran out of money.

(Mặc dù chiếc áo cực kỳ đẹp nhưng mà cô ấy ko mua bởi hết tiền.)

Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề như thể nhau

Khi chủ ngữ của 2 mệnh đề như là nhau, ta vứt chủ ngữ ,động trường đoản cú thêm “ing” .

Ví dụ:

Although she was ill, she still went khổng lồ school 

=> Despite being ill, he still went khổng lồ school.

(Mặc dù gầy nhưng cô ấy vẫn cho tới trường)

Although he is poor, he is still playful.

=>In spite of being poor, he is still playful.

(Dù bần hàn nhưng vẫn ham mê chơi.)

Nếu công ty từ là đại trường đoản cú + be + tính từ 

Ta đổi khác đại từ bỏ thành sở hữu, đổi tính trường đoản cú thành danh từ với lược vứt be 

Ví dụ: 

Although he was sick, he still played volleyball.

=> Despite his sickness, he still played volleyball.

Xem thêm:
" Làng Tôi Ở Vốn Làm Nghề Chài Lưới, Quê Hương (Thơ Tế Hanh)

(Mặc mặc dù ốm, anh ấy vẫn chơi bóng chuyền)

Although he is fine, he can still get sick.

=> In Spite of his fineness, he can still get sick.

(Mặc mặc dù anh ấy khỏe nhưng lại anh ấy vẫn hoàn toàn có thể bị ốm)

IV. Bài tập vận dụng

Điền In spite/Despite/Although vào khu vực trống

1.Salim wnet to school alone, ________ she knew that it was very unsafe.

2. They liked their camping holiday, ________ of the rain.

3. ________ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

4. My Mother decided lớn buy the oto ________ he didn’t really have enough money.

5. _______ he was very sick, he still try khổng lồ complete this job.

6. ________ her age, she still plays badminton every morning.

7. ________ Tom & Mike went lớn university together, they weren’t close friend.

8. We still play football outside _______ of the heavily rain.

9. ________ his illness, he must go to school.

Xem thêm: Tìm Điều Kiện Tham Số M Để Ba Đường Thẳng Đồng Quy Trong Không Gian

10. Ha knew what he wanted ________ of not understanding anything.

Lời giải

1.Salim wnet khổng lồ school alone, ____although____ she knew that it was very unsafe.➔ Vì tiếp nối là mệnh đề ‘S + V’

2. They liked their camping holiday, ____in spite____ of the rain.➔ do theo sau là of

3. ____Despite____ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.➔ bởi vì theo sau là một cụm danh từ

4. My Mother decided lớn buy the car ____although____ he didn’t really have enough money.➔ Vì tiếp nối là mệnh đề ‘S + V’

5. ___Although____ he was very sick, he still try khổng lồ complete this job.➔ Vì tiếp đến là mệnh đề ‘S + V’

6. ____Despite____ her age, she still plays badminton every morning.➔ vày theo sau là 1 trong cụm danh từ

7. ____Although____ Land & Mike went khổng lồ university together, they weren’t close friend.➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

8. We still play football outside ____in spite___ of the heavily rain.➔ vày theo sau là of

9. ____Despite____ her illness, she must go khổng lồ school.➔ vì theo sau là một cụm danh từ

10. Loan knew what he wanted _____in spite___ of not understanding anything.➔ vày theo sau là of