Đục gỗ

Stanley_handTools_36
Đục sắt mũi dẹp 1″ x 12″

187.200đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_36
Đục sắt mũi dẹp 19x180mm, 3/4″x6-7/8″

93.600đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_36
Đục sắt mũi dẹp 16 x180mm, 5/8” x 6-3/4″

81.900đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_50
Đục gỗ 36mm, (1-7/16″)

163.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_50
Đục gỗ 25mm, 1in

152.100đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_50
22mm Đục gỗ 22mm, 7/8in

152.100đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_50
Đục gỗ 18mm, 3/4in

140.400đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_50
Đục gỗ 16mm, 5/8in

128.700đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_50
Đục gỗ 14mm, 9/16in

128.700đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_50
Đục gỗ 12mm, 1/2in

123.500đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_50
Đục gỗ 10mm, 3/8in

123.500đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_50
Đục gỗ 6mm, 1/4in

123.500đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_28
Đục lấy dấu 3/8″x5-1/2″

58.500đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_28
Đục lấy dấu 1/4″x4″

46.800đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_46
Bộ mũi đục gỗ 6 cây

246.000đ

Đã mua: 99

Stanley_handTools_110
Bộ đục gỗ 3 cây

211.000đ

Đã mua: 99